Digest

ISRM

Řízení procesů Digest
 

Kód: MD/5/CIKS38

Název originálu: Eleven top marketing mistakes

Překlad názvu: Jedenáct hlavních marketingových chyb

Autor: GRAHAM, John R.

Zdroj: Agency Sales, Irvine, 2000, roč. 30, č. 4, s. 33.

Výtah:

Zde je popsáno jedenáct hlavních chyb při provádění marketingu a prodeje. Mezi ně patří: 1. být okouzlen jednoduchostí, 2. lhaní zákazníkům, 3. být oslněn mýtem osobní služby zákazníkům, 4.soustředit se na nejsnazší perspektivy, 5. postupovat dle chybného programu, 6. předstírat pochopení pro potřeby zákazníka, 7. postupovat bez strategie nebo bez plánu, 8. nebýt důsledný, 9. řídit se chybnými argumenty, 10. vyhýbat se konfliktům, 11. provádět nevhodný výzkum.


 

Kód: MD/5/CIKS39

Název originálu: SageMaker's Portal: The future of information management

Překlad názvu: Portál firmy SageMaker: Budoucnost managementu informací

Autor: CROWLEY, Bill

Zdroj: EContent, Wilton, 2000, roč. 23, č. 2, s. 37.

Výtah:

Pracovníci firmy SageMaker nalezli řešení, jak se vypořádat se záplavou informací. Dvě studie provedené firmou Reuters ("Dying for Information" z roku 1996 a "Glued to the Screen" z roku 1997) potvrzují, že nadbytek informací je závažným problémem, který se navíc stále zhoršuje. Pro řešení tohoto problému byl vytvořen podnikový informační portál (Enterprise Information Portal (EIP)), který provádí redistribuci více než 4000 podnikatelských informačních zdrojů, kombinuje informace získané uvnitř společnosti s informacemi, které jsou k dispozici výhradně ze zdrojů vnějších. Jejich klasifikace a organizace, vazby hypertextu a personalizace obsahových možností pocházejí z technologie Autonomy. V současné době se firma SageMaker specializuje na oblast naftového, plynárenského a chemického průmyslu, na oblast služeb, na oblast farmaceutických trhů a na takové finanční trhy, které provádí analýzu těchto oblastí. Zdá se, že brzy budou na trhu objeveny další možnosti. SageWave se jako internetový prohlížeč může stát vaším zdrojem informací při práci s osobním počítačem.


 

Kód: MD/5/CIKS40

Název originálu: The ABCs of E-business

Překlad názvu: Abeceda elektronického obchodu

Autor: REZENDES, Khirallah Diane

Zdroj: InformationWeek, Manhasset, 2000, č. 778, s. 46.

Výtah:

Tak jak společnosti hledají nové cesty, jak realizovat další obchody, tak také stále větší počet ředitelů společností a ředitelů IT dochází k tomu, že je nezbytné se více dozvědět o předmětu zájmu jejich protihráčů. Ve výukových střediscích a na univerzitách v celé zemi se obchodníci učí poznatkům o nových internetových technologiích. Manažeři IT studují rafinovanější způsoby realizace obchodních případů, marketingu a financování. Nový cross training (křížový výukový program) daleko překračuje rámec dobře míněných snah vychovávat pracovníky pro další kariéru. Spolupráce začíná často na úrovni vedoucích pracovníků. V bance First International Bank se úzká spolupráce s významným pracovníkem v oblasti IT, panem Johnem Garnerem, stala základem úspěchu při aplikaci elektronického obchodování. Příznivé klima pro provádění změn a orientace na technologie poskytuje pracovníkům celé banky First International vynikající možnosti se dále učit. Protože se tato společnost zcela orientovala na elektronické obchodování, zaměstnanci v rámci každého oddělení se učí společně a diskutují, jak bude vypadat budoucí model elektronického obchodování.University a ostatní školy se intenzivně snaží vyhovět rostoucí poptávce po cross-trainingu.


 

Kód: MD/5/CIKS41

Název originálu: Japan's economy: Just possibly, something to sing about at last

Překlad názvu: Japonská ekonomika. Alespoň něco pozitivního o ní.

Autor: neuveden

Zdroj: The Economist, London, 2000, roč. 354, č. 8162, s. 71.

Výtah:

Japonská ekonomika, po krátkém zotavení v první polovině roku 1999, upadla v druhém pololetí znovu do recese. Ve čtvrtém čtvrtletí byl pokles o 1,4%, což činí celoročně hrozivých 5,5%. To se stalo po 1% poklesu ve třetím čtvrtletí, což odpovídá technické definici recese, která je definována jako pokles ve dvou následujících čtvrtletích po sobě. Nejedná se pouze o pokles hrubého domácího produktu. U bank stále klesá objem půjček. Dlouhodobé snahy o restrukturalizaci velkých podniků rovněž způsobují krátkodobě špatné výsledky. Stále roste počet bankrotů. Deregulace, globalizace a rozšiřování informačních technologií: problémy, kterým čelí japonské společnosti, nejsou již tak jedinečného charakteru, jak tomu bylo v minulosti.


 

Kód: MD/5/CIKS42

Název originálu: Pricing shakeout

Překlad názvu: Otřes na poli tvorby cen

Autor: VIOLINO, Bob

Zdroj: InformationWeek, Manhasset, 2000, č. 776, s. 79.

Výtah:

Nová ekonomika, která se vyznačuje internetem a elektronickým obchodem, mění charakter plánování a strategii IT a důkladně prověřuje cenové modely týkající se téměř každé kategorie výrobků a služeb na poli IT. Mezi faktory s největším vlivem, které působí na tvorbu nových cen IT, jsou: rychlý růst nákupu a prodeje prostřednictvím internetu, rozvoj poskytovatelů aplikovaných služeb a rostoucí počet malých a středních podniků, jejichž potřeby v oblasti IT je třeba uspokojit. Možná, že nejdramatičtějším změnou bude on-line nákup produktů IT, a to buď přímo od prodejců, prostřednictvím extranetu nebo od prodejců či třetích stran pomocí elektronických tržišť, obchodních center a aukcí. Pokud se kupují výrobky IT on-line, musí být manažeři IT opatrní. Mnoho softwarových společností povzbuzených webovými možnostmi se přeorientovalo na model poskytování služeb, který zdůrazňuje pronájem namísto toho, aby se orientovaly na nákup aplikací a na placené služby zákazníkům. Poskytovatelé služeb pronajímají podnikům aplikační soubory softwaru za pevnou měsíční sazbu a poskytují přístup k softwaru prostřednictvím WAN, virtuální soukromé sítě, nebo internetu. Nabídka poskytovatelů aplikovaných služeb (ASP) může být zajímavá pro menší společnosti, které nemají dostatečné vyčleněné prostředky na IT nebo vlastní tým specialistů, a které nemohou investovat do vlastní rozsáhlé aplikace IT. Firma Microsoft experimentuje s poskytováním předplacených licencí pro potřeby trhu ASP. V oblasti databází se rovněž očekávají změny, které se týkají poskytování licencí a cenové tvorby.


 

Kód: MD/5/CIKS43

Název originálu: The virtual oil company: Capstone of integration

Překlad názvu: Virtuální naftařská společnost. Vyvrcholení integračních snah

Autor: PEEBLER, Robert P.

Zdroj: Oil & Gas Journal, Tulsa, 2000, roč. 98, č. 10, s. 40.

Výtah:

Virtuální podnik budoucnosti bude mnohem dynamičtější a citlivější k nutnosti vyladění provozních parametrů celé oblasti podnikání a bude zahrnovat kapitálové investice do energetických společností a do společností,které se zabývají poskytováním služeb, bude optimalizovat celý produkční řetězec vzhledem k zásobám nafty a plynu. Takovýto budoucí svět se bude vyznačovat managementem znalostí a rozhodováním v duchu spolupráce virtuálních týmů. Oprávněnost existence virtuálních firem bude dána jejich schopností provádět obchodování mnohem efektivněji, a rovněž tak rozvojem informačních technologií, které budou eliminovat bariéry mezi různými stranami. Celý pracovní proces se tak radikálně zlepší.


 

Kód: MD/5/CIKS44

Název originálu: Things that see

Překlad názvu: Stroje, které jsou schopny chápat

Autor: CROWLEY, James L.

Zdroj: Association for Computing Machinery Communications of the ACM, New York, 2000, roč. 43, č. 3, s. 54.

Výtah:

O stroji lze tvrdit, že má vědomí, pokud je schopen si zafixovat popis místa, identitu a roli předmětů a činitelů v daném prostředí. Pojem vědomí překračuje schopnost vnímání a zahrnuje autonomii, adaptaci a interakci mezi strojem a člověkem. Soustavu, pomocí které stroj vnímá, je možné považovat za vědomou pouze tehdy, pokud komunikuje funkčním a užitečným způsobem s uživatelem. Vědomí stroje představuje jednu z největších výzev informačním technologiím. Dlouhodobý vliv na kvalitu lidského života by v takovém případě byl mimořádně velký.


 

Kód: MD/5/CIKS45

Název originálu: Analysis software: From A to Z

Překlad názvu: Analytický software: od A do Z

Autor: GOULD, Lawrence S.

Zdroj: Automotive Manufacturing & Production, Cincinnati, 1999, roč. 111, č. 12, s. 56.

Výtah:

Studie předkládá seznam problémů v oblasti automatického inženýringu a automatické výroby a některé používané analytické nástroje. Hlavní výrobci analytického softwaru mají k dispozici celou řadu analytických nástrojů, modulů a prostředků, které dodávají na přání. Tyto nástroje provádějí analýzu široké palety skutečných problémů v oblasti designu výrobků nebo v oblasti řízení výroby. Mnohé z těchto výrobků používají však řadu zjevně nekorelujících analytických aplikací.


 

Kód: MD/5/CIKS46

Název originálu: Global asset allocation: Philosophy, process, and performance

Překlad názvu: Alokace globálních aktiv. Filosofie, proces a realizace

Autor: IBBOTSON, Roger G.

Zdroj: Journal of Investing, New York, Spring 2000, roč. 9, č. 1, s. 39.

Výtah:

Studie podává přehled příležitostí k alokaci globálních aktiv a zkoumá přitom oblast filosofie, procesů a realizace. Současně se také zabývá otázkami: 1. důležitosti alokace globálních aktiv, 2. zda vzrůstá korelace akciových trhů, 3. vztahem investičních výhledů ve prospěch mezinárodní diverzifikace, 4. průmyslem jednotlivých zemí a srovnáním růstu hodnoty, 5. optimální strategií kompenzace nejistot v měnové oblasti. Pouze studiem světových akciových trhů, společně se studiem ekonomických, sociálních a politických otázek celosvětového charakteru, mohou portfolio manažeři získat dostatečné informace v této oblasti.


 

Kód: MD/5/CIKS47

Název originálu: A flexible payment mortgage

Překlad názvu: Flexibilní platební hypotéka

Autor: GUTTENTAG, Jack

Zdroj: Mortgage Banking, Washington, 1999, roč. 60, č. 2, s. 94.

Výtah:

Mnozí z těch, kteří si půjčují peníze na hypotéku, se snaží se svojí hypotékou nakládat různým způsobem, spíše než aby ji pouze drželi. A mnozí pak došli k závěru, že tento stávající finanční nástroj je naprosto nevhodný pro provádění dalších finančních operací. V příspěvku se rozebírá, proč standardní typ americké hypotéky nevyhovuje potřebám velkého množství lidí, kteří si tímto způsobem půjčují peníze. Navrhuje se alternativní typ hypotéky, který by těm, kteří si takto peníze půjčují, umožňoval přístup k jejich účtům po internetu. Kombinace tohoto úvěrového nástroje spolu s přístupem k účetním záznamům by umožnila těm, kteří si peníze vypůjčili, řídit své finanční záležitosti novým, flexibilním způsobem. Současně by také umožnila půjčovatelům, aby lépe, účinněji a efektivněji komunikovali se svými klienty


 

Kód: MD/5/CIKS48

Název originálu: Outsourcing: Effective strategy for ancillary departments and core businesses

Překlad názvu: Outsourcing: efektivní strategie vhodná jak pro ústředí tak i pro ostatní části společnosti

Autor: MUSCATO, David J.

Zdroj: The Secured Lender, New York, 1998, roč. 54, č. 1, s. 8.

Výtah:

Outsourcing - podnikatelská strategie, která přenáší vnitřní podnikové funkce na třetí osoby – se stává více než pouhým módním trendem v Americe. Z praktického hlediska je to nezbytnost. Nová dynamika bankovního a obchodního financování činí z těchto odvětví dokonalé kandidáty pro outsourcing řady jejich podnikatelských aktivit. Mezi některé ze specifických přínosů patří to, že: 1. umožňuje bankám využívat expertních analýz, které jim za normálních okolností nejsou přístupné, 2. umožňuje vetší flexibilitu činnosti bank, 3. nabízí bankám přístup k nejnovějším technologiím a technikám, 4. umožňuje bankám redukci jejich kapitálových nároků a snižuje riziko investic do nových technologií. Tím, jak se stává outsourcing stále běžnější a úspěšnější, hledají banky a ti, kteří půjčují finanční zdroje, i další méně běžné formy využití outsourcingu.


 

Kód: MD/5/CERGE49

Název originálu: The Science and Art of Promotion Evaluation

Překlad názvu: Metody vyhodnocování propagace

Autor: DAVIS, George C.

Zdroj: Agribusiness, 15(4), 1999, s. 465-83.

Výtah:

V posledních dvaceti letech prudce vzrostl počet propagačních programů pro různé komodity. V roce 1996 vešly v platnost zákony, které požadují vyhodnocování těchto programů alespoň jednou za 5 let. Platnost těchto zákonů má za důsledek finanční a měnový dopad na tato vyhodnocování. Z tohoto důvodu všechny strany, kterých se to týká, stojí před následujícími dvěma otázkami: jaký je vědecký status vyhodnocování propagace? Jak by bylo možné vyhodnocování propagace zlepšit? Tento článek se snaží zodpovědět uvedené otázky tím, že zkoumá vědecké a umělecké aspekty hlavní činnosti, kterou obsahují veškerá vyhodnocování propagace: a to je modelování. Pozornost se soustřeďuje na vědecké předpoklady výběrového vzorku, který je k dispozici těm, kteří provádí modelování, a na smluvní strany, které jsou zaangažovány na výběru určitých předpokladů, dále pak na to, jak by mohla být volba předpokladů celkově zlepšena. O těchto myšlenkách probíhá diskuse v kontextu vzorku studií, které se zabývají vyhodnocováním propagace.


 

Kód: MD/5/CERGE50

Název originálu: Henry Heinz and Brand Creation in the Late Nineteenth Century: Making Markets for Processed Food

Překlad názvu: Henry Heinz a vytváření zcela nového průmyslového odvětví koncem devatenáctého stolení. Vznik trhu s potravinářskými výrobky

Autor: KOEHN, Nancy F.

Zdroj: Business-History-Review, 73(3), 1999, s. 349-93.

Výtah:

Tento článek se zabývá strategií, pomocí které Henry Heinz vybudoval celé jedno nové odvětví potravinářského průmyslu. Pan Heinz začal v Pittsburgu roku 1869 s prodejem zavařovaného křenu. V roce 1919, kdy umřel, byla jeho společnost jedním z největších zpracovatelů potravinářských surovin na světě. Alfred D. Chandler Jr. a ostatní vědci oceňovali schopnost pana Heinze využívat inovací v ostatních průmyslových odvětvích, jako například nových možností dopravy a kontinuální konzervárenské linky. Pan Heinz byl však také schopný ekonom a dovedl využívat sociální změny, které tehdy zcela změnily charakter poptávky. V letech 1860 až 1920 způsobil růst mezd, růst počtu obyvatel a urbanizace to, že se zcela změnila poptávka a potřeby konzumentů. Pan Heinz pochopil, že měnící se priority potřeb domácností mu nabízejí velmi důležitou strategickou příležitost. Rychle reagoval na měnící se poptávku ze strany konzumentů a řídil se výhradně svou vlastní intuicí. Zasloužil se o vznik řady vysoce kvalitních výrobků a vytvořil tak nové významné průmyslové odvětví. Tento podnikatel také investoval do celé řady organizačních opatření, která podporovala rozšíření jeho výrobků a identitu jeho podniku. Jeho úspěch ve výrobě, při tvorbě nových výrobků a distribuci různého koření a ostatních potravin, z nichž mnohé byly předtím připravovány výhradně doma, dal vzniknout masovému trhu s pochutinami, i s některým ostatním spotřebním zbožím.


 

Kód: MD/5/CERGE51

Název originálu:
Transfer of Marketing Know-How in International Strategic Alliances: An Empirical Investigation of the Role and Antecedents of Knowledge Ambiguity

Překlad názvu:
Transfer marketingového know-how v mezinárodních strategických aliancích. Empirický výzkum role a původu dvojznačnosti poznatků

Autor: SIMONIN, Bernard L.

Zdroj: Journal-of-International-Business-Studies, 30(3), 1999, s. 463-90.

Výtah:

Konkurenční charakter transferu znalostí a proces organizačního učení mezi partnery navzájem představuje základní výzvu jak pro učence, tak i pro praktiky. Soustředěním se na jeden typ profesionálních znalostí - na marketingové know-how – studuje tento výzkum roli dvojznačného charakteru znalostí v procesu transferu znalostí v mezinárodních strategických aliancích. Na základě průřezového vzorku 151 mezinárodních společností a pomocí strukturální srovnávací metody zkoumá tato studie empiricky předchůdce dvojznačnosti znalostí: tichý souhlas, specifický přínos, komplexnost, zkušenosti, vzájemnou ochranu partnerů, kulturní distanci a organizační vzdálenost. Dále pak je síla vztahů mezi těmito teoretickými konstrukcemi a dvojznačností zkoumána ve světle možných moderujících faktorů, mezi které patří zkušenosti při spolupráci, velikost firmy a doba trvání vzniklé aliance. Důsledně vzato je tichý souhlas jedním z nejdůležitějších činitelů, které určují transfer znalostí. Navíc jsou zde vlivy kulturní distance, specifický přínos a předchozí zkušenost dále ovlivňovány úrovní zkušeností firmy se spoluprací, dobou trvání aliance a velikostí společnosti.


 

Kód: MD/5/CERGE52

Název originálu: A Primer on Internet Economics: Macro and Micro Impact of the Internet on the Economy

Překlad názvu: Slabikář internetové ekonomiky: Makrovlivy a mikrovlivy internetu na ekonomiku

Autor: DE PRINCE, Albert E., Jr., FORD, William F.

Zdroj: Business-Economics, 34(4), 1999, s. 42-50.

Výtah:

Článek vyhodnocuje vliv internetu na strukturu a růstový potenciál americké ekonomiky. Začíná přehledem nedávno shromážděných dat, které se týkají rozsahu, v jakém internet přispívá k celkovému výkonu hospodářství a k celkové zaměstnanosti. Dále pak se zabývá vlivem internetu na mikroekonomiku, a to na tradiční zdroje výroby a rozdělování v různých průmyslových odvětvích. Článek identifikuje a rozebírá některé základní faktory, které určují sektorový stupeň rozšíření internetových aktivit, a poté předkládá makroekonomickou analýzu vlivu internetu na produktivitu národního hospodářství, na stabilitu cen a na z toho plynoucí neinflační růstový potenciál, to znamená na jeho míru nezaměstnanosti neurychlující inflaci (NAIRU). Studie končí kontrolním internetovým seznamem časopisu Business-Economics.


 

Kód: MD/5/CERGE53

Název originálu: Strategies tertiaires des exportateurs industriels

Překlad názvu: Strategie průmyslových exportérů a terciální sektor ekonomiky

Autor: LEO, Pierre-Yves, PHILIPPE, Jean

Zdroj: Economies-et-Societes, 33(5), 1999, s. 17-43.

Výtah:

Podkladem této studie byl rozsáhlý průzkum (odpovědi 8500 firem) francouzských exportujících firem o vlivu služeb poskytovaných spolu s výrobky na jejich export. Tato ”tercializace” se týká pouze asi jedné třetiny společností. Poskytování služeb navíc však firmám dodává další dynamiku na zahraničních trzích. Byly zjištěny dva hlavní rysy služeb poskytovaných společně s výrobky: za prvé je to technické zázemí výroby, které se projevuje hlavně u kapitálově náročných výrobků, a za druhé je to logistika, která se převážně týká ostatních sektorů. Hlavní hnací sílou tercializace výrobků je jejich komplexní charakter, který však se sektorovým začleněním výrobku souvisí rozmanitým způsobem. Úroveň organizace a způsob realizace exportu mají rovněž velký význam. Hlavní strategické záměry se zaměřují na trh: služby se přidávají k výrobkům navíc, aby se tak získala konkurenční výhoda. Přechod firem do terciálního sektoru se však v současnosti týká jen malého počtu z nich.


 
 
 

Kód: MD/5/CERGE54

Název originálu:
Industrielle Dienstleistungen: Auswirkungen auf die Geschaftsbeziehungen und Faktoren fur ein erfolgreiches Management

Překlad názvu: Průmyslové služby: Jejich vliv na obchodní vztahy a rysy úspěšného managementu.

Autor: HOMBURG, Christian, GARBE, Bernd

Zdroj: Zeitschrift fur Betriebswirtschaft, 69(8), 1999, s. 847-65.

Výtah:

Současně s tím jak se výrobky stávají stále více zaměnitelnými, zaměřují se mnohé průmyslové podniky na poskytování špičkových průmyslových služeb, a tím pak dosahují konkurenční výhody. V tomto příspěvku se navrhuje třírozměrný model kvality průmyslových služeb. Tři dimenze modelu zahrnují strukturu, proces a výslednou kvalitu. Autoři poskytují empirický důkaz, že tyto tři rozměry kvality mají důležitý vliv na vztahy se zákazníky. Obzvláště ty složky kvality, které se týkají postupů, mají významný a pozitivní dopad na vztahy se zákazníky. Nakonec autoři provádějí identifikaci důležitých faktorů vedoucích k úspěchu managementu průmyslových služeb. Ukazují, že metoda měření uspokojení zákazníka, jakož i kvalita řízení lidských zdrojů, mají důležitý dopad na kvalitu poskytovaných průmyslových služeb.

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]