Digest

ISRM

Strategické řízeníDigest

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Heading for a shock

Překlad názvu: Náraz na obzoru
Autor: Sayer, David
Zdroj: Banker [BKR]; roč. 147, č. 853, březen 1997, s. 27-28, ISSN: 0005-5395
Výtah:
Mnoho malých bank v celé Evropě si neuvědomuje, jak velký dopad bude mít euro na jejich podnikání, zvláště když se k tomu přidají další činitelé, jakými je příchod mimobankovních konkurentů do této oblasti a stále více se prosazující 'přímá' povaha bankovnictví. Toto jsou jedny z klíčových zjištění celoevropského přehledu uskutečněného firmou Coopers & Lybrand spolu s Evropskou asociací finančního managementu a marketingu. Během tohoto průzkumu bylo dotazováno 22 bank v Británii, Německu, Belgii, Nizozemí a Francii. Výsledky odhalují značné rozdíly mezi bankami na pevnině a v Británii, pokud jde o očekávání, kdy bude plně znatelný konkurenční dopad eura. Celkem 77% pevninských firem ve srovnání s 33% bank v Británii si myslí, že na přípravu má 5 let nebo méně. Zatímco 1/3 dotázaných již vytváří řešení a připravuje plány na přechod, 14% o možných problémech teprve začíná přemýšlet.

 

Kód: MD3/1998/1/IM/JN

Název originálu: Whats it worth general managers guide to valuation

Překlad názvu: K čemu je dobré, aby byli hlavní manažeři vedeni k hodnocení
Autor: Luehrman, Timothy A
Zdroj: Harvard Business Review; roč. 75, č. 3, 1997; s.132-142
Výtah:
V článku je zdůrazněno, jak je důležité, aby si manažeři byli schopni spočítat hodnotu, kterou jim přinese umístění prostředků, a jsou zkoumány metody, které v současném podnikatelském prostředí vedou k úspěšnému vyhodnocení. Jsou zde předloženy tři typy vyhodnocení, které manažeři obvykle používají: operace, příležitosti a vlastnické nároky. Zvláštní pozornost je věnována omezením eskontovaného toku hotovosti (DCF) a průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC), jsou rozebírány dva nové postupy, upravená současná hodnota (APV) a vyrovnaný tok hotovosti (ECF).

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Corporate boards go strategic

Překlad názvu: Podnikové rady se věnují strategii
Autor: Berenbeim, Ron
Zdroj: Across the Board [CBR]; roč. 33, č. 9, 1996; s. 57, ISSN: 0147-1554
Výtah:
Podle amerických a evropských vyšších řídících pracovníků a ředitelů, kteří odpovídali na otázky jednoho průzkumu pořádaného Conference Board v roce 1995, tráví v posledních třech letech rady společností více času projednáváním strategických otázek a zvýšila se úloha ředitelů ve strategickém hodnocení. V článku jsou rozebírány tři činitele, které pomáhají vysvětlit postup k aktivnějšímu nasazení ředitelů.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Strategic alliance is a good route to European market

Překlad názvu: Strategické spojenectví je dobrou cestou na evropský trh
Autor: Stewart-Allen, Allyson L
Zdroj: Marketing News [MNW], roč. 30, č. 17, 1996, s. 15, ISSN: 0025-3790
Výtah:
Většina amerických společností posiluje spojenectví s evropskými společníky, protože je to hospodárný způsob, jak dosáhnout rychlého přístupu na trh, dělit se o přístup k technologiím, které nejsou doma dostupné, nebo k nim přístup získat. Mezi otázky, které by měly společnosti při navazování partnerství zvažovat patří: 1. Považuje společník toto spojenectví za výlučné? 2. Budou se období splácení střetávat?

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: The transition from decentralized to network-based MNC structures: An evolutionary perspective

Překlad názvu: Přechod od decentralizovaných k síťovým strukturám mnohonárodních společností: perspektiva vývoje
Autor: Malnight, Thomas W
Zdroj: Journal of International Business Studies [JIB]; roč. 27, č. 1, 1996; s. 43-65, ISSN: 0047-2506
Výtah:
V článku je zkoumáno a modelováno přechodné období od decentralizovaných struktur k síťovým, které probíhá v zavedených mnohonárodních společnostech (MNC). Zatímco na různých modelech MNC byl proveden zásadní výzkum, pohyb směrem k projektovaným síťovým modelům byl prozkoumán poměrně málo. Je zde rozpracována evoluční perspektiva tohoto přechodu, který rozlišuje úpravy podle toho, jak MNC vymezuje jeho globální strategii, kam umisťuje klíčové zdroje a jak strukturuje a řídí své operace. Uvádí se zde, že každá fáze představuje schůdnou strategickou odezvu na v té době existující výzvy a příležitosti místo toho, aby byla plánovaným procesem. Dále se uvádí, že zaostření na proces se během času posouvá; zpočátku leží na výstavbě organizačních spojů a přizpůsobování množství a povahy zdrojů v rozptýlených útvarech, později se posouvá směrem k přemisťování zdrojů a jejich úlohám v útvarech.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Tips to cut premiums are all part of the plan

Překlad názvu: Nápady, jak snížit pojistné, jsou součástí plánu
Autor: Zolkos, Rodd
Zdroj: Business Insurance [BIN]; roč. 31, č. 22, 1997; s. 3, 12+, ISSN: 0007-6864
Výtah:
Podle Stevena P. Kahna ze společnosti Advanced Risk Management Techniques, může pečlivé plánování, rozbor a vyjednávání během obnovy vytvořit pojistné, které je nižší než to, které platí srovnatelné subjekty. Kahnovy nápady, jak upravit pojistné zahrnují: pořádání schůzí v předstihu před obnovou, vytyčení určitých cílů, sestavení reálného časového rozvrhu, připomenutí výhod vyjednávání ve srovnání s přikazováním, pečlivý výběr makléře či makléřů.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: Chain reaction

Překlad názvu: Řetězová reakce
Autoři: Hope, Tony; Hope, Jeremy
Zdroj: People Management [PMT]; roč. 3, č. 19, 1997; s. 26-31, ISSN: 1358-6297
Výtah:
Globalizace, pokročilá technika a vzestup zásadní úlohy znalostí jako konkurenčního prostředku znamenají, že jsme v nové éře, která se někdy nazývá třetí hospodářská vlna. Každoroční proces přípravy rozpočtu leží uprostřed tradiční organizace. Rozpočet se stává základní silou pro řízení výkonnosti managementu. Rozpočtový étos je antitezí radikální změny. Rozpočty již nejsou způsobem, jak plánovat a řídit jednání manažerů ve věku, kdy rozhodujícími příznaky konkurenčního úspěchu jsou inovace, služby, jakost a předávání poznatků. Christopher Bartlett a Sumantra Ghoshal, autoři díla 'Vyšší manažerská třída: směrem k manažerské teorii firmy' ('Beyond the M-form: toward a managerial theory of the firm,') vymezují novou organizační formu z hlediska 3 základních procesů: 1. podnikatelský proces, 2. integrační proces a 3. proces obnovy. Svenska Handelsbanken a Asea Brown Boveri (ABB) jsou dvě evropské společnosti, které urazily na cestě za tímto modelem již dlouhou dráhu.

 

Kód: MD3/1998/1/AB

Název originálu: ISO 14000: Europe's top standard

Překlad názvu: ISO 14000: přední evropská norma
Autor: Scott, Alex
Zdroj: Chemical Week [CEM]; roč. 159, č. 36, 1997; s. 84-86, ISSN: 0009-272X
Výtah:
Norma ISO 14000 se objevuje jako vítěz v bitvě o převahu mezi normami ekologického managementu v Evropě, když vyřadila Plán Evropské komise na ekologický management a audit (Emas). Nejsilnější náznak toho, že by se Emas mohl ocitnout na okraji pochází z nedávného rozhodnutí Komise, že přepracuje Emas tak, aby se více podobal ISO 14000. V této situaci se ISO 14000 nachází stranou pouze v Německu, kde je 87 míst přihlášeno k Emas. Avšak jsou náznaky, že i zde se začíná podpora přesouvat k ISO 14000.

 Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]