Digest

ISRM

Vedení lidíDigest

 

Kód: MD/5/CIKS01

Název originálu: Leadership challenges for the third millennium

Překlad názvu: Úkoly vedení ve třetím tisíciletí

Autor: neuveden

Zdroj: Chief Executive, New York, č. 153, 2000, s. 52.

Výtah:

Na vrcholné schůzce prezidentů akciových společností a ředitelů podniků sezval ředitel summitu přední obchodní a politické myslitele a požádal je, aby nastínili perspektivy pro management komplexních změn. Jednou z nejobtížnějších věcí je pro velmi zaneprázdněné pracovníky na chvíli se zastavit a začít přemýšlet o budoucnosti. Aby se nestalo to, že by později zjistili, že je budoucnost již předběhla. Na schůzce u kulatého stolu, která následovala, se vedoucí pracovníci shodli na tom, že revoluce v oblasti elektronického obchodování se již stala skutečností, i když bombastická reklama předbíhá i vlastní skutečnost. Snad nejlepší metodou, jak zvážit vliv této revoluce na vlastní obchod, je posuzovat ji nikoliv v obchodních pojmech, ale v pojmech jako elektronický člověk, elektronický zaměstnanec, elektronický zákazník, elektronický pacient, elektronický volič, a rovněž tak i elektronický politik.


 

Kód: MD/5/CIKS02

Název originálu: The next GE: What becomes of the house that Jack built?

Překlad názvu: Budoucnost firmy GE: Co se stane s dědictvím po Jacku Welchovi?

Autor: ALLEN, Michael

Zdroj: Chief Executive, New York, č. 153, 2000, s. 40.

Výtah:

Příští měsíc odchází člověk, který se stal symbolem managementu již uplynulého 20. století, do důchodu, a to po 20ti letech ve funkci prezidenta společnosti General Electric – což zhruba odpovídá dvěma funkčním obdobím řadového vedoucího pracovníka. Každý si nyní klade otázku: ”Kdo nahradí Jacka Welche?” Diskutabilní však zůstává daleko zajímavější otázka - jakým typem společnosti by se firma GE měla po jeho odchodu stát? Od nástupce Jacka Welche, jako od nového presidenta společnosti General Electric, se bude vyžadovat obrovské množství zkušeností, mezi které bude v neposlední řadě patřit pevná vůle, zkušenosti a energie ke zvládnutí a realizaci vize, která by překračovala stávající rámec firmy GE.


 

Kód: MD/5/CIKS03

Název originálu: What's the best recipe for strong leaders?

Překlad názvu: Jaký je nejlepší recept na to, jak se stát silným vedoucím?

Autor: FLEMING, Cathy

Zdroj: Credit Union Magazine, 2000, roč. 66, č. 3, s. 25.

Výtah:

Vedoucí pracovníci úvěrových družstev potvrzují, že vynikající vedoucí pracovníci se vyznačují mnoha společnými vlastnostmi, a tyto jejich atributy pomáhají i všem ostatním pracovníkům firmy. Mezi tyto vlastnosti patří čestnost, integrita osobnosti, loajálnost, dobrá schopnost komunikace a schopnost naslouchat, skromnost a dobrá nálada. Vynikající vedoucí pracovníci se musí vyznačovat sebedůvěrou a vírou ve vlastní schopnosti. Jít vlastním příkladem, být osobně angažován pro věc, být flexibilní a mít osobní přístup k ostatním je mnohem důležitější než o těchto potřebných kvalitách pouze hovořit. Dobrý vedoucí používá při řešení konfliktů ve svém vlastním oddělení osobního přístupu. Schopnost vcítit se je pro vedoucího pracovníka velmi důležitá vlastnost všude tam, kde má přímý kontakt s pracovníky, s členy jich rodiny a s členy úvěrových družstev. Znakem špatného vedoucího je jeho zbytnělé ego, sobecký přístup a akce na vlastní pěst, jakož i vychloubání se cizími zásluhami. Vzájemné porozumění s ostatními pracovníky může eliminovat řadu problémů.


 

Kód: MD/5/CIKS04

Název originálu: Leadership skills help financial managers achieve career success

Překlad názvu: Vůdčí schopnosti pomáhají finančním ředitelům dosáhnout úspěchu v kariéře

Autor: KOWALSKI, Robert B.

Zdroj: Healthcare Financial Management, 2000, roč. 54, č. 4, s. 50.

Výtah:

Finanční ředitelé, kteří chtějí zviditelnit nejen sebe, ale i svoji organizaci, musí jasně projevit své vůdčí schopnosti. Jelikož finanční ředitelé často nedoceňují potřebu zkušeností s tím, jak vést pracovníky, jsou v některých případech třeba speciální instruktoři, kteří by je zvláštní technice, jak vést jejich spolupracovníky, naučili. Týká se to zlepšování komunikačních schopností a podnikavosti těchto finančních ředitelů.
Finanční ředitelé v resortu zdravotnictví mohou zlepšit své vůdčí schopnosti také tím, že začnou rozlišovat mezi vedením a řízením, dále tím, že se naučí používat nové modely řízení, že budou vyhodnocovat užitečnost nových manažerských technik a že pochopí souvislosti mezi technologií a vedením. Musí se rovněž naučit hledat řešení, které by přesahovalo vlastní rámec problémů samých, rovněž tak musí zvládnout to, jak se sami zviditelnit uvnitř jejich vlastní organizace.


 

Kód: MD/5/CIKS05

Název originálu: Double vision

Překlad názvu: Dvojí vize

Autor: HORNESTAY, David

Zdroj: Government Executive, Washington, 2000, roč. 32, č. 4, s. 41.

Výtah:

Zde se jedná o hypotetickou případovou studii: Dick Powers si oddechl úlevou, když se Len Larrabee vrátil zpět do podniku poté, co strávil 8 týdnů účastí na programu Harward executive development program. Bez jeho energie, nadšení a rozvážnosti při řešení všech možných problémů v době měnících se priorit jejich finančnímu oddělení stále něco chybělo. Byly to právě tyto jeho vlastnosti, které zapříčinily, že ho jeho nadřízení vybrali pro účast na vysoce exkluzivním školení Leader Development Program. Nyní je však Len Larrabee již skoro čtyři měsíce zpátky ve firmě, a právě Dick Powers má výhrady ke vlivu, který účast na školení na jeho zástupce a na celé oddělení zanechala. K této problematice se vyjadřují tři různí experti a radí, jak dále.


 

Kód: MD/5/CIKS06

Název originálu: Born to lead projects

Překlad názvu: Zrozen k tomu, aby vedl projekty

Autor: MELYMUKA, Kathleen

Zdroj: Computerworld, Framingham, 2000, roč. 34, č. 13, s. 62.

Výtah:

Management projektů vyžaduje schopnosti ve 3 různých oblastech: 1. v oblasti technologie, 2. v oblasti obchodu a 3. v oblasti chování. Schopnost jednat s lidmi je otázkou bytí či nebytí ředitele projektu. Silné vedení vyžaduje vynikající komunikační schopnosti – tím se nemíní schopnost ústní komunikace, ale schopnost navázat a udržet kontakt. Vynikající ředitelé projektů dokáží nalézt cestu jak zaangažovat na jejich projektech i všechny ostatní pracovníky. Dobrá schopnost komunikace vyžaduje i umění naslouchat lidem. Účinná komunikace během realizace projektu vyžaduje také schopnost dostat se pod povrch věcí, pokud není vše zcela jasné. Význačným rysem komunikačních dovedností a charakteristickým znakem vynikajících ředitelů projektů je jejich schopnost ovlivňovat i ostatní podřízené pracovníky. Vedlejším produktem této schopnosti je umění vytvořit si trvale udržitelné vztahy při spolupráci. Vynikající ředitelé projektů mají důvěru a jsou schopni a ochotni nést zodpovědnost, jakož i rizika. Rovněž tak mají i svou vlastní vizi. Protože jsou schopni nahlédnout i do budoucnosti, jsou vedoucí projektů přirozeně i schopni navrhovat alternativy. Vynikající ředitelé projektů považují za svůj úkol dosažení určitého cíle. Měli by však rovněž mít i smysl pro humor.


 

Kód: MD/5/CIKS07

Název originálu: Still governing

Překlad názvu: Stále ještě vládne

Autor: SHINKMAN, Ron

Zdroj: Modern Healthcare, Chicago, 2000, roč. 30, č. 13, s. 76.

Výtah:

Cimarron Health Plan v Las Cruces v Novém Mexiku dosahuje pod vedením bývalého guvernéra státu Nové Mexiko a svého současného ředitele pana Garreyho Carrutherse, který vtisknul společnosti svůj charakter, velmi rychlého růstu. Obchodní plán zdravotní pojišťovny Cimmaron Health se snaží dosáhnout toho, aby počet pojištěnců zdravotní pojišťovny vzrostl na více než 200 0000 v celém státě, a to v průběhu následujících tří let, protože podíl mzdových nákladů veřejných zaměstnanců na celkových výdajích státu je mimořádně velký. Tím by se Cimarron Health Plan stal ze čtvrtého největšího poskytovatele bezplatné zdravotní péče (HMO) již druhým největším a přeskočil by tak jednak Lovelace Health Plan z Albuquerque, který má 185 000 členů, a také Blue Cross a Blue Shield ze státu Nové Mexiko, který má 210 000 členů. Pouze Presbyterian, který má 324 000 zapsaných pojištěnců by zůstal ještě větší.


 

Kód: MD/5/CIKS08

Název originálu: GAMA ponders its future role

Překlad názvu: GAMA zvažuje svoji budoucí roli

Autor: KING, Carole A

Zdroj: National Underwriter, Cincinnati, 2000, roč. 104, č. 13, Life & health/financial services ed., s. 3.

Výtah:

Dle prezidenta asociace Garyho Simpsona, jehož funkční období je v letech 1999-2000, provedlo vedení GAMA International v posledních letech průzkum veřejného mínění se zaměřením na otázku, zda je asociace schopna uplatnit se na poli nových finančních služeb. Příspěvek k této problematice se zabývá otázkou, zda vedoucí pracovníci, kteří pracují v polních podmínkách, mají stále ještě odpovídající schopnosti, a to i v době, kdy situace na pojistném trhu životního pojištění podléhá neustálým změnám.


 

Kód: MD/5/CIKS09

Název originálu: How do you manage Wall Street's view of your company?

Překlad názvu: Jak to udělat, aby váš podnik měl na Wall Streetu co nejlepší image?

Autor: DRISCOLL, Kathleen

Zdroj: Management Review, New York, 2000, roč. 89, č. 3, s. 14.

Výtah:

Každé čtvrtletí je opakovaně vyvíjen tlak na americké akciové společnosti. Firmy ve své snaze udržet si akcionáře a navíc i získat akcionáře nové, informují veřejnost o tom, jak dobré měly v posledních 3 měsících ekonomické výsledky. Pro jednotlivé podniky je vynikající, pokud jejich zisky dosahují, nebo dokonce překračují odhady analytiků. Jestliže však výsledky zůstávají za očekáváním, vzniká ve společnostech panika. Co kdyby náhodou ti největší akcionáři jejich akcie prodali? Takové rozhodnutí může v současné době záviset částečně i na tom, jak je společnost viděna nejen svými akcionáři, ale také veřejností – zda jsou její aktivity považovány za efektivní, zda má důvěryhodné vedení, zda má pevnou vazbu na průmysl a zda zaujímá pevné místo na trhu. Společnosti, které již zažily to, že musely reagovat na pokles svých zisků, nebo které prožily vnitrní krizi dříve, než se o tom dozvěděla Wall Street, musí nyní rychle hledat cesty, jak se s těmito skutečnostmi vyrovnat a jak čelit příslušným následkům.


 

Kód: MD/5/CIKS10

Název originálu: Leadership strategies for gaining business excellence through total quality management: A finnish case study

Překlad názvu: Strategie vedení za účelem získání obchodní převahy pomocí totálního řízení jakosti: finská případová studie

Autor: SAVOLAINEN, Taina

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 2, s. 211.

Výtah:

Pomocí totálního řízení jakosti (TQM) jsou navrženy dvě úspěšné strategie vedení, aby se tak získala obchodní převaha. Finská případová studie naznačuje, že je možné pomocí hluboce zakořeněného smyslu pro jakost získat jedinečné a neopakovatelné konkurenční výhody. Pro vedoucí pracovníky je důležité pochopit vůdčí strategie v oblasti aplikace totálního řízení jakosti, aby se tak zúročily možnosti, které tyto strategie nabízejí a představují na cestě k dosažení obchodní převahy firmy.

 
Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]