Digest

ISRM

Rozhovor s Dr. Miroslavou Kopicovou, ředitelkou Národního vzdělávacího fonduDigest

Na cestu novému informátoru

Redakce: Jaká je soudobá strategie Národního vzdělávacího fondu?

Dr. Miroslava Kopicová: Zakládací období je za námi. Ujasnili jsme si své postavení, známe hlavní představitele a směry českého zájmu na manažerské průpravě, ohodnotili jsme si i hlavní tvůrčí kolektivy v naší zemi, rozšiřujeme spolupráci se státními orgány a hledáme další, a tedy "jdeme do toho naostro". V dohledné době máme na zřeteli povzbuzení a podporu vyspělého celonárodního programu manažerské průpravy, která nás v řízení podniků sblíží s evropskou konkurenčností. To je krajně významný předpoklad, aby se chystané evropanství obrazilo v růstu výrobní a obchodní výkonnosti a životní úrovně české společnosti.

R: Jakou úlohu přisuzujete informacím a tomuto informačnímu zpravodaji?

K: Těžko bychom si svou úlohu mohli dovolit bez pozvednutí manažerské informovanosti. Po výběrovém řízení jsme se rozhodli pro informační službu Českého manažerského centra v Čelákovicích. Jedním z prvních výsledků součinnosti je tento informační zpravodaj. Má být především po ruce všem, kdo se podílejí na národním programu manažerské průpravy. Jistě si však najde cestu k mnoha dalším.

R: V čem spatřujete hlavní poslání této informační pomůcky?

K: Posouvat manažerské poznání energicky kupředu. Obecně se soudí, že vzdělanost a kulturnost Českých manažerů není špatná. A přesto bychom měli nesnadnou úlohu, kdybychom měli ukázat, který český podnik má úroveň "světové třídy", který manažer vyniká ve světovém srovnání. Líbí se mi výrok jednoho z našich poradců, že prostředky Fondu nemají připadnout na nic jiného než na rozhodný pokrok podnikového řízení. Každým novým činem se musíme dostávat blíže k vyspělé Evropě. Dostáváme mezinárodní podporu a nemáme ani morální právo věnovat ji jen na rozmnožování průměru.

R: Pokrok řízení je široký pojem. Mohla byste ukázat, jak vidíte nynější priority?

K: Máme na zřeteli všestranný pokrok řízení podniků. Nechtěli bychom nic zanedbat. Z tohoto hlediska priority, které chceme prosazovat jsou nové a nejnovšjší poznatky a know-how.

Ale i z hlediska struktury řízení volíme určitou prioritu. Chceme největší zájem věnovat lidské, personální stránce řízení. Vzdělaní a schopní lidé jsou naším rozhodujícím aktivem v nadcházejícím konkurenčním zápase. Přála bych si, aby nejen sami manažeři, ale všichni rozhodující zaměstnanci byli dobře připraveni. Na tomto směru rozvoje řízení jsme také již vykonali nejvíc práce.

R: Když uvádíte, že jste vykonali značnou práci, jaký postup přitom volíte?

K: Snažím se za prvé ujistit se o správném zaměření našich programů, a v tom se opíráme o naše nejlepší odborníky, nacházíme oporu i v mezinárodních poznatcích. S vděčností přijímáme radu i pomoc, kterou poskytuje bruselské ústředí a členské země Evropské unie. Za druhé a za třetí vyhledáváme nejschopnější tvůrčí pracoviště, která mohou poskytnout vzdělání a výcvik, a zároveň podniky, které mají předpoklady i chuť pokročit co nejdál, a spojujeme oba dohromady. Zadáváme práce i aplikaci poznatků v soutěžích a vybíráme nejlépe připravené.

R: Náš informační zpravodaj má tiskovou formu. Nemáte názor, že taková forma zastará?

K: Ještě dlouho bude tisková forma významná. Avšak nepřehlížíme informační revoluci a uplatňujeme v praxi nové poznatky. Hlavní spojení informačního centra bude nikoli pomoci tiskovin, ale rychlým propojením elektronickou poštou. Máme na zřeteli prudce rostoucí možnosti Internetu a počítáme s jejich uplatněním ve styku všech účastníků národního vzdělávacího programu.

R: Přejete něco novému Management Digest na cestu?

K: Aby musel stále dohánět zájem, který o něj projeví dychtiví manažeři.

/Ji/Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]