Digest

ISRM

Rozhovor s RNDr. Dagmar Glückaufovou, Digest
akademickou děkankou Českého manažerského centra (CMC) v Čelákovicích

Nová děkanka, absolventka matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a dlouholetá vědecká pracovnice ČSAV, má bohaté zkušenosti v oborech spojených s aplikací matematických metod a logikou rozhodovacích procesů. Jejími kurzy v rámci licence světoznámé americké firmy Kepner Tregoe prošlo v poslední době stovky odborníků od základního až po top management nejvýznamnějších českých i multinárodních firem.

Jako představitelka organizace podílející se na vydávání tohoto časopisu odpověděla paní děkanka redakci IM na několik otázek:

Redakce: Paní děkanko, informační bulletin IM se vydává ve spolupráci Národního vzdělávacího fondu a Českého manažerského centra. Taková součinnost umožňuje spojit síly I prostředky, zároveň však mohou vzniknout kompetenční problémy. Jaký je Váš názor?

RNDr. Dagmar Glückaufová: Spojili jsme se, abychom vytvořili vyšší informační základnu pro náročnější uživatele manažerských informací. Máme na tom společný zájem a věříme, že to spolu dokážeme lépe, než kdybychom postupovali každý zvlášť. Naši pracovníci se znají, spolupracují již dlouho, uznávají se a jsou si nápomocní. Výhody této spolupráce jasně převyšují potenciální rizika, a proto hledíme této spolupráci s důvěrou vstříc.

R.: Můžete stručně charakterizovat činnost Českého manažerského centra?

G.: Myslím, že mohu s dobrým svědomím říci, že naše nadace plní poslání, pro které v roce 1990 vznikla. Pomohli jsme velkému počtu zejména mladých manažerů orientovat se v tržní ekonomice, zvládnout poznávací a rozhodovací činnost. O naší dobré práci nesvědčí jen počet zájemců a absolventů nejvyššího manažerského vzdělávání ukončeného titulem MBA, ale zejména jejich uplatnění na významných místech průmyslu, obchodu a peněžnictví. Kromě stovky studentů MBA prochází ročně našimi kurzy na dva tisíce zájemců o nejnovější poznatky.

Tak jako řada českých podniků procházíme i my nyní náročnou obnovou, jejíž hlavní směry vytýčila naše mezinárodní správní rada. Jde o zvýraznění práce učitelského sboru, o těsnější sepětí s praxí vrcholových manažerů a o co nejvyšší efektivnost ve všech oblastech naší činnosti, jak to odpovídá i měnícím se podminkách na trhu vzdělávání. Také v této souvislosti považujeme spolupráci s Národním vzdělávacím fondem za velice potřebnou.

R.: České manažerské centrum je známé svou orientací na severoamerický management. Budete v této orientaci pokračovat?

G.: Považuji takovou orientaci za stálou. Vážíme si americké a kanadské přízně a podpory a vysílání amerických a kanadských profesorů, jejichž přednáškový pobyt byl a je hrazen ze zahraničních prostředků, dává našim studentům možnost bezprostředně poznávat nejnovější světové trendy. Jsme otevřeni i pro všechny další iniciativy, k nimž například směřují i naše živé kontakty s evropskými školami podobného druhu jako jsme my.

R.: Jak tuto problematiku vidíte v souvislosti s přípravami českého členství v Evropské unii?

G.: Právě například naše těsnější spolupráce s Národním vzdělávacím fondem, která je pojítkem k "Bruselu" a evropské politice manažerského vzdělávání a výcviku je pro nás důležitým prvkem evropské angažovanosti. Kromě toho samozřejmě existuje řada bilaterálních kontaktů s evropskými univerzitami i vysokými školami pro manažery, z nichž, jak doufám, se vyvine další spolupráce.

R.: A ostatní svět?

G.: Nemůžeme obsáhnout všechno, na to jsme příliš malí. Ale mohu s dobrým svědomím říci, že například i v poznání asijského managementu jsme udělali o něco víc než jiní.

R.: Chtěli bychom se zeptat na informovanost manažerů...

G.: To je velice obsáhlá otázka, a já na ni nejsem odborník. Její aspekty si budeme jistě ujasňovat právě v tomto novém informačním souboru.

R.: Ale o tom, jak se České manažerské centrum stará o informační zázemí nám jistě něco povíte...

G.: Ráda. Od svého založení klademe důraz na knihovnu, informační báze, spojení se světem. Pokud jde o náš informační potenciál, patříme u nás k největším. Je to jedna z našich konkurenčních výhod. Informační obor se však bouřlivě rozvíjí a potřebně vybavení pohlcuje značné prostředky. Abychom ve společném zájmu nezůstali pozadu, chceme přispět k rozvoji společného informačního centra. Nejaktuálnější úkol pro nás na tomto úseku je osvojit si co nejlépe Internet a jeho světovou informační síť.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]