Digest

ISRM

Řízení změn k úspěchu Digest
 

Kód: MD/5/CIKS17

Název originálu: Nature du management technologique et performances economiques

Překlad názvu: Podstata technologického managementu a ekonomické výkonnosti

Autor: CHAGUE, Vincent

Zdroj: Economies et Societes, 1999, roč. 33, č. 6-7, s. 57-79.

Výtah:

Rostoucí význam technologie ve strategickém managementu společnosti tvoří hlavní předmět zájmu mnoha výzkumných pracovníků. Záměrem článku je především zdůraznit tři úrovně technologického managementu, a to v malých a středních firmách. Rozborem měření vlivu technologie na výkonnost podniku se článek snaží naznačit, že technologie tvoří skutečný strategický rámec podniku. Empirická základna byla vytvořena pomocí vzorku malých a středně velkých firem a problematika se bude dále zkoumat pomocí analýzy popisných a nahodilých dat.


 

Kód: MD/5/CIKS18

Název originálu: Towards a Strategy for Knowledge Management

Překlad názvu: Vytváření strategie managementu znalostí

Autor: BLUMENTRITT, Rolf, JOHNSTON, Ron

Zdroj: Technology Analysis and Strategic Management, 1999, roč. 11, č. 3, s. 287-300.

Výtah:

Management znalostí se stává významnou výzvou pro organizace a vedení podniků. Tlak rozvoje globální ekonomie znalostí a identifikace znalostí jako klíčového a neopominutelného aktiva činí z managementu znalostí prvořadou záležitost. Růst zájmu o tuto oblast však vzbudil poměrně malý zájem o vlastní předmět managementu znalostí. Epistemologové a sociologové vytvořili řadu definic a klasifikací, mezi nimi však neexistuje žádný skutečný konsensus. Z důvodu růstu vlivu IT je možné vytvořit jasné a funkční dělítko mezi pojmy informace a znalosti. Informaci je možné nahrávat, ukládat a dále předávat v digitální formě. Znalosti mohou existovat výhradně v inteligentním systému. Toto dělítko se používá, aby se vytvořil model interakce mezi znalostmi a informacemi, a rovněž tak i vhodná rovnováha mezi těmito dvěma odlišnými pojmy. Na základě tohoto modelu se potom dochází k požadavkům na ”management znalostí”, mezi které patří: ustanovení a optimalizace rovnováhy mezi informacemi a znalostmi, která by byla vhodná pro společnost nebo průmyslový podnik (nebo která by podniku poskytnula konkurenční výhodu), aplikace opatření pro zlepšení produktivity informačního managementu, která by byla založena na IT, zabudování mechanismů založených na personálních a sociálních opatřeních za účelem zdokonalení managementu znalostí, jasné vymezení vztahu znalosti – informace a mechanismů pro zlepšení procesu přeměny informací ve znalosti a opačně, dále pak identifikace a uchovávání podstatných znalostí jako majetku organizace.


 

Kód: MD/5/CIKS19

Název originálu: Applied ethics in management: Towards new perspectives

Překlad názvu: Aplikovaná etika v managementu: vstříc novým perspektivám

Autor: CHAKRABORTY, Shitangsu K., CHATTERJEE, Samir R.

Zdroj: Studies in Economic Ethics and Philosophy. Heidelberg and New York: Springer, 1999, s. 296.

Výtah:

Na mezinárodním workshopu, který se konal v únoru roku 1998 v Management Centre for Human Values, the Indian Institute of Management v Kalkatě, a který se zabýval etickými problémy současného managementu, bylo předneseno osmnáct referátů. Referáty se zabývaly etikou v mezinárodním transferu technologií, etickým kodexem jako nástrojem strategického managementu, etikou při provádění restrukturalizace podniků, etikou a modelováním vizí vedoucích pracovníků, etickými záležitostmi v mezinárodních aliancích, etickými aspekty ponižování, restrukturalizace a reinženýringem, etikou informačních soustav (IS), profesí a jejím vlivem na vzdělávání a na informační soustavy, etikou, privatizací a liberalizací, etickými problémy v marketingových výzkumech, etikou marketingu a reklamy, etikou manažerského vyhodnocování a systému odměn, etikou v komunikaci a rolí public relations, etikou týmové práce, hodnotovým systémem akcionářů, strukturou holdingů a zájmy manažerů, etikou při plánování daní a příslušných finančních hlášení, přechodem od kontrolního k hodnotovému managementu. Případová studie se zabývala praním špinavých peněz v Hongkongu. Pan Chakraborty je činným v Management Centre for Human Values v Indian Institute of Management a pan Chatterjee působí v Curtin Business School of the Curtin University of Technology.


 

Kód: MD/5/CIKS20

Název originálu: Transaction Costs versus Resource Value?

Překlad názvu: Transakční náklady versus hodnota zdrojů?

Autor: PITELIS, Christos N., PSEIRIDIS, Anastasia N.

Zdroj: Journal of Economic-Studies, 26(2-3), 1999, s. 221-40.

Výtah:

Příspěvek se zabývá dvěma hlavními směry vývoje teorie firmy a mikroekonomické teorie. Jsou to ekonomická teorie transakčních nákladů (TCE) a teorie firemních zdrojů. Ekonomická teorie transakčních nákladů byla původně aplikována na teorii firmy, nalezla však širší uplatnění ve všech oblastech teorie poptávky. Teorií firemních zdrojů se v současné době zabývá většina literatury o průmyslové organizaci (IO) a strategickém managementu. V určitých oblastech, např. v oblasti diversifikace, získala již tato teorie dominantní postavení. Navzdory významnému pokroku TCE zůstává v ní ještě mnoho nevyřešených problémů. Opravdu je třeba přiznat, že ekonomická teorie transakčních nákladů neposkytnula přesvědčivé odpovědi na otázky původu firmy (proč firmy existují?) a na otázku jejich podstaty (provozování obchodní činnosti). Teorie nabízí pouze částečné vysvětlení původu firmy, ale téměř žádnou odpověď vysvětlující podstatu firmy. Hledisko hodnoty zdrojů doplňuje otázku původu firmy a daleko překračuje rámec pojmu podstata firmy. Poskytuje plodné východisko pro další práci na integračním rámci teorie. Navrhujeme, aby tento rámec byl založen na výhledu hodnoty zdrojů a na teorii silových (dynamických) transakčních nákladů z hlediska dalšího vývoje.


 

Kód: MD/5/CIKS21

Název originálu: International strategic management and government policy

Překlad názvu: Mezinárodní strategický management a vládní politika

Autor: BUCKLEY, Peter J.

Zdroj: Foreword by John H. Dunning. New York: St. Martin's Press, London: Macmillan Press, 1998, s. 253.

Výtah:

Třináct již dříve publikovaných referátů zkoumá celou řadu současných problémů, které mají společné to, že se zabývají vztahem mezi vládní politikou a aktivitami mezinárodních společností. Příspěvky se zabývají přímými zahraničními strategickými investicemi, vládní politikou jako odpovědí na strategické vyhledávání možností zisku ze strany mezinárodních korporací, strategickými motivy pro tvorbu mezinárodní aliance, mezinárodním transferem technologií u malých a středních firem, joint ventures ve Vietnamu, příkladem vládních opatření vietnamské vlády na podporu investic, přímými evropskými investicemi v Japonsku, kontrastem perspektiv přímých amerických a evropských investic v Japonsku, jednotným evropským trhem, organizací NAFTA a jejím vlivem na dvoustranné obchodní a investiční vztahy mezi Kanadou a Velkou Británií, iniciativou a perspektivou kanadských společností na jednotném evropském trhu, strategickými aliancemi Kanada – Evropa, mezinárodním srovnáním struktury národních zahraničně-obchodních strategií, japonskou transferovou cenovou politikou. Pan Buckley je profesorem International Business a ředitelem Center for International Business na univerzitě v Leedsu.


 

Kód: MD/5/CERGE22

Název originálu:
Andersen Consulting: Dow Chemical, Andersen Consulting extend outsourcing alliance; Business performance-based relationship improved Dow Chemical's overall productivity 30 percent and established its ecommerce presence

Překlad názvu:
AndersenConsulting: Firmy Dow Chemical a Andersen Consulting rozšiřují svoji outsourcingovou spolupráci; jejich společné podnikání zlepšilo celkovou produktivitu firmy Dow Chemical's o 30 procent a byl zahájen elektronický obchod
Autor: neuveden

Zdroj: M2 Communications, 04/13/2000.

Výtah:

Firmy Dow Chemical a Andersen Consulting prodloužily svoji outsourcingovou spolupráci až do roku 2002. Jejich svazek měl za následek tvorbu a realizaci radikálních změn, jako jsou například globalizace, reinženýring podnikatelských aktivit firmy Dow Chemical a rozvoj strategie elektronického obchodování vedoucí ke zvyšování efektivnosti. Z důvodu vynikajících dosažených výsledků byla spolupráce obou firem prodloužena.


 

Kód: MD/5/CERGE23

Název originálu:
ANDERSEN CONSULTING: Andersen Consulting and Vignette form strategic alliance to help clients build successful customer-focused Internet businesses

Překlad názvu:
ANDERSEN CONSULTING: firma Andersen Consulting a firma Vignette vytvořily strategickou alianci za účelem vytvoření internetového obchodu, který by jejich obchodním partnerům umožnil vybudovat takový systém elektronického obchodování, který by byl orientován na potřeby zákazníků

Autor: neuveden

Zdroj: M2 Communications, 04/11/2000.

Výtah:

Firma Andersen Consulting a firma Vignette Co., která je důležitým dodavatelem aplikací pro elektronický obchod on-line, vytvořily dlouhodobou globální strategickou alianci, která by měla pomáhat jejich obchodním partnerům vybudovat úspěšný elektronický obchod on-line, který by byl orientován na potřeby zákazníků. Aliance bude spolupracovat s firmami Fortune 500 a společnostmi typu ”dot com” a podporovat je v jejich úsilí, získat vedoucí postavení na trhu a poskytovat takový druh služeb, které by spojovaly obchod on-line s celkovou strategií firmy. Budou také vytvářet technická řešení, která by byla flexibilní a vhodná pro stále se měnící potřeby nového typu elektronického obchodování on-line.


 

Kód: MD/5/CERGE24

Název originálu: Global Management Systems, Inc. Announces Acquisition of United Communications Systems, Inc.

Překlad názvu: Firma Global Management Systems, Inc. oznámila akvizici firmy United Communications Systems, Inc.

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 04/04/2000.

Výtah:

Firma Global Management Systems Inc., což je inženýringová společnost, která se zabývá informačními technologiemi a telekomunikacemi, oznámila akvizici firmy United Communications Systems, Inc. (UCS) ze Severní Virgínie. Akvizice je součástí strategie firmy GMSI rozšířit a integrovat její sítě a provozní aktivity.


 

Kód: MD/5/CERGE25

Název originálu:
STC: Andersen Consulting expands relationship with STC to address exploding customer demand for ebusiness integration solutions

Překlad názvu:
STC: Andersen Consulting rozšiřuje spolupráci s firmou STC, aby tak vyhověla rostoucí poptávceb zákazníků po integrovaných řešeních v oblasti elektronického obchodu

Autor: neuveden

Zdroj: M2 Communications, 04/03/2000.

Výtah:

Firma Andersen Consulting oznámila, že rozšiřuje svoji spolupráci s firmou STC, která je velmi významným dodavatelem komplexních integrovaných systémů pro elektronický obchod (eBIsm). Tím, jak se v současné době stále zvyšuje objem dodávek komplexních aplikačních programů, například programů pro management dodávek, pro management vztahu se zákazníkem, programů pro podporu rozhodování a pro elektronický obchod, a současně s tím, jak stále roste počet akvizic podniků, je mnoho firem nuceno, a to i při nesourodé infrastruktuře IT, zabezpečit plynulý tok informací, které jsou potřebné pro chod kvalitního elektronického obchodování. Očekává se, že kombinace vedoucí úlohy firmy Andersen Consulting a zkušeností firmy STC s dodávkami integrovaných řešení včetně technologického zázemí zajistí tomuto svazku přední místo ve vývoji a v dodávkách vysoce kvalitních řešení pro elektronický obchod.


 

Kód: MD/5/CERGE26

Název originálu:
Incentive Systems Teams With Unit of Nextera Enterprises to Provide Rapid Incentive Compensation Plan Design and Automation

Překlad názvu:
Spojení firmy Incentive Systems a firmy Nextera Enterprises pro zajištění dodávek rychlého a automatizovaného designu pobídkových systémů

Autor: neuveden

Zdroj: Business Wire, 03/22/2000.

Výtah:

Firma Incentive Systems, Inc., jeden z hlavních dodavatelů firemního softwaru, který řeší problematiku pobídkového managementu, a firma Sibson & Company, mezinárodní poradenská společnost v oblasti managementu, která se specializuje na aplikace a na řízení provozu firem, oznámily, že vytvořily partnerství pro vybudování rychlého a automatizovaného systému designu vysoce efektivních pobídkových systémů, které by motivovaly prodejce a zabezpečily integraci prodejních aktivit a služeb zákazníkům. Obě společnosti prohlásily, že je jejich budoucím záměrem nabízet takové produkty a služby, které by jim umožnily provádět kontrolu obchodních plánů jejich zákazníků, identifikovat klíčové pobídkové položky, vyhotovit dokumentaci příslušných plánů a seznamy požadavků. Očekává se, že takovýto nástroj by umožnil společnostem minimalizovat zpoždění při realizaci aplikací z důvodu špatně vyhotovených obchodních plánů.


 

Kód: MD/5/CERGE27

Název originálu: UK Faces Digital Divide - Report 03/08/00

Překlad názvu: Velká Británie čelí digitální segregaci – zpráva z 03/08/00

Autor: neuveden

Zdroj: News Bytes News Network, 03/08/2000.

Výtah:

Zpráva poradenské společnosti Booz Allen & Hamilton varuje, že ve Velké Británii, stejně tak jako v USA, může brzy dojít k ”digitální segregaci”, která rozdělí společnost na ty, kteří mají a na ty, kteří nemají přístup na internet. Zpráva podává řadu doporučení, jak podpořit politiku vlády Velké Británie, která chce umožnit univerzální přístup na internet, a jak dále prohloubit stávající vládní politiku ”ekonomiky orientované na znalosti” (”Knowledge Economy”). Mezi těmito doporučeními je klasifikovat telekomunikační společnosti jako ústřední poskytovatele služeb v této oblasti, což by mohlo mít za důsledek pětiprocentní snížení telekomunikačních sazeb. Dále se doporučuje nabídnout daňové úlevy těm firmám, které dodávají internetové vybavení méně privilegovaným vrstvám obyvatelstva, a také těm společnostem, které svým zaměstnancům poskytují školení o internetu a příslušné technické vybavení.

 

Kód: MD/5/CIKS28

Název originálu: Improving students' self-efficacy in strategic management: The relative impact of cases

Překlad názvu: Zlepšování dosahovaných výsledků studentů v oblasti strategického managementu. Relativní vliv případových studií

Autor: TOMPSON, George H., DASS, Parshotam

Zdroj: Simulation & Gaming, 2000, roč. 31 č. 1, s. 22.

Výtah:

Na většině univerzit se kurs přednáší pod názvem ”Capstone Course” a jedná se o strategický management, který je určený spíše pro výuku dovedností ve strategickém myšlení a analýze než pouze pro výuku samotných faktů nebo koncepcí. V takovém případě by vyučující měli mít určitou jistotu, že se jejich žáci opravdu naučili ”vytvářet” strategie. Efektivnost takovéto výuky vždy zvyšuje zájem studentů na provádění úkolu, jejich vytrvalost a ochotu vynaložit určitou námahu a vyřešit tak zadaný úkol. Tento článek se snaží zjistit relativní přínos simulačních a případových studií pro zlepšení vlastní výkonnosti studentů při řešení úkolů strategického managementu. Využitím a analýzou předzkouškových a pozkouškových údajů vzorku 252 studentů dochází autor k závěru, že simulační studie přispívají ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti práce studentů větší měrou než samotné případové studie.

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]