Digest

ISRM

EkonomikaDigest

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: The EMU Will Be Good for the U.S.

Překlad názvu: Evropská měnová unie Spojeným státům prospěje

Autor: McDonough, William J

Zdroj: Wall Street Journal [WSJ]; 6. únor 1998, odd. A, s. 22; ISSN: 0099-9660

Výtah:

Nastane to za necelý rok. Na 1. ledna 1999 je plánováno sjednocení měn jedenácti členských států Evropské unie. Nová měna euro se připojí k dolaru jako k mezinárodnímu prostředku výměny peněz. K tomuto cíli se Evropa propracovávala již od založení Evropského hospodářského společenství Římskou smlouvou v roce 1957. Spojené státy by se neměly nastupující hospodářské a měnové unie bát. Naopak: Evropská měnová unie a euro neohrozí schopnost Spojených států hladce provádět obchodní a finanční transakce se zbytkem světa. Čím více EMU podpoří hlubší finanční a obchodní spojení po celém světě a účinnější mezinárodní měnový systém, tím větší prospěch to přinese všem zemím, zvláště ve zvýšeném vytváření pracovních míst. Dokud nebudou cíle a pracovní postupy unie jasně chápány účastníky trhu, bude chtít Evropská ústřední banka být vnímána jako nástroj schopný účinně působit na dolarovém trhu a ovlivňovat směnný kurs mezi eurem a dolarem. K tomuto účelu budou zapotřebí značné dolarové rezervy. Mimoevropské ústřední banky budou také pravděpodobně reagovat obezřetně na zavedení eura. Možná budou čekat na Evropskou ústřední banku, až vydá jasný signál o své politice a poté buď zavedou významné držby euroměny, nebo napojí svoje měny na euro.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Germany toppled from #1 in European business survey; U.K., Spain seen as having top growth potential in Europe

Překlad názvu: Německo bylo sesazeno z prvního místa evropského obchodního žebříčku; vypadá to, že největší růstový potenciál v Evropě má Británie a Španělsko

Autor: neuveden

Zdroj: Business America [CT]; roč. 119, č. 2, 1998, s. 36; ISSN: 0190-6275

Výtah:

Poprvé není Německo považováno za zemi s největším růstovým potenciálem v Evropě; svědčí o tom sedmý evropský obchodní přehled 1500 předních obchodních společností z horních 15 000, který provedla firma UPS. Podle 48% dotázaných projeví největší hospodářský růst dosáhne Británie, následována Španělskem s 35%. Řídící pracovníci podotýkají, že Británie má politické prostředí, které podporuje hospodářskou činnost.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Europe's lovesick bankers

Překlad názvu: Stesky evropských bankéřů

Autor: neuveden

Zdroj: Economist [ECT]; roč. 346, č. 8050, 1998, s. 61-62; ISSN: 0013-0613

Výtah:

Přijetí eura, jednotné měny mnoha zemí západní Evropy, vstoupí v platnost za necelý rok. Euro sníží počet finančních společností, které bude Evropa potřebovat. Závod o bezpečí již začal. V roce 1997 byly ohlášeny finanční fúze v rekordní výši $ 107 miliard. Tento rok slibuje mnohem větší. Většina z toho jde na vrub zavedení euroměny. Plánované zavedení jednotné měny má samozřejmě špatné následky pro banky a pojišťovny. Bude to další zátěž vedle rozpočtů na informační techniku - možná další 3% k celkovým nákladům. Bude snížen počet obchodovaných měn, a tedy zisk z výměny. Mnoho trhů bude vystaveno ostřejší konkurenci. Pokud euro spustí celoevropský trh s dluhopisy, ztratí banky svoji převahu v půjčování peněz.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Euro angst

Překlad názvu: Euro úzkost

Autor: Gates, Stephen

Zdroj: Across the Board [CBR]; roč. 35, č. 1, s. 46-48; ISSN: 0147-1554

Výtah:

Evropská měnová integrace může být nazírána z perspektivy strategicko-podnikatelské i operační. Velké kontinentální společnosti jsou často nejdále v podrobném plánování operačních změn jako jsou práce na informačních systémech a odborné stanovování tržních cen, což jsou podrobnosti ve skutečných přeměnách procesů a plateb. Mezi záležitosti, které je nutno projednat v této etapě patří: dohoda s dodavateli a zákazníky o tom, kdy začít se stanovováním cen v euru, rozhodnout, kdy převést na euro vnitropodnikové účetnictví, a kdy se budou na euro počítat výplaty. Strategická perspektiva se týká všech stránek ekonomiky - rozhodování o tom, které společnosti budou předními dodavateli, distributory a zákazníky.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Implications for international business of European economic and monetary unification

Překlad názvu: Důsledky pro mezinárodní obchod plynoucí z evropského hospodářského a měnového sjednocení

Autor: Billoud, Guy D

Zdroj: Business Economics [BEC]; roč. 33, č. 1, s. 35-40; ISSN: 0007-666X

Výtah:

1. ledna 1999 budou větší transakce mezi evropskými finančními ústavy probíhat v euru. Postupně budou v euru prováděny také platby mezi evropskými podniky. Od června 2002 bude euro jediným zákonným platidlem v členských zemích Evropského hospodářského a měnového sjednocení (EMU). V článku jsou probírána makroekonomická a finanční hlediska EMU, pravděpodobný scénář jeho zavedení a důsledky pro podnikovou strategii. Rozebírá nejdůležitější hlediska EMU jak z makroekonomického, tak z obchodního stanoviska.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: It's time to get radical

Překlad názvu: Je čas na radikální změny

Autor: Desmond, Edward W

Zdroj: Fortune [FOR]; roč. 137, č. 6, 1998, s. 90-92; ISSN: 0015-8259

Výtah:

Jediná věc, která může vyřešit japonské hospodářské potíže, není ještě větší každoroční finanční injekce, ale hluboká, dalekosáhlá, základní a odvětvová deregulace. Za posledních 6 let způsobila japonská vláda schodek ve výši 441 miliard dolarů. Nezaměstnanost je na poválečném vrcholu 3,5% a míří vzhůru. Většina japonských odborníků souhlasí s tím, že jejich země se může významně změnit pouze tehdy, když zakusí nějaký velký nezdar. Jediným způsobem, jak dosáhnout změny stávajícího systému je možná velký hospodářský otřes. Japonský nedostatek vůle přechází na politiky. Současné ministerstvo financí, které v lepších dobách japonskou ekonomiku řídilo, přijalo poměrně nízkou výkonnostní normu, dožaduje se rozdělení a zadržení svých bankovních úředníků kvůli obviněním z korupce.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Economic beat: Fundamental flaws

Překlad názvu: Hospodářský puls: základní nedostatky

Autor: North, James

Zdroj: Barron's [BAR]; roč. 78, č. 12, 1998, s. 30-31; ISSN: 1077-8039

Výtah:

Jestliže je Asie považována za světadíl stojící před žebříkem a tímto způsobem se vysvětluje její vzor hospodářského rozvoje, je současná krize pouze nešťastnou mezihrou. Teď, když jsou směnné kursy v jihovýchodní Asii stabilizovány a finanční systémy reorganizovány, nastoupí znovu růst a oblast bude zase stoupat vzhůru. Jeden z předních světových odborníků na ekonomiky jihovýchodní Asie je však hluboce skeptický. Kunio Yoshihara, profesor na Kjótské univerzitě v Japonsku již zkoumá tuto oblast skoro 30 let a vydal mnoho článků a knih. Yoshihara tvrdí, že jihoasijské ekonomiky mají základní nedostatky, které jim zabrání v dalším výstupu po žebříku, dokud neprovedou základní změny.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: Why the Global Economy Is Here to Stay

Překlad názvu: Proč globální ekonomika zůstane stát

Autor: Garten, Jeffrey E

Zdroj: Business Week [BWE]; č. 3570, 1998, s. 21; ISSN: 0739-8395,

Výtah:

V dnešní době se globalizace stala trvalou a nezvratnou součástí hospodářského života. Není to jen díky fenomenálnímu růstu světových kapitálových trhů, daleko důležitější je zapojení nejnovější informační techniky do podnikových strategií. Globalizace v devadesátých letech má odlišnou povahu, protože je vedena nejpřednějšími opravdu globálními společnostmi. Společnost Federal Express ztělesňuje tento vývoj a je jeho hlavní hybnou silou. Sňatek informační techniky a dopravy je hlavním důvodem, proč se spojení mezi národními ekonomikami stalo mnohem těsnější.

 

Kód: MD4/1998/2/JN

Název originálu: Needed a new system of intellectual property rights

Překlad názvu: Hledá se nový systém ochrany práv duševního vlastnictví

Autor: Thurow, Lester C

Zdroj: Harvard Business Review; roč. 75, č. 5, 1997, s. 95-103

Výtah:

V článku je krátce pojednáno o současném systému ochrany duševních práv. Tvrdí se, že tento systém se prokazuje jako nepřiměřený vůči duševnímu vlastnictví vytvářenému dnešním informačním průmyslem. Jsou zde nastíněny čtyři změny ekonomického prostředí jako pomoc pro pochopení vzniku této situace a předložen případ na vybudování úplně jiného systému. Také se zde vymezují tři základní konstrukční principy a vysvětluje potřeba sladit řadu soupeřících zájmů.

 

Kód: MD4/1998/2/JN

Název originálu: The new business cycle

Překlad názvu: Nový obchodní cyklus

Autor: Mandel, Michael J

Zdroj: International Business Week; 31. března 1997, s. 48-54

Výtah:

Odvětví vyspělé techniky je hybnou silou současného hospodářského rozmachu. V článku se zkoumá způsob, jakým k tomu došlo, a rozebírají se důsledky pro mezinárodní ekonomiku v případě úpadku tohoto odvětví.

 

Kód: MD4/1998/2/JN

Název originálu: Strategy and the new economics of information

Překlad názvu: Strategie a nová ekonomika informací

Autor: Evans, Philip B; Wurster, Thomas S

Zdroj: Harvard Business Review; roč. 75, č. 5, 1997, s. 71-82

Výtah:

V ekonomice informací probíhá základní přesun, což hrozí podrytím zavedených hodnotových řetězců a průmyslových struktur v celém hospodářství. V článku jsou popsány příklady tohoto jevu a rozebrány důsledky pro konkurenční výhody.

 

Kód: MD4/1998/2/AB

Název originálu: The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: A study of the United States, Russia, Japan, and China

Překlad názvu: Důsledky národní kultury a ekonomické ideologie na hodnoty manažerské práce. Studie o Spojených státech, Rusku, Japonsku a Číně.

Autoři: Ralston, David A; Holt, David H; Terpstra, Robert H; Kai-Cheng, Yu

Zdroj: Journal of International Business Studies [JIB]; roč. 28, č. 1, 1997, s. 177-207; ISSN: 0047-2506

Výtah:

V článku jsou hodnoceny důsledky ekonomické ideologie a národní kultury na pracovní hodnoty jednotlivých manažerů ve Spojených státech, Rusku, Japonsku a Číně. Jako teoretický rámec byly využity metody konvergence, divergence a příčné konvergence, zatímco na provedení výzkumu hodnot manažerské práce ve všech 4 zemích byl použit Schwartzův hodnotový průzkum. Zjištěné výsledky z velké části podporují perspektivu příčné konvergence, avšak rovněž potvrzují úlohu národní kultury. Z těchto závěrů jsou vyvozeny důsledky pro konvergenci, divergenci a příčnou konvergenci hodnot a rovněž pro použitelnost vícenárodních nebo globálních strategií na podnikovou kulturu.

 

Kód: MD4/1998/2/JN

Název originálu: Enterprising nonprofits

Překlad názvu: Podnikající neziskové organizace

Autor: J Gregory Dees

Zdroj: Harvard Business Review; roč. 76, č. 1, 1998, s. 55-58,60,62-67

Výtah:

Článek se zabývá neziskovými organizacemi, které se obracejí na soukromý sektor kvůli zdrojům financí. Rozebírají se zde důvody, které vedou k rostoucí vlně komercializace neziskového sektoru a důsledky pro dotyčné organizace. Článek poskytuje vodítka k přechodu na nové metody tvorby příjmu a podává přehled dostupných možností. Neziskové organizace, obchod, zdroje financí, způsoby zisku kapitálu.

Abstrakty článků jakož i jejich stručné obsahy pocházejí z databázových a jiných informačních zdrojů střediska ISRM. Jejich plné texty a doplňující rešerše lze objednat vyplněním přiložených kupónů.

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]