Digest

ISRM

Využití projektu PERSPEKTIVA ve vzdělávacím procesuDigest

Úvod

Od začátku roku 1997 je na Internetu provozován informační systém PERSPEKTIVA (www.PERSPEKTIVA.cz), jehož tvůrcem a provozovatelem je Institut průmyslového managementu (dále IPM). Projekt řeší informační podporu efektivního přechodu absolventů vysokých (a částečně i středních) škol do pracovního procesu a podporu marketingových aktivit vysokých a středních škol či dalších vzdělávacích institucích. Internet je na vysokých školách běžně a každodenně používán a je tedy vysoce účinným nástrojem pro “zasílání informací” studentům i vysokoškolským pracovníkům. Na druhé straně v podnikatelské sféře zatím není internetové zázemí široce rozvinuté, vysoká dynamika rozvoje Internetu jistě umožní v krátké budoucnosti silné využití projektu i v podnikatelské sféře. To je jedno ze základních východisek projektu.

Obsahově je projekt zaměřen zejména do dvou oblastí:

  1. Aktualizovaný a interaktivní informační kontakt mezi produktem vysoké a střední školy - studentem a spotřebitelem tohoto produktu - podnikatelskou sférou.Tím se dlouhodobě dosáhne zvýšení kvality vzdělávacího procesu na školách, lepší přípravy vybraných absolventů na nástup do konkrétního zaměstnání, kvalitnějšího výběru studentů (potenciálních zaměstnanců) podnikem a lepšího dlouhodobého zviditelnění těch podniků, které považují spolupráci se školami v této problematice za koncepční a pro podnik důležitou.
  2. Nabídku know-how potenciálu vysokých škol, výzkumných a vzdělávacích institucí, určené podnikatelské sféře a dlouhodobou informační podporu rozvoje vzájemné spolupráce. Cílem této oblasti je rozšířit stávající spolupráci mezi podniky a těmito institucemi, která je většinou založena na tradičních a osobních kontaktech. Internetové prostředí tak rozšiřuje komunikaci mezi zájemci o spolupráci nezávisle na jejich vzdálenosti.

Témata projektu:

www.PERSPEKTIVA.cz je kontinuálně naplňována daty, které se vyskytují v 19 různých tématech. U většiny z těchto 19 témat je realizováno propojení na podrobnější informace na zvláštní WWW stránce (např. u kurzů, vzdělávacích cyklů, nabídky poradenské činnosti, výzkumných úkolů, spolupráce na grantu, činností, doktorandské a diplomové práce nebo aktualit). Následuje stručná charakteristika obsahu a struktury jednotlivých témat.

Kurz

Téma slouží jako nabídka kurzů, které zajišťují školy a další vzdělávací instituce. Krátce je charakterizován obsah kurzu, jeho organizační zajištění a délka, dále se uvádí předpokládané výchozí vědomosti návštěvníků kurzů.

Vzdělávací cyklus

Téma je určeno pro nabídku vzdělávacího cyklu od škol a dalších vzdělávacích institucí. Vzdělávacím cyklem se zde rozumí soubor obsahově provázaných přednášek různé délky, jejichž cílem je získání nových a hlubších znalostí v dané odborné oblasti. Kromě základní charakteristiky vzdělávacího cyklu se uvádí odborný garant a lektoři, rozsah cyklu a jeho organizace. Dále je možno uvést požadované znalosti, které jsou předpokladem pro úspěšné zakončení vzdělávacího cyklu. Zde uvedená charakteristika vzdělávacího cyklu poskytuje nejzákladnější informace o této nabídce včetně kontaktů na zajišťující organizaci.

Poradenská činnost

Téma je určeno pro nabídku poradenských služeb od škol a dalších vzdělávací institucí. Kromě základní charakteristiky poradenské činnosti se uvádí odborný garant za činnost, podmínky pro zajištění poradenské činnosti a forma výstupu. Zde uvedená charakteristika poradenské činnosti poskytuje nejzákladnější informace o poradenské službě včetně kontaktů na zajišťující organizaci.

Výzkumný úkol

Téma je určeno pro zveřejnění tématu řešeného nebo vyřešeného výzkumného úkolu. Toto téma může být nabídnuto jak z podnikové sféry, tak i z VŠ. Cílem tématu je napomoci kontaktu mezi odborníky, kteří pracují na uvedené odborné problematice a uživateli jejich řešení z praxe. Detaily možné spolupráce jsou samozřejmě předmětem následných osobních kontaktů.

Spolupráce na grantu

Téma je určeno pro zveřejnění rámcového tématu a základních podmínek pro nabídku spolupráce na formulaci a pozdějším řešení grantu, jehož projekt bude společně formulován a podán k řešení u grantové agentury tuzemské či zahraniční. Toto téma má charakter vyhledávání možných spolupracovníků. Cílem tématu je tedy napomoci prvotnímu kontaktu mezi odborníky, kteří pracují na blízké odborné problematice, zatím se nekontaktovali a mají zájem o spolupráci. Detaily možné spolupráce jsou samozřejmě předmětem následných osobních kontaktů.

Nabídka činností

Téma je určeno pro nabídku dalších komerčních aktivit škol a dalších institucí, pro které nejsou ostatní formuláře vhodné, např. využití speciálních zařízení školy, nabídka měření, provedení dílenských prací apod. Kromě základní charakteristiky nabízené činnosti se uvádí odborné zaměření, vybavení, klíčová slova.

Doktorandská práce

Téma je určeno především pro zveřejnění rámcového tématu a základních podmínek pro téma doktorandské práce studentů doktorandského studia. Z vyřešené problematiky může být užitečný přímý technický či ekonomický přínos pro podnik a usnadní se práce doktoranda na praktické problematice podniků a možná i jeho získání jako zaměstnance. Toto téma má charakter jednak vyhledávání možných zadání doktorandských prací, ale i zveřejnění řešených, event. ukončených doktorandských prací. Detaily možné spolupráce jsou samozřejmě předmětem následných osobních kontaktů. Téma doktorandské práce může být navrženo a zveřejněno jak podnikem, tak i školícím pracovištěm či samotným doktorandem.

Aktuality

Téma je určeno pro rychlé a krátkodobé zveřejnění aktuálních informací ze škol, podniků a dalších institucí o akcích, event. jejich změnách, které pořádají a odpovídají obsahem a dosahem projektu PERSPEKTIVA. Kromě názvu a charakteristiky aktuality je možno uvést místo a termín konání akce event. poznámku k této aktuální informaci.

Další vzdělávání zaměstnanců

Téma je určeno pro zveřejnění programu dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich odborného růstu (má u studentů vysokou prioritu). Jde o vzdělávání v oboru i mimooborové a o podmínky pro toto vzdělávání. Na existenci této podnikové nabídky je uživatel aplikace www.PERSPEKTIVA.cz automaticky upozorněn, pokud si bude prohlížet nabídku zaměstnání tohoto podniku.

Diplomová práce

Téma je určeno jako nabídka tématu diplomové práce, tedy hlavně pro jednotlivce. Zveřejnění tématu je vhodné nejpozději rok před ukončením studia na VŠ. Prostřednictvím tohoto tématu je možno poznat v podniku vlastnosti, schopnosti a znalosti potenciálních zaměstnanců a získávat tak do zaměstnání kvalitní pracovníky. Přes tento kontakt a přes semestrální projekty je možné částečně ovlivnit volbu některých předmětů studentem v posledních ročnících studia a modifikovat tak vzdělání studenta blíže k potřebám podniku. S diplomovou prací je obvykle spojena nabídka konzultace diplomového tématu, event. recenze výsledné diplomové práce. Na nabídku diplomové práce od podniku je automaticky upozorněn uživatel WWW aplikace, pokud si prohlíží nabídku zaměstnání tohoto podniku.

Hlavní pracovní poměr

Toto téma je jedním z klíčových v projektu a nabízí (nejlépe s jedno až dvouročním předstihem) možné zaměstnání pro studenty posledních ročníků VŠ i posledního ročníku SŠ. S nabídkou zaměstnání úzce souvisí informace o možnostech a podmínkách získání stipendií či jednorázových ocenění z podniků, informace o zaměstnaneckých výhodách, dalším vzdělávání v podniku, organizaci kariérového rozvoje, možnostech zadání témat diplomových prací a témat semestrálních projektů. V aplikaci www.PERSPEKTIVA.cz je automaticky vygenerována vazba na tyto informace, pokud je podnik uvedl ve svých nabídkách a uživatel si je tak může přímo volit jako doplňující informace k nabídce zaměstnání.

Kariérový rozvoj

Téma je určeno pro zveřejnění zásad programu kariérového rozvoje v podniku. Jde např. o tréninkový zapracovávací program, program pro personální rezervy, program vzdělávání manažerů a pod. Na zveřejnění tohoto programu podnikem je automaticky upozorněn uživatel aplikace www.PERSPEKTIVA.cz, pokud si prohlíží nabídku zaměstnání tohoto podniku.

Pracovní poměr na dobu určitou

Téma je určeno pro nabídku jednotlivých i skupinových pracovních poměrů na dobu určitou - brigád, a to v uvedeném okrese s možností volného upřesnění místa konání brigády. U pracovního poměru na dobu určitou se nepředpokládají odborné znalosti. Dopad nabídky se předpokládá u SŠ i VŠ.

Pracovní poměr na zkrácenou pracovní dobu

Téma umožňuje zadat nabídku pracovního poměru na zkrácenou pracovní dobu především pro studenty VŠ studující v lokalitě, kde je i nabízející podnik.

Praxe - stáž

Téma je určeno pro nabídku krátkodobé praxe (s určitými nároky na odborné znalosti zájemce). Zadává se lokalita konání praxe. Dopad nabídky se předpokládá u SŠ i VŠ.

Provedení práce

Téma je určeno pro nabídku provedení pracovní činnosti mimo zadávající podnik na základě jednorázové smlouvy. Je určen především pro VŠ s jistou možností dopadu i na SŠ i další osoby.

Semestrální projekt

Téma je určeno jako nabídka odborného tématu pro skupinu studentů, kde si studenti ověří a natrénují práci v týmu a různé role v něm. Nabízející podnik má přes toto téma možnost prvotně poznat vlastnosti a schopnosti potenciálních zaměstnanců přes konzultace, které jsou s nabídkou semestrálního projektu spojeny a přes dosažené výsledky. Někdy bude toto téma spojeno s možností praxe v podniku. Na nabídku semestrálního projektu od podniku je automaticky upozorněn uživatel aplikace www.PERSPEKTIVA.cz, pokud si prohlíží nabídku zaměstnání tohoto podniku.

Stipendium

Téma je určeno pro nabídku stipendia a uvedení podmínek jeho udělení, a to jak pro VŠ tak i SŠ. Na nabídku stipendia od podniku je automaticky upozorněn uživatel aplikace www.PERSPEKTIVA.cz, pokud si prohlíží nabídku zaměstnání tohoto podniku. Stipendia jsou v projektu zveřejněna ve 3 stavech: nabídnuté, udělené a ukončené, aby se lépe zviditelnily ty podniky, které podporují dobré studenty a jejich práci i finančně.

Zaměstnanecké výhody

Téma je určeno pro zviditelnění výhod, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. Jedná se např. o možnosti zaměstnaneckých půjček, bydlení, stravování, péči o ženy, podnikové zdravotnictví, prodej pro zaměstnance, prodloužená dovolená, rekreace a podobně. Každá z těchto zaměstnaneckých výhod je označena v údaji Typ výhody a může být dále podrobněji rozvedena.

Databáze zájemců o zaměstnání

Údaje, které studenti dobrovolně o sobě poskytnou do databáze zájemců o zaměstnání přes Internet (pomocí vyplnění formuláře ve www.PERSPEKTIVA.cz) nebo využitím programu UCHAZEČI, mohou využít organizace jako samostatnou databázi. Organizace mají k dispozici program UCHAZEČI, pomocí kterého vyhledávají studenty, kteří odpovídají kritériím výběru - obor, bydliště, vzdělání, datum nástupu do zaměstnání apod. Část databáze bude přímo dostupná i z Internetu.

Formulář pro zadávání dat studentů je rozčleněn na pět částí:

bulletKontakt
bulletStudium
bulletZnalosti a zájmy
bulletZaměstnání<
bulletPreference u zaměstnání

Úvodní nabídka informací z projektu PERSPEKTIVA v prostředí WWW.

Sledování využití projektu PERSPEKTIVA

Projekt PERSPEKTIVA obsahuje různá témata od různých pracovišť. Tyto informace jsou různě intenzívně prohlíženy na různých školách, podnicích a dalších institucích v různém časovém období. Jak pro provozovatele projektu, tak pro tato pracoviště je důležité znát, které informace jsou jak často a odkud prohlíženy. Proto jsou automaticky zaznamenávány do provozního deníku aplikace www.PERSPEKTIVA.cz všechny vstupy uživatelů projektu. Ty jsou provozovatelem projektu programově vyhodnocovány. Analýza těchto výsledků pomůže odhalit slabiny a silné stránky jednotlivých nabídek i projektu PERSPEKTIVA jako celku a umožní podniknout kroky ke zlepšení dosavadní situace.

Další rozvoj

Vývojové práce na projektu PERSPEKTIVA jsou řešeny téměř 3 roky, v současnosti je provozována verze 2.* .Koncem r.1998 bude uvolněna v současnosti vyvíjená verze 3.0, která bude výrazně inovována zejména z hlediska informační technologie a bude možné některá témata zadávat přes internetové formuláře místo přes formuláře z TVORFORM (již dnes je to možno u BRIGÁD a AKTUALITY). Lze očekávat i drobné obsahové modifikace témat projektu včetně snahy doplnit i některá další témata (např. zahraniční praxe a stáže - možná jen formou odkazů na jiný kvalitní zdroj těchto informací). V r.1999 bude připravena podmnožina témat ve www.PERSPEKTIVA.cz i v angličtině.

Závěr

I když současný stav internetového připojení podniků i veřejnosti neumožní bezprostředně využít v širokém měřítku projektu PERSPEKTIVA, lze očekávat v relativně krátké době masivní nárůst užívání Internetu v ČR obdobně, jako je tomu v hospodářsky vyspělých zemích. Proto současný start na silné využití tohoto internetového potenciálu je koncepčním rozhodnutím. Jeho plné zavedení do praxe si však vyžádá určitou “dobu zrání” jak na straně škol a dalších institucí, tak na straně uživatelů internetových informací. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že technologický rozvoj Internetu předstihuje myšlenkovou připravenost většiny naší společnosti na tento mohutný internetový potenciál (částečnou výjimkou jsou např. vysoké školy). Proto sehrají důležitou roli při zavádění projektu i účinné propagační aktivity.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]