Digest

ISRM

 Knowledge management Digest
 

Kód: MD/5/CIKS29

Název originálu: Actually, it is like brain surgery

Překlad názvu: Opravdu, je to jako chirurgie mozku

Autor: KOUDSI, Suzanne

Zdroj: Fortune, New York, 2000, roč. 141, č. 6, s. 233-234.

Výtah:

V oblasti webových poradenských služeb, jako je například služba Contex Integration pana Bruce Stronga, jsou získané znalosti často bez užitku zablokovány v myslích klientů. A pan Bruce Strong nemá pocit, že by se poradci sami snažili klientům s využíváním poznatků, které předávají, nějak pomoci. Proto se pan Strong koncem roku 1997 rozhodl navrhnout systém managementu znalostí, který by klienty naučil, jak lépe využívat jejich myšlenkový potenciál, a tím pracovat produktivněji. Tehdy mělo jenom velmi málo jednotlivců zájem využívat síť Intellectual Assets Network (IAN). V současné době, po dvou letech rozvoje sítě IAN, má pan Stong velkou radost, že poradci používají jeho systém poradenských služeb.


 

Kód: MD/5/CIKS30

Název originálu: Knowledge management

Překlad názvu: Management znalostí

Autor: DAVIS, Klaila

Zdroj: Executive Excellence, Provo, 2000, roč. 17, č. 3, s. 13-14.

Výtah:

Management znalostí se zabývá plánováním změn – provádí se v něm přehodnocování pracovních činností a realizují se změny ve způsobu vykonávání práce. Výsledkem je změna ve způsobu provádění práce a v tom, jak se změní i definice vedoucí úlohy pracovníků. Pro aplikaci managementu znalostí (KM) je třeba pomoci lidem, aby porozuměli tomu, proč by vlastně měli vyvinout aktivitu při realizaci KM, jakým způsobem to ovlivní jejich vlastní práci a proč vlastně organizace potřebuje neustálé změny.


 

Kód: MD/5/CIKS31

Název originálu: The future of knowledge management

Překlad názvu: Budoucnost managementu znalostí

Autor: BLAKE, Paul

Zdroj: Information Today, Medford, 2000, roč. 17, č. 3, s. 14.

Výtah:

V kruzích IT stále trvá debata týkající se potencionálního vlivu managementu znalostí (KM) na profesi výzkumného pracovníka. Získávání informací se stává běžnou a každodenní činností společnosti. Jádrem debaty je otázka, zda profesionálové, kteří pracují v oblasti informatiky, by mohli případně přejít i do funkcí manažerů znalostí, či zda by mohlo být chybou vsadit vše na management znalostí, protože by to mohlo způsobit jeho degradaci, a v určitém okamžiku i jeho naprosté zavržení, a to jak poradci, tak i prodejci softwaru. Proto by nebylo od věci prozkoumat, jak dva největší současní prodejci softwaru v oblasti KM – firmy Microsoft a Lotus – se na tuto záležitost dívají.


 

Kód: MD/5/CIKS32

Název originálu: Managing learning in informal innovation networks: Overcoming the Daphne-dilemma

Překlad názvu: Učení se prostřednictvím neformální inovační sítě. Překonání dilematu Daphne.

Autor: VAN AKEN, Joan E.

Zdroj: R & D Management, Oxford, 2000, roč. 30, č. 2, s. 139-149.

Výtah:

Článek se zabývá podstatou a produktivitou neformálních informačních sítí, tj. neformálních vztahů spolupráce uvnitř organizace, která se zabývá inovací výrobků nebo postupů. Takové sítě je možné používat v libovolné fázi procesu inovace, avšak jejich neformální charakter je činí obzvláště vhodnými z důvodu jejich zvláštního charakteru. Přínos takovýchto sítí pro změny technologie a výuku je zkoumán na základě kombinace teorie organizačních sítí a teorie managementu znalostí. V článku jsou popisovány prvky řízení sítí a management provozu sítí a mimo to dále probíhá diskuse o základním dilematu – dilematu Daphne – jak se snažit o zlepšení produktivity neformálních inovačních sítí: vynaložení příliš malého úsilí může vést na jedné straně k nedokonalému využívání možností, které sítě nabízí, a k nízké produktivitě, naopak příliš křečovitá snaha po řízení sítí může však zcela zničit jejich neformální charakter, a tudíž i jejich tvůrčí a výzkumný potenciál.


 

Kód: MD/5/CIKS33

Název originálu: Traditional Training Fades In Favor Of E-Learning - Internet Economy Demands A More Flexible Training Approach

Překlad názvu: Tradiční metody výuky – co mluví ve prospěch elektronické výuky – požadavky internetové ekonomiky – flexibilnější metody výuky

Autor: BERRY, John

Zdroj: InternetWeek, Manhasset, 2000, s.33.

Výtah:

Některé společnosti již zjistily, že výuka, která spočívá výhradně ve zvyšování dovedností zaměstnanců, a která se realizuje ve školní třídě prostřednictvím vyučujícího, se stává zastaralým způsobem získávání znalostí a dovedností. Protože mnohé společnosti již získaly zkušenosti v oblasti procesu řízení znalostí, samy teď také došly k poznatku, že ambiciózní elektronická výuka se vyznačuje mnoha stejnými rysy jako má samotný management znalostí. Minimálně dva faktory však směřují ke sjednocení managementu znalostí a elektronické výuky: 1. management znalostí a elektronická výuka se zabývají získáváním znalostí; 2. management znalostí i elektronická výuka přispívají ke snaze o sdílení informací. Skupina Gartner Group předpokládá, že samotná elektronická výuka bude podporovat vývoj managementu znalostí, kdy se uvnitř samotné organizace i vytvoří jistá mini-ekonomika.


 

Kód: MD/5/CIKS34

Název originálu: Knowledge management: Hearts and minds connect on-line

Překlad názvu: Management znalosti –spojení citu a rozumu on-line

Autor: MULLIN, Rick

Zdroj: Chemical Week, New York, 2000, roč. 162, č. 3, s. 28.

Výtah:

Tak, jak chemické společnosti stále více využívají internet pro svůj marketing, odbyt a služby zákazníkům, samy zároveň zjistily, že internet poskytuje účinný nástroj pro management znalostí – pro shromažďování příslušných odborných informací a pro rozšiřování ověřených postupů práce uvnitř organizace. Internet poskytuje infrastrukturu pro příslušné procesy a prostředky pro vyrovnávání se se zrychlujícím vývojem a se změnami na poli nákupu a prodeje chemických výrobků a služeb zákazníkům. Management znalostí začal vznikat kolem roku 1990, kdy společnosti hledaly efektivnější způsoby jak udržet krok s rozvojem intelektuálního vlastnictví, obzvláště pak na poli patentově chráněných technologií, na které by bylo možné získat licenci. V současné době je toto všechno dále ovlivňováno a přetvářeno elektronickým obchodem a managementem.


 

Kód: MD/5/CIKS35

Název originálu: Knowledge management: To be or not to be?

Překlad názvu: Management znalostí. Být či nebýt?

Autor: DUFFY, Jan

Zdroj: Information Management Journal, Prairie Village, 2000, roč. 34, č. 1, s. 64.

Výtah:

Navzdory pesimistům existuje dostatečné množství úspěšných příkladů, které potvrzují, že management znalostí jako proces a soubor zásad, má právo na existenci. Znalosti se stále více stávají jednou z nejdůležitějších obchodních položek, a jediným způsobem, kterým je možné je řídit, je pomocí souboru manažerských zásad. Obchodní strategie bude stále vyžadovat větší investice do managementu znalostí, avšak nikoliv bezhlavě a bez výběru, nýbrž bude třeba se zaměřit na specifický soubor obchodních problémů a zároveň být nemírně velkorysý. Jakýkoliv pozitivní dopad managementu znalostí na vlastní obchodní aktivity bude vždy vyžadovat jistý čas. Obecně řečeno, management znalostí bude vyžadovat někoho, kdo ho obhájí na nejvyšší úrovni podnikového řízení.


 

Kód: MD/5/CIKS36

Název originálu: Knowledge management: Just another office in the executive suite?

Překlad názvu: Management znalostí. Ještě další kancelář navíc ve vedení společností?

Autor: WARREN, Les

Zdroj: Accountancy Ireland, Dublin, 1999, roč. 31, č. 6, s. 20.

Výtah:

Stále roste povědomí o tom, že přístup k tradičním ekonomickým faktorům výroby jako je půda, pracovní síla a kapitál, nebude výhradním a určujícím prvkem úspěchu firem v budoucí on-line společnosti. Toto zjištění iniciovalo obrovský zájem o management znalostí z hlediska podnikání. Management znalostí, jako odvětví manažerských věd, je ve stavu zrodu. Definice popisuje management znalostí jako snahu využívat znalosti v rámci organizace ke zvýšení jejích schopností ukládat a používat znalosti pro zlepšení výkonnosti firmy.


 

Kód: MD/5/CIKS37

Název originálu: Managing knowledge wisely: A case study in organisational behaviour

Překlad názvu: Rozumný přístup ke znalostem týkajícím se řízení: případová studie organizačního chování

Autor: BROWN, Berman R.

Zdroj: Journal of Applied Management Studies, Abingdon, 1999, roč. 8, č. 2, s. 175.

Výtah:

Firma Essvac, dceřiná společnost Archer Pharmaceuticals Ltd., je organizace disponující značným kapitálem. Přesto však zaměstnává celou řadu výzkumných pracovníků. A právě Henry Blake je takovýmto výzkumným pracovníkem. Má ze všech pracovníků celé firmy největší zkušenosti s výrobou vakcín a s kontrolou kvality. Za 18 měsíců půjde do důchodu, a ve firmě neexistuje žádný systém, který by shromáždil a zachoval jeho znalosti a zkušenosti pro společnost. Navíc se všeobecně jako daná skutečnost akceptuje to, že znalosti pana Blakea budou pro společnost nenávratně ztraceny. Během doby, kdy byl zaměstnán, předal řadu svých zkušeností a znalostí svým spolupracovníkům. To je možno považovat za způsob uchovávání znalostí uvnitř organizace, ale organizační kultura vedla k tomu, že jeho znalosti byly všeobecně rozšířeny prostřednictvím příjemců těchto znalostí a použity pro jejich vlastní cíle, například pro účely řízení a vlastního mocenského boje. U znalostí uvnitř organizace bývá tendence k tomu, aby zůstaly uchovány na úrovni jedince, což má za následek nedostatečnou zpětnou vazbu s celým systémem společnosti, a to je při získávání nových znalostí velmi málo produktivní. Znalosti se tak obvykle ve firmě nepovažují za zdroj, který by bylo možno řídit na jakékoli úrovni vedení organizace. Existuje skrytá neochota k učení se na úrovni vyššího managementu, i když na úrovni středního a nižšího managementu se všeobecně uznává to, že je třeba se stále učit novému a nevyhýbat se provádění změn. Organizační kultura společnosti se považuje za hlavní překážku v učení jak jednotlivce, tak i celé organizace. Organizační kultura určité firmy je vytvářena z vrcholových článků podnikového managementu směrem dolů. Ve společnosti existuje odpor k vývoji, který by byl předem plánován, a to i navzdory tomu, že firma AP byla v nedávné době sama nucena provést restrukturalizaci jako odpověď na tlak přicházející zvenčí. Předkládaná studie dochází k tomu, že dokonce i neplodný přístup uvnitř manažerské hierarchie by mohl vést ke změnám, i když takovýto proces přeměny by byl mimořádně pomalý.

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]