Digest

ISRM

Účetnictví a financeDigest

Název: Účelnost odkrývání informací
Disclosure effectiveness

Autor: Burke, Jacqueline

Časopis: CPA Journal (CPA) ISSN: 0732-8435, ročník 67, číslo 5 z května 1997, str. 58-60
Výtah:
Povolání účetního je pečlivě zkoumáno z hlediska účinnosti při poskytování užitečných informací svým příslušníkům. Objevily se stížnosti, na to, že pracovníci jsou přetíženi a zahlceni informacemi do té míry, že jejich rozhodovací proces je více bržděn než podporován. Mezi jednotlivé účetní otázky, které jsou nejčastěji kritizovány v souvislosti s množstvím odhalovaných informací, patří výpočty důchodů, odložení daní z příjmů a pronájmy.

 

Název: Za doby tvého otce bývalo provozní účetnictví jiné
It's not your father's management accounting!

Autoři: Kulesza, C S; Siegel, Gary

Časopis: Management Accounting (NAA) ISSN: 0025-1690, ročník 78, číslo 11 z května 1997, str. 56-59, Přílohy: odkazy
Výtah:
O málo povoláních se dá říci, že zažily takový stupeň a takovou rychlost změn jako provozní účetnictví. V několika málo posledních letech se dramaticky zvýšila automatizace, značně se rozšířily schopnosti systému a byly vyvinuty celistvé informační systémy. Doba, kdy se vkládala data a vyráběly základní zprávy, je už dávno za námi. Provozní účetní musejí vykládat a rozebírat data a provádět finanční plánování a modelování. Provozní účetní chápou, že jejich úloha je třídit různé informace, převádět je do použitelného tvaru a tak pomáhat managementu v rozhodování. Trend směřující k obchodnímu společenství a práci ve vícefunkčních týmech podpořil nárůst interakcí. Nové úlohy vyžadují od finančního personálu, aby byl přístupnější, aby přestal dozorcovat a stal se plným obchodním společníkem pracujícím v týmu.

 

Název: Zpráva o normovém přetížení
Report on standards overload

Autor: Burke, John F

Časopis: CPA Journal (CPA) ISSN: 0732-8435, ročník 67, číslo 3 z března 1997, str. 11
Výtah:
Zvláštní operační skupina soukromých společností proti normovému přetížení vydala svou zprávu, ve které doporučuje: 1. Zvýšit vstup do malých podniků do procesu normování. 2. Umožnit přístup k odborné literatuře a zlepšit její srozumitelnost. 3. Poskytnout vedení v otázkách odhalování hmotných a podmínek a finanční situace. 4. Poskytnout vedení v otázkách kompilačních závazků (compilation engagements). 5. Nadále hodnotit účelnost a náležitost odhalovaných údajů.

 

Název: Auditová velmoc
Audit power

Autor: Kruse, Mark J

Časopis: Internal Auditor (IAU) ISSN: 0020-5745, ročník 54, číslo 1 z února 1997, str. 16-20
Výtah:
Cinergy Corp. kapitalizovala plný výkon osobních počítačů a vytvořila inovační metodu na provádění finančního auditu. Příslušná aplikace vychází ze spojení zákazník/uzlový počítač (server) a kombinuje ve své sestavě osobní počítače, relační databáze, skladování dat, vícerozměrové modelování, tabulkové kalkulátory a řídící tabulky. Prvním krokem ve výstavbě této aplikace je zavést účetní data do databázového uzlu z kteréhokoli místa, kde se nalézají, obvykle je to střediskový počítač. Dalším krokem je modelování účtů a to může trvat i několik měsíců, avšak dodává této aplikaci sílu a hodnotu. Směrnice pro modelování jsou uvedeny spolu s podněty na usnadnění provozu. Tato aplikace snadno vytváří a rozebírá finanční poměry, a účty, výrobky nebo společnosti, které působí větší odchylky, mohou být nalezeny a prohlédnuty.

 

Název: Podnikové hodnocení a účetnictví zaměstnaneckých akciových opcí
Firm valuation and accounting for employee stock options

Autoři: Coller, Maribeth; Higgs, Julia L

Časopis: Financial Analysts Journal (FIA) ISSN: 0015-198X, ročník 53, číslo 1 z ledna/února 1997, str. 26-34
Přílohy: diagramy, grafy, výpočty, odkazy
Výtah:
V říjnu 1995 vydal Výbor pro normy finančního účetnictví (FASB) prohlášení o normách finančního účetnictví č. 123, které mění účetní zpracování zaměstnaneckých akciových opcí. U některých firem může nová metoda významně ovlivnit konečný součet. Ačkoli nová norma požaduje lepší uznání důležité položky, ponechává také značný prostor pro individuální posouzení a určení částky pro jednotlivou položku. Tato nová norma je použita pro 6 veřejně obchodovatelných společností a je ukázáno, že v některých případech mohou vznikat významné rozdíly při hodnocení, jsou-li používány rozdílné, ačkoli stejně přijatelné výpočtové postupy. Výsledkem je, že finanční výsledky firem, které používají tuto novou normu by měly být přijímány opatrně.

 

Název: Odvozené úvěrové nástroje, zajištění proti ztrátám a celkový příjem
Derivatives, hedging and comprehensive income

Autoři: Johnson, L Todd; Swieringa, Robert J

Časopis: Accounting Horizons (ACH) ISSN: 0888-7993, ročník 10, číslo 4 z prosince 1996, str. 109-122
Přílohy: odkazy
Výtah:
Stelážové účetnictví je na pořadu jednání mnoha předních normovacích institucí v celém světě. Jelikož odvozené úvěrové nástroje jsou často využívány při stelážování, jsou otázky příslušného účetnictví obvykle zvažovány ve spojení s otázkami účetnictví odvozených úvěrových nástrojů. Otázky odvozených úvěrových nástrojů a stelážového účetnictví jsou úzce svázány s podáváním zprávy o tom, co by se dalo nazvat finanční výkon - všechny změny finančního kapitálu za určité období vyjma těch, které plynou z transakcí s majiteli v jejich postavení majitelů. V článku jsou projednány projekty FASB na odvozené úvěrové nástroje a stelážní aktivity.

 

Název: Podrobnější pokyny pro vykazování peněžních toků podle vyhlášky FASB č. 95
More concerns over cash flow reporting under FASB statement no. 95

Autoři: Nurnberg, Hugo; Largay, James A III

Časopis: Accounting Horizons (ACH) ISSN: 0888-7993, ročník 10, číslo 4 z prosince 1996, str. 123-136, Přílohy: odkazy
Výtah:
V tomto článku jsou hodnoceny následující výkazové klasifikace peněžních toků, které náleží k transakcím, které jsou příbuzné operačně investičně finančním směrnicím o klasifikaci vydaným jako vyhláška FASB č 95: 1. stelážové transakce, 2. prodej se zpětným pronájmem, 3. koupě a prodej výnosu z nájemného, 4. sekuritizace půjček, 5. dohody o zpětném a opakovaném zpětném odkoupení. Vyhláška doporučuje vykazovat: 1. peněžní toky z ochranných aktivit jako investiční peněžní toky, 2. peněžní přítoky z menších prodejů se zpětným pronájmem jako investiční peněžní přítoky, avšak peněžní přítoky z větších prodejů se zpětným pronájmem jako finanční peněžní přítoky a 3. peněžní toky z nákupu a prodeje nájemních aktiv jako operační aktivity, když je hlavním zdrojem peněž příjem z nákupu a prodeje, ale jako investiční činnosti, když je hlavním zdrojem peněz příjem z nájmu.

 

Název: Jak se bude dále vyvíjet model obchodního vykazování
What's next for the business reporting model

Autor: Fleming, Peter D

Časopis: Journal of Accountancy (JAC) ISSN: 0021-8448, ročník 182, číslo 6 z prosince 1996, str. 14-15
Výtah:
V říjnu se konalo v New Yorku Business Reporting Symposium, které spolusponzoroval American Institute of CPAs (AICPA) a jiné organizace. Téměř 100 zástupců z oblasti státního účetnictví, průmyslu, akademie a burzy spolu se státními úředníky ze Spojených států a Kanady se shromáždilo, aby uvážili další kroky v rozvoji úplného obchodního zpravodajského modelu vypracovaného podle zprávy zvláštního výboru AICPA o finančním vykazování z roku 1995 (Jenkinsův výbor). Steven M. H. Wallman, pověřenec SEC, ohlásil, že dochází k explozi zahraničního kapitálu, který přichází do USA a varoval, že představa o tom, že Spojené státy mohou mít své vlastní finanční vykazovací normy, je lichá. Josef V. Anania, člen FASB, referoval o odezvách na výzvu výboru vyjadřovat se ke zprávě Jenkinsova výboru.

 

Název: Oslabená aktiva: vstříc informačním potřebám uživatelů
Impaired assets: Meeting users' information needs

Autoři: Titard, Pierre L; Pariser, David B

Časopis: Journal of Accountancy (JAC) ISSN: 0021-8448, ročník 182, číslo 6 z prosince 1996, str. 55-61
Přílohy: diagramy
Výtah:
Po vydání vyhlášky číslo 121 Výboru pro normy finančního účetnictví o účtování na oslabení dlouhodobých aktiv a účtování dlouhodobých aktiv, která budou vyřazena, přijali určovatelé norem inovační a nákladově účinný přístup k výkaznímu měření, rozeznávání a zjišťování ztrát z oslabování dlouhodobých aktiv. Vyhláška je účinná pro finanční roky začínající po 15. prosinci 1995. Do vzniklých prováděcích problémů patří: 1. otázka nákladů na realizaci ve srovnání se ziskem, 2. způsob odhadu peněžních toků, 3. zda zahrnout snížení aktiv do čtvrtletních výkazů a 4. jak si počínat při restrukturalizaci.

 

Název: Kontrolor jako obchodní stratég
The controller as business strategist

Autor: Hrisak, Dan

Časopis: Management Accounting (NAA) ISSN: 0025-1690, ročník 78, číslo 6 z prosince 1996, str. 48-49
Přílohy: grafy
Výtah:
Tvrdá konkurence rozšiřuje úlohu provozních účetních, stávají se z nich přední hráči manažerského týmu. Kontroloři a finanční manažeři si brousí své nástroje na měření výkonu. 63% členů skupiny Coast Management v jednom průzkumu uvedlo, že kvůli lepším informacím pro rozhodování podnikli změny finančního výkonu měřících systémů a 60% z nich řeklo, že dělá buď větší reorganizaci, nebo plánuje výměnu svých systémů na měření výkonu.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]