Digest

ISRM

MarketingDigest

Název: Změny v teorii mezipodnikových vztahů v marketingu: směrem k síťovému paradigmatu
Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: Toward a network paradigm

Autor: Achrol, Ravi S

Časopis: Journal of the Academy of Marketing Science (AMK) ISSN: 0092-0703, ročník 25, číslo 1 ze zimy 1997, str. 56-71, Přílohy: odkazy
Výtah:
Marketingové prostředí 21. století bude bohaté na poznatky a velmi bouřlivé. V takovém prostředí klasický, svisle ucelený, vícečlánkový podnik, tak úspěšný ve 20. století, pravděpodobně nepřežije. Z důkazů plyne, že takový podnik bude nahrazen jinými druhy síťové organizace, která se bude skládat z velkého počtu funkčně specializovaných firem, svázaných dohromady vztahy vzájemné spolupráce. Jeden průzkum ukazuje vlastnosti 4 typů síťových organizací, které mohou představovat prototypy vedoucích organizací příštího století. Patří k nim síť vnitřního trhu, svislá tržní síť, mezitržní síť a síť příležitostí. Hospodářské principy a druhy koordinačních a kontrolních mechanismů, které jsou hybnými silami síťových organizací, se velmi liší od těch, které se zkoumají v rámci výměnného neboli dvojčleného programu. Dále jsou rozebírány druhy změn zahrnuté do klíčových proměnných a jejich významů při přechodu z dvojčlenného pojetí výměny k síťovému.

 

Název: Obchodovatelé čelí sedmi klíčovým úkolům
Business marketers face seven key challenges

Autor: Oliva, Ralph A

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 13 z 23. června 1997, str. 8 , Přílohy: grafy
Výtah:
Podniky stojí před odbytovými problémy, které spadají do sedmi širokých kategorií: 1. navázat lepší pracovní propojení mezi marketingem, výrobním managementem a prodejem, 2. zlepšit pochopení a dovednosti nezbytné pro globální marketingový management, 3. porozumět, jak získat skutečné, akceschopné výsledky z průzkumů trhu a zákaznických databází, 4. založit poznání a zdatnost na nástrojích nové technologie, jakými jsou třeba Internet, intranet, extranet a nové výzkumné postupy, 5. porozumět hromadným programům výroby podle přání zákazníka a rozvíjet je na základě jedna ku jedné, 6. podporovat větší odpovědnost za marketing zisku z investic, porozumět tomu, jak spojit marketingová rozhodnutí s výsledky peněžních toků prostřednictvím takových metod, jako je určování nákladů založených na aktivitě a 7. porozumět tomu, jak si vybírat obchodní partnery a zvládat strategická spojení.

 

Název: Hluk může být velký, ale není to důvod k opravdové stížnosti
'Noise' can be loud, but it's not a real complaint

Autor: Gersten, Dan

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 13 z 23. června 1997, str. 18
Výtah
V konkurenčním prostředí dneška podniky potřebují rozlišovat mezi stížnostmi, které slyší nejčastěji a nejsilnějšími skrytými obavami jejich zákaznictva. Dosáhnout spokojenosti zákazníka znamená proniknout pod povrch jeho stížností. Pouhé naslouchání jeho stížnostem může vyústit v nepravé zaměření, špatné umístění zdrojů a fondů a, což je ještě horší, v nespokojenost zákazníků.

 

Název: Hledání poctivých cen
In search of fair prices

Autor: Davidson, Kirk

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 12 z 9. června 1997, str. 4
Výtah
Pokud jsou ceny stanovovány působením trhu ve svobodné a volně soutěžící společnosti, musejí být z definice poctivé. Avšak model vytvořený Adamem Smithem byl systém, kde jednotliví kupující a prodávající přicházeli spolu na trh, kde ani jeden z nich nemohl nad druhým panovat nebo mít proti němu výhodu. Nebyli tam jen jiní kupující a prodávající, kteří zajišťovali konkurenci na obou stranách, bylo tam také to, co ekonomové nyní nazývají dokonalá znalost. Avšak kolika výrobkům nebo službám, které dnes nakupujeme, rozumíme úplně?

 

Název: Ředitelé marketingu hledají přitažlivé výrobky a menší firmy
Marketing execs seek hot products, smaller firms

Autor: Shermach, Kelly

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 11 z 26. května 1997, str. 1, 13, Přílohy: diagramy, grafy
Výtah
Podle jednoho průzkumu, který provedl Austin McGregor International by odbytoví ředitelé a viceprezidenti upřednostnili práci ve firmách, jejichž zisk je 500 milionů dolarů nebo méně, považovali by při změně zaměstnání za nejvýznamnější činitel výrobky nebo služby budoucího zaměstnavatele a vidí málo příležitostí k pokroku u svých současných zaměstnanců. Průzkum se zabýval činiteli, které ovlivňují výběr nových vedoucích pracovníků marketingu. Výsledky průzkumu vykreslují obecně kladný obraz o současném trhu práce pro nadané, zkušené pracovníky marketingu. Během posledních 12 měsíců téměř 50% dotazovaných výkonných pracovníků obdrželo 4 nebo více žádostí o místo od zaměstnanců nebo náborových pracovníků.

 

Název: Součástí práce je jednání s obtížnými zákazníky
Handling difficult clients is part of the job

Autor: Lamons, Bob

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 11 z 26. května 1997, str. 11
Výtah:
Tajemství přežití v obchodě spočívá v tom, zvládnout vztahy a situace se zákazníkem tak, aby obě strany získaly ze své činnosti to, co potřebují. Článek obsahuje stručný popis několika málo obtížných zákaznických typů a návrhů na to, jak s nimi úspěšně jednat. Například typ tvůrčího ředitele za vás chce udělat všechnu práci a má zcela vypracovaný tvůrčí koncept. Nápadům tvůrčího ředitele byste měli pečlivě naslouchat a ty myšlenky, s nimiž nesouhlasíte, byste měli připojit k ostatním nápadům, kterými se bude zabývat vaše skupina.

 

Název: Účastníci účelových tržních vztahů se musí naučit hrát podle pravidel
Cause marketers must learn to play by rules

Autoři: Garrett, Julie; Rochlin, Lisa

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 10 z 12. května 1997, str. 4
Výtah:
Díky tomu, že neziskové společnosti investovaly značnou energii a prostředky do výzkumu potřeb a vnitřních funkcí podnikového kolektivu, staly se z nich důmyslnější a chytřejší obchodovatelé. Ředitelé společností nyní klepají na dveře neziskových organizací a navazují partnerství. Jako v každém dobrém partnerství, tak i v tomto, musí každá strana vynaložit stejné úsilí. Avšak mnoho společností ještě nerozumí tomu, jaké schopnosti, potřeby nebo tvůrčí marketing může nezisková organizace do účelového tržního vztahu přinést. Má-li existovat vzájemně výhodná výměna, musejí také neziskové organizace mít zvláštní podmínky, které je třeba splnit. Porozumět těmto podmínkám je zásadní částí pravidel účelového tržního vztahu: 1. Vědět, co hledáte. 2. První dojem je rozhodující. 3. Nevstupujte do vztahu s nadějí, že vašeho společníka změníte. 4. Jeden společník vždy chce být brán vážně dříve než druhý. 5. Je třeba se vyhnout jednorázovým kontaktům. 6. Není možné se pouze s něčím spokojit a být zticha.

 

Název: Obnovitelná energie: nejnovější úkol marketingu
Renewable energy: Ultimate marketing challenge

Autor: Ottman, Jacquelyn

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 9 z 28. dubna 1997, str. 5
Výtah:
Dvacet tři zařízení na elektrickou energii v celých Spojených státech prodává spotřebitelům obnovitelné druhy energie za vyšší cenu. Prostřednictvím ekologického oceňování platí zákazníci vyšší ceny, aby pomohli zaplatit vysoké náklady za využívání obnovitelných druhů energie, mezi které patří sluneční, větrná nebo geotermální, které jsou dodávány do domovů nebo kanceláří stávající energetickou sítí. Tato průkopnická zařízení čelí určitým těžkostem v programech určování ekologických cen. Článek uvádí čtyři strategie vedoucí k úspěchu.

 

Název: Zaměřte se na nejvýnosnější segment trhu a nehaste co vás nepálí
Target most profitable segment, and let your 'sleeping dogs' lie

Autoři: Gassner, Elizabeth; Shipley, Mark; Wehner, Sherrie

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 9 z 28. dubna 1997, str. 6, 13
Výtah:
Ačkoli jsou různé marketingové přístupy někdy jakoby zcela náhodně losovány ze sáčku, existuje účinnější postup, který zahrnuje tři jednoduché kroky. Takovým postupem lze rozčlenit databázi založenou na schůdných obchodních charakteristikách a poté získat segmenty, které budou pro jednotlivé marketingové strategie nejvhodnější. Většina účastníků trhu dodržuje základní třístupňový postup: 1. Urči a rozčleň. 2. Vyber cíl. 3. Vyznač a změř.

 

Název: Pro obchodní strany není síť pouhá nit
No 'Web, schmeb' for business marketers

Autor: Donath, Bob

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 31, číslo 8 z 14. dubna 1997, str. 30
Výtah:
Prodavač stejně jako zákazník, kteří obchodují přes web, potřebují odpovídající obchodní modely, které spojují schopnosti techniky se skutečnými informačními potřebami kupujících a prodávajících. Je-li na web pohlíženo jako na osamocený, všeobsahující prostředek s přímým výnosem a přímými náklady, představuje pro většinu podniků ztrátu peněz. Nicméně úspěšné obchodní modely webu, které se nyní objevují, jsou svojí povahou čím dále tím více veskrze obchodní, neboli zahrnují výrobky a způsoby služeb pro spotřebitele mající veskrze obchodní charakteristiky; klasické prodejné zboží, které vyžaduje sbírání informací před nákupem. Ukazuje se, že web je důležitou součástí takového obchodního postupu, protože tvoří vztahy a posouvá zákazníky blíže k nákupu prostřednictvím tradičních prostředků.

 

Název: Nedostatek údajů v odvětví služeb
Data lacking in service industry

Autor: Kosek, Charmain

Časopis: Advertising Age's Business Marketing (IMR) ISSN: 0745-5933, ročník 82, číslo 3 z dubna 1997, str. 48, Přílohy: grafy
Výtah:
Nedávný faxový průzkum 123 rozhodujících pracovníků podniků odborných služeb v USA a v Kanadě provedený společností Expertise Marketing ukázal, že je velký rozdíl v představách a skutečnosti o tom, jak se rozhodující pracovníci marketingu chápou všech úkolů strategického marketingu, se kterými přichází do styku jejich podnik. Téměř 3/4 dotázaných odpovědělo, že neudělali konkurenční rozbor svých soupeřů; asi polovina z nich řekla, že ani neprozkoumali jejich umístění na trhu ani nezkoumali jejich cenovou politiku.

 

Název: Etická souvstažnost střetu úloh a dvojznačnosti v marketingu: Zprostředkující úloha poznávací morální průpravy
Ethical correlates of role conflict and ambiguity in marketing: The mediating role of cognitive moral development

Autoři: Ho, Foo Nin; Vitell, Scott J; Barnes, James H; Desborde, Rene

Časopis: Journal of the Academy of Marketing Science (AMK) ISSN: 0092-0703, ročník 25, číslo 2 z jara 1997, str. 117-126, Přílohy: diagramy, dodatek, odkazy
Výtah:
Výzkumíci v oblasti marketingové morálky rozpoznali důležitost poznávací morální průpravy (CMD) v modelech marketingové morálky. Průzkum se zabývá vybranými protějšky střetu a dvojznačnosti úloh v marketingu, zvláště pak zprostředkující úlohou CMD. Zdá se, že výsledky získané z porovnávaných protějšků podporují existenci statisticky významných vztahů mezi CMD, střetem úloh a dvojznačností. V souladu s předchozími výsledky jsou vzělání a CMD významně propojeny. Nicméně, věk, etický relativismus, etický idealismus a machiavelismus byly jako celkové protějšky CMD bezvýznamné. Důsledky plynoucí pro odborníky jsou uvedeny. Průzkum by například mohl mít přímé důsledky pro management, který má odpovědnost za přijímání morálně spolehlivých lidí, a pomáhá jim vypořádat se se střetem úloh nebo nejasnostmi, na které mohou při své práci narazit.

 

Název: Úvahy o získávání konkurenční výhody prostřednictvím zákaznické hodnoty
Reflections on gaining competitive advantage through customer value

Autor: Parasuraman, A

Časopis: Journal of the Academy of Marketing Science (AMK) ISSN: 0092-0703, ročník 25, číslo 2 z jara 1997, str. 154-161, Přílohy: diagramy, odkazy
Výtah:
V článku je pojednáno o knize Roberta B. Woodruffa Vysvětlení zákaznické hodnoty: Další zdroj konkurenčních výhod. Autorův podrobný rozbor významu a měření zákaznické hodnoty a toho, jak mohou podniky využívat poznatky o zákaznické hodnotě při návrhu svých strategií, je podstatným přínosem k teorii a praxi marketingu. Podává také návrhy pro podniky, jak podporovat studium zákaznické hodnoty a udělat z ní základ jejich konkurenčních strategií.

 

Název: Obchodovatelé na síti varují: 10 pastí, kterým se raději vyhněte
Web marketers beware: 10 traps you want to miss

Autor: Chase, Larry

Časopis: Advertising Age's Business Marketing (IMR) ISSN: 0745-5933, ročník 82, číslo 1 z ledna/února 1997, str. M10
Výtah:
Mezi deset tipů, které upozorňují na největší pozemní miny na cestě k úspěšnému síťovému marketingu, patří: 1. Neutraťte celý rozpočet na zavedení sítě. 2. Nedělejte rozsáhlou ale mělkou propagaci. 3. Netvořte síťovou propagaci stejným způsobem jako mimosíťovou. 4. Dbejte na to, aby síťoví brouzdalové neodešli bez určitého závěru. 5. Nesoustřeďte se na síťový prodej tolik jako na siťový marketing. 6. Nezabývejte se příliš svojí doménovou adresou. 7. Netvořte si pro sebe. 8. Nesnažte se ušetřit peníze u málo výkonného síťového hostitele. 9. Neoddělujte lidi z vašeho oddělení marketingu od vašeho odborného personálu. 10. Nezaplňte si stránku harampádím.

 

Název: Hledání globální představy
Chasing global dream

Autor: Miller, Cyndee

Časopis: Marketing News (MNW) ISSN: 0025-3790, ročník 30, číslo 25 z 2. prosince 1996, str. 1-2
Výtah:
Přední marketingoví odborníci z 20 národů se nedávno sešli v Chicagu na první konferenci AMA o vedení marketingu v globálním měřítku. Účelem setkání bylo rozšiřovat celosvětovou spolupráci mezi prodejci a zákazníky a zkoumat hybné síly globalizace. Anthony E. Gortzis, předseda Helénského ústavu marketingu v Řecku, poznamenal, že ačkoli pojetí výrobku může být celosvětové, musí být přesto přizpůsobeno rozdílům v místní kultuře, legislativě a i výrobních schopnostech. Podle Viktora Mavungy, viceprezidenta Marketingového institutu v Zimbabwe, je jedinou schůdnou cestou globalizace uskutečňovat strategická spojenectví. Michael Czinkota, profesor na Georgetown University, řekl, že pravděpodobně dva největší kameny úrazu pro globalizaci jsou etnocentrismus a strach z neznámého.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]