Digest

ISRM

Konkurenčnost Digest

 

Kód: MD/5/CIKS55

Název originálu: Benchmarking: Devising best practices from others

Překlad názvu: Benchmarking: Přebírání nejlepších postupů od ostatních

Autor: SPENDOLINI, Michael J

Zdroj: Graphic Arts Monthly, Newton, 1999, roč. 71, č. 10, s. 58.

Výtah:

Dvě nedávné studie prováděné firmou MJS Associates se snaží zdokumentovat současný stav a nejkvalitnější provádění benchmarkingu, a to včetně definice a aplikací, kterými se bude vyznačovat benchmarking v několika následujících letech. Předkládá se zde soubor výsledků výzkumu a určitá doporučení pro manažery organizací, které benchmarking používají, nebo kteří ho zamýšlejí začít používat. Dochází se zde k závěru, že existují tři všeobecné a zřetelně odlišné interpretace benchmarkingu, které definují jeho současný stav. Tyto tři roviny benchmarkingových aplikací se nejlépe dají popsat tak, že vezmeme v úvahu čtyři následující faktory: 1. typ informací, jejichž sběr se provádí, 2. druh partnerů, kteří jsou v procesu zaangažováni, 3. jak jsou informace prezentovány partnery a 4. podstata a charakter vztahu mezi členy benchmarkingových organizací. Tři úrovně benchmarkingu mají za následek tři úrovně aplikace. Provádí se vyhodnocení nejen výhod, ale i případných nevýhod každé z aplikací pro benchmarkingové organizace. Zkušené benchmarkingové organizace mají bohaté zkušenosti a nabízejí řadu podnětu nováčkům v tomto oboru.


 

Kód: MD/5/CIKS56

Název originálu: How supply managers add value

Překlad názvu: Jak manažeři vytvářejí přidanou hodnotu

Autor: PORTER, Anne M.

Zdroj: Purchasing, Boston, Jan 13, 2000, roč. 128, č. 1, s. 61.

Výtah:

Článek popisuje, jak jedna z divizí firmy Honywell získala vynikající ratingové ohodnocení od Michigan State Global Electronic Benchmarking Network za svůj postup při vytváření zisku pro společnost, pro své zákazníky i pro své dodavatele. Firma Honywell, která dodává výrobky pro automatizaci a řízení výroby, a rovněž tak i její divize, která se zabývá řešením této problematiky, zcela změnila v posledním desetiletí svůj způsob podnikání. Na rozdíl od dřívějška, kdy pouze prodávala systémy pro investory, se nyní snaží nabízet komplexní řešení celých továren, přičemž dodává otevřené architektonické soustavy, a následně pak provádí i potřebný servis.


 

Kód: MD/5/CIKS57

Název originálu: A taxonomy of industries based on knowledge flow structure

Překlad názvu: Taxonomie průmyslu na základě struktury toku znalostí

Autor: PARK, Yong-Tae

Zdroj: Technology Analysis & Strategic Management, Abingdon, 1999, roč. 11, č. 4, s. 541.

Výtah:

Vznikem ekonomiky založené na znalostech, se tok technologických znalostí mezi různými průmyslovými odvětvími začíná považovat za základní determinant národní konkurenceschopnosti. Cesty toku znalostí jsou však nesmírně komplexní. Pokud budeme tento komplex považovat za určitou síť, potom se analýza bude snažit poskytnout induktivní taxonomii jednotlivých průmyslových odvětví, a to na základě struktury toku znalostí, a tak bude identifikovat vztah průmyslového uživatele a dodavatele jako difuzi znalostí. Pro měření toku znalostí a pro zkoumání mechanismů interakce mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími pomocí síťové analýzy byly vytvořeny určité náhradní indexy. V článku se také předkládá určitá taxonomie průmyslových odvětví, a to na základě jejich charakteristik. Taxonomický přístup zdůvodňuje důležitost systému managementu znalosti na pomezí jednotlivých průmyslových odvětví, který by tak usnadnil tok znalostí mezi nimi a byl by založen na význačných rysech a citlivých bodech těchto průmyslových odvětví.


 
 

Kód: MD/5/CIKS58

Název originálu: Paul Krugman's geographical economics, industrial clustering and the British motor sport industry

Překlad názvu: Geografická ekonomie Paula Krugmana, průmyslová koncentrace a britský automobilový průmysl

Autor: PINCH, Steven

Zdroj: Regional Studies, Cambridge, 1999, roč. 33, č. 9, s. 815.

Výtah:

Pan Paul Krugman je jedním z mnoha ekonomů, kteří doceňují velký význam regionů při stimulaci konkurenceschopnosti národních ekonomik. První reakce geografů na jeho myšlenky byly záporné, ale v poslední době se i tito odborníci stále více zajímají o jeho teorie. Článek zkoumá metody, které pan Krugman používá při vysvětlování geografické koncentrace malých firem v oblasti britského automobilového průmyslu. Namítá se zde, že význam a role náhody v historii a její vliv na vnější ekonomickou rovnováhu, což Paul Krugman ve své teorii zdůrazňuje, poskytují pouze částečný pohled na příčiny evoluce a důvody zachování existence takovéto průmyslové aglomerace. Lepší pohled dává metoda, která se zaměřuje na rozšiřování znalostí pomocí koncepce vzájemných nekomerčních souvislostí.


 

Kód: MD/5/CIKS59

Název originálu: Winning the world over

Překlad názvu: Jak získat převahu na světových trzích

Autor: STEVENS, Tim

Zdroj: Industry Week, Cleveland, 1999, roč. 248, č. 21, s. 25.

Výtah:

V roce 1999 provedl časopis Industry Week průzkum mezi vyššími vedoucími pracovníky, který se zabýval tím, jak mají společnosti postupovat, aby v tvrdé globální mezinárodní soutěži nejen přežívaly, ale aby se i úspěšně rozvíjely. Výzkum shromáždil výčet potřebných aktivit a iniciativ, které k tomu úspěšné společnosti používají, a identifikoval nejúčinnější postupy, kterými lze dosáhnout konkurenční výhody na světovém trhu. Klíč k tomu, aby se společnosti staly na globálním světovém trhu konkurenceschopnými, byl dle 90% dotazovaných podniků ve strukturálních změnách a v soustředění se na jádro obchodní činnosti podniku, a také v typu používané strategie a ve vyhodnocování efektivnosti. Na otázku, které podnikové strategie považují za efektivní, odpovědělo 90% respondentů, že je to přenášení zodpovědnosti na nižší články řízení organizace, snižování provozních nákladů, vytváření většího počtu rozmanitých strategických aliancí se zákazníky, dodavateli a konkurenty a snižování provozních výdajů. Více než 80% respondentů uvedlo, že management znalostí – sběr a rozšiřování informací a nejúčinnějších postupů uvnitř organizace – je největší vnitřní překážkou růstu společností na globálních světových trzích.


 

Kód: MD/5/CIKS60

Název originálu: The $100 billion friendship

Překlad názvu: Přátelství za 100 miliard dolarů

Autor: SCHLENDER, Brent

Zdroj: Fortune, New York, 1999, roč. 140, č. 8, s. 155.

Výtah:

Často je možné se dovědět více o tom, jak obchodní partneři pracují, tím způsobem, že je prostě pozorujeme a nasloucháme jejich rozhovoru, než kdybychom jim kladli otázky. Článek uvádí rozhovor Billa Gatese a Steva Ballamera, ze kterého je to naprosto zřejmé. I když se zde jedná o dva staré přátele již od doby studií, oba mají různý styl. To, co je ale oba spojuje, je jejich oddanost firmě Microsoft, jejich dravost a jejich nesmírné bohatství.

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]