Digest

ISRM

EkonomikaDigest

Název článku: Guidelines for value based management in Kautilya's Arthashastra

Směrnice pro hodnotové řízení v Kautilyově Artašastře
Autor: Kunar, N. Siva - Rao, U. S.
Časopis: Journal of Business Ethics (JBE) ISSN: 0167 - 4544, roč. 15, č. 4 (duben 1996), str. 415 - 423, Příloha: odkazy
Stručný obsah :
Článek rozvíjí směrnice pro hodnotové řízení obsažené ve známém indickém pojednání o řízení - Kautilyově Artašastře. Dává detailní vodítka pro jednotlivé složky celkového systému včetně směrnice pro filosofii organizace, vedení založené na hodnotách, vnitřní kulturu podniku, uskutečnění společných cílů a zpětnou vazbu na třetí subjekty. Kautilya pak nabízí kompletní model pro hodnotové řízení organizace. Tím, že vychází z filosofie organizace, může Kautilya poskytnout vodítko pro vedení, kulturu podniku, sociální politiku a konečně i zpětnou vazbu na výkon. Toto dílo je závažné i pro dnešek.

 

Název článku: Let chaos reign

Nechme vládnout chaos
Autor: Peters, Tom
Časopis: Forbes (FBR) ISSN (26.8.1996), str. 112, 110. 0015-6914
Stručný obsah:
Laureát Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich August von Hayek analyzoval vývoj ekonomiky i lidstva. Popsal jej jako přímou funkci bohatého, stále se měnícího a nepředvídatelného zkoušení různých možností na trhu. Hayek vychází ze skutečnosti, že hustou decentralizovanou ekonomicko-obchodní síť, která se utvářela po tisíciletí, v podstatě nelze zcela poznat. Motorem, který pohání ekonomiku i běh civilizace je neplánované experimentování jako takové. Toto zkoušení různých variant probíhá mezi miliardami jednotlivců, kteří se navzájem neznají. Neúspěšné pokusy, jichž je převážná většina, ustupují do pozadí, zatímco ty úspěšné zůstávají na scéně a zkouší se, který z nich je lepší. Proces ekonomického vývoje je iracionální a nepodléhá centrálnímu plánování a kontrole. Nevážit si bohatosti a nepravidelnosti tržního mechanismu je známkou nepřipravenosti na vedení firmy, obzvláště pak v podmínkách současného trhu.

 

Název článku: Implications for U.S. investors

Dopad na americké nvestory
Autor: Filatotčev, Igor - Hoskisson, Robert E - Buck, Trevor - Wright, Mike
Časopis: California Management Review (CMR) ISSN: 0008 - 1256, roč. 18, č. 2 (zima 1996), str. 87 - 105
Stručný obsah:
V krátkém časovém období došlo k rozsáhlé privatizaci ruských podniků. Proces se zdá být úspěšný, díky politickým podmínkám založeným na nezvratnosti soukromého vlastnictví se širokou základnou podniků v privatizovaném sektoru. Hlavní otázka ovšem spočívá v účinku privatizace na výkonnost dosud ekonomicky rentabilních podniků v přechodné době. Studie zkoumá vedení a řídící charakteristiky 171 ruských privatizovaných firem před a po privatizačním programu, který proběhl v letech 1992 - 1994. Výsledkem programu bylo významné snížení úrovně zaměstnanosti, zvyšující se úroveň odborné přípravy, nízké investice, i zvyšující se jistota osobního vlastnictví. Tyto vlivy možná zastihnou některé manažery neschopné čelit průvodním změnám, ale organizace budou muset počkat na vývoj výraznějšího konkurenčního prostředí a rozvinutější systém podnikového řízení.

 

Název článku: Financing oil and gas projects in developing countries

Financování projektů v oblasti ropy a plynu v rozvojových zemích
Autor: Razavi, Hossein
Časopis: Finance and Development (FID) ISSN: 0015 - 1947
Stručný obsah:
Protože největší nárůst poptávky po ropě a plynu je v rozvojových zemích, mezinárodní energetické společnosti přesouvají svou pozornost z Evropy a Severní Ameriky do rozvojových zemí. Problémy politického rizika se musí řešit již na počátku přípravy projektu. Většina investorů a finančníků je přesvědčena, že obchodní rizika budou moci účinně řešit, až přijde čas, ale že nikdo nemůže ovlivnit politická rizika. Světová banka znovu přezkoumala v roce 1995 svoji úvěrovou strategii pro ropu a plyn, aby zjistila počet zemí pro nejefektivnější úvěry. Sponzoři ropných a plynových projektů v rozvojových zemích se musí snažit zjistit protichůdné podmínky minimalizující rizika financování a maximalizující pravděpodobnost úspěšnosti projektu a jeho správné načasování. Pro omezení projektových rizik zkouší sponzoři spolupracovat s více partnery. Vlády mohou dále realizovat investice v sektoru ropy a plynu zaváděním jasných regulativních a finančních režimů.

 

Název článku: Energy and the environment: Technical and economic possibilities

Energie a životní prostředí: Technické a ekonomické možnosti
Autor: Anderson, Dennis
Časopis: Finance and Development (FID) ISSN: 0015 - 1947, roč. 33, č. 2 (červen 1996), str. 1O - 13, Přílohy: diagramy, mapy, odkazy
Stručný obsah:
Rozvojové země spotřebovávají dnes pouze polovinu energie, kterou spotřebují vyspělé země. Spotřeba rozvojových zemí se však každých 15 let zdvojnásobuje a předpokládá se, že v příštích třech desetiletích vzroste na pětinásobek, a to i při zvýšení účinnosti energetických soustav. V každé zemi je možno vždy nalézt možnosti ke snížení spotřeby energie účinnějším využíváním. Jsou čtyři klíčové oblasti pro snížení emisí na jednotku energie. domácí paliva, výroba elektřiny, motorová vozidla a veškerá fosilní paliva. Hlavní bariéry, které brání snížení znečištění jsou politická opatření a postoje, nikoliv ekonomické možnosti nebo cena nízkoodpadových technologií. Dobrá zpráva je, že tam kde jsou nastoleny odpovídající politické režimy, znovu se objevuje odpovědnost obchodníků a spotřebitelů jako v minulosti. Je tedy dobrý důvod věřit, že rozvojové země budou v budoucnosti schopny zvýšit využití energie a zároveň podstatně omezit znečištění.

 

Název článku: The response of investment and growth to adjustment policies

Jak investice a růst reagují na podpůrná opatření
Autor: Offerdal, Erik C.
Časopis: Finance and Development (FID) ISSN: 0015 - 1947, roč. 33, č. 2 (červen 1996), str. 18 - 20
Stručný obsah:
Vztahy mezi politikou země a jejím ekonomickým růstem jsou často nepřímé a mohou být doprovázeny značným a proměnlivým zpožděním. Mimoto mnoho faktorů, jiných než politických, má dopad na růst. Rozdílné zkušenosti ze dvou zemí, kde se projevil vyšší trvalý stupeň růstu - Chile a Thajsko - ukázaly, že neexistuje jediný model jak napomáhat růstu. Je však zřejmé, že odhad trhu, místních podmínek a podpůrných opatření má velký vliv na dlouhodobá rozhodnutí, jako jsou soukromé investice a úspory. Existují těsné vztahy mezi jednotlivými aspekty makroekonomických a strukturálních reforem a návrhem podpůrných opatření, které se pravděpodobně navzájem doplňují: 1. opožděná podpora je nákladná. 2. do budoucna zaměřený, střednědobý systém je základem trvale proveditelných a vnitřně konsistentních opatření, která mohou předejít tomu, aby se ekonomika nedostala do situace nízkých investic a nízkého růstu.

 

Název článku: A comparison of the earnings capitalization and the excess earnings models in the valuation of closely-held businesses

Porovnání kapitalizovaných výnosů a nadměrných výnosů v hodnocení podnikání
Autor: Mastracchio, Nicholas J. , Lippitt, Jeffrey W.
Časopis: Journal of Small Business Management (JSB) ISSN0047-2778, roč. 34, č. 2 (leden 1996), str. 1-12, Přílohy: diagramy, výpočty, odkazy.
Stručný obsah:
Studie prezentuje výsledky empirického testu porovnání modelu kapitalizovaných výnosů a nadměrných výnosů z hlediska držitelů akcií. Test byl proveden s ohledem na veřejně obchodující firmy v šesti odvětvích průmyslu. Výsledky testu ukazují výhodu modelu nadměrných výnosů. Ve všech odvětvích model nadměrných výnosů vykazoval v průměru méně chyb než model kapitalizovaných výnosů. Toto byl první empirický test, jehož výsledkem je skutečnost, že model nadměrných výnosů si zaslouží pozornost a podporu hodnotitelů.

 

Název článku: Competitive strategies in the craft product retailing industry

Konkurenční strategie v maloobchodě s výrobky řemesel
Autor: Kean, Rita C. , Niemeyer, Shirley, Miller, Nancy J.
Časopis: Journal of Small Business Management ISSN 0047-2778, roč. 34, č. 1 (leden 1996), str. 13-23, Přílohy: diagramy a odkazy.
Stručný obsah:
Potencionálně rentabilní kategorie výrobků pro maloobchodníky v turistických oblastech je rukodělná výroba. Porterova teorie konkurenční strategie slouží jako původní osnova pro studii, která prověřuje strategii používanou maloobchodníky, kteří prodávají řemeslné výrobky turistům. Řemeslní malopodnikatelé ve třech státech středozápadu byli korespondenčně dotazováni na otázky z oblasti jejich podnikání a jejich individuální taktiky v konkurenční strategii v řemeslném malopodnikání. Obchodníci se snažili minimalizovat provozní náklady a zdůrazňovat jakost a unikátnost výrobků a jejich inovaci.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]