Digest

ISRM

Odraz Evropské unie na Internetu a význam informačních zdrojů pro komerční sféruDigest

Richard Papík,

richard.papik@ff.cuni.cz

  1. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
  2. Medistyl, s.r.o.

Internet změnil lidskou i technickou komunikaci závěru 20.století, kdy spojuje celé nejen profesní lidské skupiny a ze Země de facto vytváří “virtuální vesnici”. Umožňuje navazovat formální i neformální kontakty, oslovovat interaktivně i neinteraktivně skupiny lidí různých oborů a mnoho dalšího. Internet odstraňuje geografické bariéry, propojuje i nahrazuje různé komunikační služby (telefonní, faxové apod.), sjednocuje mediální formy, dává nové dimenze rozvoji informačního průmyslu, podporuje obchod v nejrůznějších formách a variantách. Rovněž EU a její orgány byly v souvislosti s Internetem postaveny před technické, legislativní a administrativní problémy, které navíc nejsou založeny na dřívějších zkušenostech, a to i v mezinárodním měřítku. Je to nejen prostor pro iniciativní a nová řešení, ale zákonitě i chyby.

Zajímavý prostor obecně se nachází v oblasti zvané “elektronické obchodování” a ve službách, které si obstarává koncový uživatel sám díky přátelskému uživatelskému rozhraní. Za takového stavu budou výzvy k vládám a představitelům informačního průmyslu ohledně vypracování “mezinárodní charty pro globální komunikaci” intenzivněji aktuální a nutně se bude muset obdobná strategie uskutečňovat.

Formám komunikace a odvozeně i elektronickému obchodu v rámci EU je věnováno i mnoho dokumentů na hlavní domovské stránce Evropské unie. Podnikatelské subjekty, ale i neziskové organizace mohou nacházet mnoho inspirací a cenných informací na několika základních adresách vztažných k EU. Uveďme si některé v základech a od nejvyšší hierarchické úrovně:

Základní WWW stránka Evropské unie: http://europa.eu.int

Tato adresa otvírá mnoho cest k zajímavým informacím. Některé získáme volně, u některých jsme nuceni se zaregistrovat k možnosti využívání, jiné platíme a další si můžeme objednat jinými cestami. Je možné si vybrat jeden z národních jazyků používaný v EU a v tomto námi zvolené jazyce se informacemi na WWW stránkách EU probírat, i když nejčastějším jazykem ve “spodních vrstvách” hlavní webovské stránky nebo na hypertextových odkazech na jiné stránky vztahující se k Evropě je převážně angličtina, která je hlavním jazykem internetovského prostředí.

Příkladová úloha - “monitoring témat v oblasti energetiky”:

Přestože následující příklad je z oblasti energetiky, je inspirativní pro další obory bez rozdílu. Jde o metodiku postupu.

Zákazníkem monitoringu informací na Internetu je jistá energetická společnost v ČR, která se zajímá o dokumenty z prostředí Evropské unie. Sledování určitých jejích vybraných zájmových témat na Internetu je pro ni žádoucí a účelné a porovnává si je s jinými zdroji. Nejvíce relevantní pro toto téma budou materiály a odkazy komise DG XVII, která je zaměřena na problematiku energetiky v EU (např. Energy - Welcome to DG XVII at the European Commission na internetovské adrese - tzv. URL: http://europa.eu.int/comm/dg17/dg17home.html). Tato adresa se však syntakticky jeví jako velmi složitá, navíc se může poměrně snadno změnit díky přestěhování se na jiné URL, proto je vhodné a z naší strany doporučující použít interního vyhledávače (internal search engine), který se nachází už na 2. úrovni domovské stránky http://europa.eu.int a který najdete v dolní části obrazovky pod názvem Search (zvolíte-li anglickou verzi). Je tak možné nakombinovat s pomocí booleovských operátorů celkem složitá zadání témat. Orientace na webovských stranách EU není vždy jednoduchá, protože stran vystavených na adrese EU je více než 750,000, proto tento způsob vstupu do rozsáhlého internetovského prostředí EU je vítaný ze strany koncového uživatele, ale i tak je nutno počítat s časovými nároky vyhrazenými na internetovskou komunikaci.

Díky stránce http://europa.eu.int/comm/dg17/dg17home.html se pak dostaneme např. i na další evropské projekty a jako jediný příklad teď uvádíme program THERMIE, jehož domovská stránka obsahuje mnoho dalších odkazů (http://erg.ucd.ie/thermie.html). Podobně tomu bude u dalších oblastí, které jsou v pozornosti Evropské unie.

Databázové centrum ECHO: http://www.echo.lu

Databázové centrum ECHO (European Commission Host Organisation) nabízí přes 20 volně a zdarma přístupných bází dat (až na významné výjimky - např. báze TED). Lze projít všechny informace z webovské stránky na http://www.echo.lu, ale rovněž se lze připojit přes internetovskou službu (protokol) Telnet.

telnet echo.lu

potom odpovědět na požadavek hesla: echo

Pohyb v ECHO je efektivní několika způsoby - dle řízeného menu, anebo použitím jazyka CCL, který si svého času jako “společný příkazový jazyk” dělal (trochu přeceněné) ambice na jakýsi mezinárodní standard. Pouze v několika systémech se lze setkat s klasickou podobou CCL. Jazyk CCL je však rozhodně zajímavý na odzkoušení a naučení se rešeršním strategiím a rozhodně vhodný pro ty, kteří chtějí sami přistupovat do centra v budoucnu jako pokročilí uživatelé. Příručku dotazovacího jazyka CCL je možné si přetáhnout k sobě přímo ze stránek centra ECHO. Pokud si uživatel funkcí “download” (na browseru neboli prohlížeči libovolného typu) stáhne uživatelsky orientovaný grafický interface WATCH-ECHO, je možné komunikovat i přes toto rozhraní.

V ECHO existuje placená báze dat TED. Vstup do báze se ale na rozdíl od jiných databází děje za úplatu. V databázi tendrů TED (Tenders Electronic Daily) jsou zveřejňovány dosud otevřené nabídky v hospodářském prostoru EU.

Bližší informace jsou získatelné na http://www2.echo.lu/echo/databases/en/ted.html, anebo postupně ze základní stránky centra ECHO. Je možné si zvolit jazyk (angličtina, němčina, francouzština atd.), v němž chceme základní informace obdržet. K dispozici je rovněž demonstrační verze TED.

V TED není zahrnuta jen EU, ale výběrově i země jako Japonsko nebo USA. Účast pro české podniky je možná a otevřená. Elektronická verze má i tištěnou verzi (OJ - Official Journal of the European Communities, Supl. S), která vychází denně od úterý do soboty, ale elektronická verze je pochopitelně efektivnější, protože umožňuje provádět zajímavá uskupení, třídění a následně analýzy. Denní nabídka tendrů je archivována s tříletou retrospektivitou. Denně přibývá asi na 500 nabídek v 11 jazycích Evropské unie. Za rok 1996 to bylo 140 000 dokumentů. Informace je tak možné získat o nabídkách prací v zemích EU (nad 5 mil ECU), nebo na dodávky do zemí EU (nad 200 tis. ECU) a nabídkách prací v oblasti veřejných služeb, dopravy a energetiky, vodního hospodářství (nad 400 tis. ECU), telekomunikací (nad 600 tis. ECU) a veřejných prací (nad 5 mil. ECU). Reakce na nabídky musí být rychlá, protože uzavření přihlašovacího řízení se děje již po několika málo týdnech od zveřejnění.

Na domovské stránce ECHO je možno prohledávat prostřednictví interního “search engine” podobně jako na základní webovské prezentaci EU.

Systém CORDIS: http://www.cordis.lu

V rámci EU je zajímavá i komplexní databáze projektů Evropské unie CORDIS (Community Research and Development Information service). Bližší informace lze objevit na http://www.cordis.lu, odkud je možný i registrovaný online vstup cestou rozhraní Watch-CORDIS. CORDIS databáze jsou přístupné i ve verzích na CD-ROM. Celkově CORDIS obsahuje 9 bází dat: RTD-News, RTD-Acronyms, RTD-Comdocuments, RTD-Programmes, RTD-Projects, RTD-Publications, RTD-Results, RTD-Partners, RTD-Contacts.

Databáze legislativy a práva Evropské unie CELEX: http://europa.eu.int/celex

Pokud k základnímu URL Evropské unie přidáme termín “celex” a napíšeme http://europa.eu.int/celex, dostaneme se na bázi plných textů evropského práva (placená služba).

Příklad použití:
Uživatel potřebuje právní předpisy Evropské unie pro různorodé záležitosti. Pro tento účel se jeví celkem optimálním užít databázi plnotextovou (full-text) CELEX. Našli bychom desítky dalších praktických příkladů pro jakoukoliv komoditu, aplikaci. CELEX obsahuje úplnou legislativu EU - viz popis systému dále v textu.

Základní popis systému:
CELEX je unikátní systém právních informací, který obsahuje kompletní texty práva EU. Přístup k databázi CELEX je možné realizovat více způsoby, protože databáze se vystavuje na několika hostitelských počítačích databázových center (např. centrum DIALOG Corporation ve svém subsystému DataStar), anebo přes verzi na CD-ROM (k dispozici i v několika informačních pracovištích nebo knihovnách v ČR a SR).

Na stránkách EU je odkaz na vstup z WWW rozhraní, což může být pro nás efektivní přístup, aniž bychom pátrali po dalších formách přístupu. Musí nám být přiděleno uživatelské oprávnění. Výstupy ze zdroje a práci v bázi dat platíme. Není účelné rozebírat zde strukturu poplatků, ale jen pro zajímavost: jeden z poplatků za zobrazení v kratším formátu je 0,3 ECU za dokument. Plný text se pak účtuje1,2 ECU za dokument. Rozsah dokumentu již ale není rozlišován z hlediska ceny.

Vyhledávání v právních textech má svá specifika (nejen otázka vyhledávání ve full-textovém systému) a není vždy úplně uživatelsky přátelské ve výsledku, protože můžeme obdržet mnoho šumů. Cesta pak vede přes lepší znalost vyhledávacích technik, anebo se musíme smířit obvykle s většími počty dokumentů na výstupu, které jsou jen částečně relevantní. Je vhodné si prostudovat příručku CELEX, kterou je možno získat přímo z WWW prezentace (CELEX User Guide).

Statistické informace a Evropská unie

Cesta vede přes http://europa.eu.int/en/comm/eurostat, není však nutné si pamatovat tuto poměrně dlouhou adresu, ale lze využít funkce interního “search engine” na hlavní stránce EU a nechat vyhledat termín “eurostat” v prostředí tohoto webu.

Eurostat nabízí své produkty (jednotlivé statistické dokumenty i rozsáhlé publikace) ve 2 základních formách:

bullettištěné publikace,
bulletelektronické soubory nebo báze dat.

Naprostá většina zdrojů není zdarma získatelná. Je možné si dokumenty objednat nebo si zajistit předplatné využívání zdrojů. Nicméně některé zdroje jsou volně přístupné.Všechny podrobnosti kolem smluvních vztahů i plateb jsou k dispozici na WWW stránkách.

Základními řadami statistických výstupů v EUROSTAT jsou:

bulletVšeobecné statistiky
bulletEkonomie a finance
bulletPopulace, sociální otázky
bulletEnergetika a průmysl
bulletZemědělství, lesnictví
bulletZahraniční obchod
bulletObchodní výměna a její šíření, služby a doprava
bulletŽivotní prostředí
bulletVědeckotechnický rozvoj
bulletDalší různá témata

Závěr

Na několika příkladech a adresách jsme chtěli ukázat výhody elektronických forem dokumentů nebo dat uložených v databázích a prezentovaných ve WWW prostoru. Internet neskýtá pochopitelně vše, řada informací zde vystavených má vlastnosti jako neověřitelnost, neúplnost či neaktuálnost, ale rozhodně už není podceňovaným médiem a na rozdíl od jiných forem komunikace s uživatelem má řadu výhod, které ještě dnes neumíme docenit a využít. Čas Internetu nebo obdobného prostředí teprve přijde.

POUŽITÁ LITERATURA:

LESCHER, J.F.: Online market research. Cost-Effective searching of the Internet and online databases. New York, Addison-Wesley Publ. Comp. 1995. xvii, 269 s.

MAKULOVÁ, S.: Elektronický obchod a iniciatívy Evropskej únie. In: Internet v riadení a obchode firmy. Zbornik z 3.medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 2. až 3. októbra 1997 v Bratislave. Bratislava, EL&T 1997, s.125-136.

PAPÍK, R. - MICHALÍK, P. - MICHALÍK, P. - NOVÁČEK, L.: Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace. Strategie vyhledávání a prezentace. Praha, EKOPRESS 1998. 220 s.

 


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]