Digest

ISRM

Knowledge management

 

Kód: MD/6/CIKS49

Název originálu: Balancing act: how to capture knowledge without killing it

Překlad názvu: Záležitost rovnováhy: jak získávat vhodným způsobem znalosti

Autor: BROWN, John Seely

Zdroj: Harvard Business Review, Boston, 2000, roč. 78, č. 3, s. 73.

Výtah:

Každému je známé to, že způsob, jak jsou ve firmě organizovány určité procesy, neodpovídá mnohdy způsobu, jak tyto procesy skutečně probíhají. Dochází k rozdílu mezi představou a praxí. Tento rozdíl vytváří ve firmě napětí a často bývá pro vedoucí pracovníky velmi obtížné toto napětí odstranit. Úkolem vedoucích pracovníků je podporovat ve všech sférách pracovní činnosti tvořivost, a to vhodným organizováním procesů probíhajících ve firmě. Jako příklad je možné uvést skupinu opravářů, kteří prováděli seřizování výrobků firmy Xerox. Pokud pokyny v údržbovém manuálu nejsou dostatečné, scházejí se tito pracovníci neformálně například po snídani, o přestávkách či koncem pracovní doby a předávají si svoje poznatky a zkušenosti. Tím se vytvářejí pracovní skupiny, které jsou podobné tomu, co je obvyklé v akademických kruzích, kde dochází k předávání nejlepších poznatků uvnitř organizace. Opraváři tak rovněž získávají uznání za svůj tvůrčí přístup a získané poznatky jsou dále ve firmě rozšiřovány.

 

Kód: MD/6/CIKS50

Název originálu: Building an innovation factory

Překlad názvu: Budování ”továrny” na inovace

Autor: HARGADON, Andrew

Zdroj: Harvard Business Review, Boston, 2000, roč. 78, č. 3, s. 157.

Výtah:

Ti nejlepší novátoři používají staré myšlenky jako zdroj pro tvorbu nových idejí. Této strategii se říká knowledge brokering. Systém pro trvale udržitelné dosahování inovací se chová jako cyklus knowledge brokeringu. Tento cyklus probíhá ve čtyřech fázích, kterými se studie blíže zabývá. V první fázi se shromažďují potenciálně užitečné myšlenky z různých zdrojů. Ve druhé fázi se tyto myšlenky různým způsobem prodiskutovávají, zpracovávají a kombinují. Ve třetí fázi je snaha najít nové způsoby použití pro shromážděné staré myšlenky. Ve čtvrté fázi se provádí aplikace slibných koncepcí do skutečných podmínek praxe ve službách, při výrobě, při řízení procesů nebo i v hospodářských modelech. Společnosti mohou využívat všechny části popsaného cyklu.

 

Kód: MD/6/CIKS51

Název originálu: Knowledge economy - fact or fad?

Překlad názvu: Ekonomika znalostí - skutečný činitel nebo pouze módní záležitost?

Autor: COWEY, Mike

Zdroj: New Zeland Management, Auckland, 2000, roč. 47, č. 4, s. 54.

Výtah:

Ekonomika znalostí se stala skutečností. Nepochybně to bylo vyvoláno velmi rychlým technologickým pokrokem, který dal nejprve vzniknout informační éře, a poté i éře znalostí. Výsledkem je jedna z největších změn v historii lidstva. Východiskem vytváření znalostí je formální vzdělávací soustava. Základním a rozhodujícím momentem zdravé ekonomiky znalostí je jejich další zpracování a využívání. Dalším faktorem, který však bývá v debatách o přechodu k ekonomice znalostí většinou opomíjen, je nezbytná potřeba podpory přechodu k ekonomice znalostí formou účinného managementu znalosti.

 

Kód: MD/6/CIKS52

Název originálu: Your business intelligence arsenal

Překlad názvu: Vaše výzbroj pro nakládání s podnikatelskými informacemi

Autor: HACKNEY, Douglas

Zdroj: Telephony, Chicago, 2000, roč. 238, č. 17, s. 39.

Výtah:

Trh s podnikatelskými informacemi bude mít do roku 2003 objem 148 miliard USS. Tento trh roste exponenciálně a je dnes nezbytný pro veškeré podnikatelské aktivity, nehledě na jejich rozsah. Týká se každé větší technologické společnosti a zahrnuje všechny oblasti podnikání, od dodávek až po výrobní procesy. Nabízí dosažení vysokých výkonů při nižších cenách, než tomu bylo ještě před rokem. Nyní dokonce dochází ke komercionalizaci i těch nejtajnějších technologií získaných z různých vládních programů, které byly dříve zcela nedostupné. Podnikatelskými informacemi se rozumí veškeré aktivity, které se týkají organizování a dodávek informací a jejich analýzy pro podnikatelskou činnost. To vše zahrnuje získávání dat, management znalostí, provádění rozborů informací a navrhování aplikací, a nakonec i uchovávání dat. Nakládání s podnikatelskými informacemi se dnes může stát mimořádně atraktivním oborem, avšak pouze v případě, jestliže poskytovatelé těchto služeb budou zároveň nabízet i řešení specifických podnikatelských problémů.

 

Kód: MD/6/CIKS53

Název originálu: The KM technology infrastructure

Překlad názvu: Infrastruktura technologie řízení znalostí (KM)

Autor: DUFFY, Jan

Zdroj: Information Management Journal, Prairie Village, 2000, roč. 34, č. 2, s. 62.

Výtah:

Management znalostí (KM) sestává ze souboru podnikatelských praktik a technologií, které se používají k tomu, aby organizace dosahovala maximálních výhod využíváním jednoho ze svých nejdůležitějších aktiv, kterým jsou znalosti. Aby bylo možné provést náležité vyhodnocení technologie, které je třeba k realizaci tohoto důležitého úkolu, je nutno dokonale pochopit široké možnosti použití a potenciální dosah této problematiky. Infrastruktura informačních technologií musí poskytovat komfortní nástroj pro zpracování a distribuci znalostí ve čtyřech stupních: 1. shromažďování znalostí, 2. zpracování, ukládání, třídění, označování a spojování znalostí ve formě digitálních objektů, které budou odpovídat jednotkám znalostí, 3. vyhledávání a odběr příslušných souborů znalostí a 4. prezentace celého souboru znalostí s dostatečnou flexibilitou, aby se tak poskytoval smysluplný a užitečný nástroj pro nejrůznější způsoby použití.

 

Kód: MD/6/CIKS54

Název originálu: Technology is not enough: improving performance by building organizational memory

Překlad názvu: Technologie sama nestačí: zlepšování výkonnosti vytvářením organizační paměti

Autor: CROSS, Rob

Zdroj: Sloan Management Review, Cambridge, 2000, roč. 41, č. 3, s. 69.

Výtah:

Management znalostí slibuje zlepšení výkonnosti firmy při použití technologie, která shromažďuje a využívá zkušeností. Skutečné zlepšení podnikatelské činnosti firmy však vyžaduje více, než pouze ukládat stále více poznatků do databází firmy. Vyžaduje to velmi různorodou aktivitu při řízení toku znalostí ve firmě, aby se zlepšila celková výkonnost. Tím, že management firmy aplikuje 5 forem shromažďování znalostí, je možné vybudovat kolektivní paměť společnosti, která pak vstupuje do procesů, výrobků, služeb a do budování digitální sítě firmy.

 

Kód: MD/6/CIKS55

Název originálu: In to everything

Překlad názvu: Vhodný pro řešení veškerých problémů

Autor: ASHTON, Christine

Zdroj: The British Journal of Administrative Management, Orpington, 2000, č. 19, s. 14.

Výtah:

Za běžných okolností jsou ředitelé oddělení informačních technologií zodpovědní za široké spektrum úkolů, které jsou volně shromážděny pod názvem ”informační technologie”. Tyto úkoly zahrnují například problematiku od kabeláže počítačových sítí až po poskytování informací pro obchodní činnost firmy. Málokdy se bere zřetel na to, jak různorodá tato směsice úkolů může být. Na jedné straně se oddělení zabývá hardwarem, který může zahrnovat například i telefonní soustavu firmy, a na druhé straně musí toto oddělení činit složitá rozhodnutí o informacích, které mají sloužit řízení klíčových ekonomických procesů. Ve stále větší míře mají tato oddělení klíčovou roli i při formování podnikatelské strategie firmy. Studie popisuje aplikace managementu znalostí ve firmě Octel Corp.

 

Kód: MD/6/CIKS56

Název originálu: Managing knowledge - how to do it - a practical case study

Překlad názvu: Jak prakticky provádět management znalostí

Autor: TAN, Jeffrey

Zdroj: The British Journal of Administrative Management, Orpington, 2000, č. 19, s. 12.

Výtah:

Stupně vývojového cyklu znalostí vysvětlují, jak znalosti vznikají, jak se vyvíjejí a jak se dále předávají. Jde o tyto stupně: 1. identifikace význačných vlastností znalostí, 2. vytváření znalostí, 3. shromažďování a zpracování znalostí, 4. sdílení a rozšiřování znalostí, 5. výběr znalostí, 6. aplikace znalostí

 

Kód: MD/6/CIKS57

Název originálu: No, we can't do that--have a nice day!

Překlad názvu: Ne, opravdu to nemůžeme udělat - sbohem!

Autor: ROBINSON, Graham

Zdroj: The British Journal of Administrative Management, Orpington, 2000, č. 19, s. 22.

Výtah:

Ve funkcích řídících pracovníků budou muset být v 21. století pozitivně zaměření lidé, tedy vedoucí pracovníci s pozitivním přístupem, lidé, kteří jsou ochotni řešit problémy, a současně být výkonnými úředníky. Velkým problémem jsou lidé s negativním přístupem, kteří jsou neochotní a kteří stále tvrdí, že něco není možné udělat. Pro tyto lidi je velmi těžké, aby byli příjemní na ostatní a je pro ně zcela nemožné, aby se pro něco nadchli. Právě tito lidé zapříčiňují špatnou pověst svých zaměstnavatelů. Jedná se o takové vedoucí pracovníky a úředníky, kteří sabotují a ničí i naděje vkládané do těch nejlépe vypracovaných strategií, a to v okamžiku dodávky služeb. V 21. století budou muset vedoucí pracovníci a úředníci účinně pracovat s informacemi, a rovněž tak být schopni dobře a účinně komunikovat s lidmi.

 

Kód: MD/6/CIKS58

Název originálu: The knowledge people

Překlad názvu: Lidé, kteří pracují se znalostmi

Autor: BAKER, Marc

Zdroj: The British Journal of Administrative Management, Orpington, 2000, č. 19, s. 18.

Výtah:

Management znalostí je klíčovým faktorem, se kterým musí být všechny firmy nejen seznámeny, ale se kterým musí i aktivně pracovat. Management znalostí však nespočívá pouze v navrhování počítačových soustav, které zpracovávají znalosti. Nositeli znalostí jsou lidé, a proto management znalostí musí začínat na úrovni jednotlivce. Na základě zkušeností poštovních služeb ve Velké Británii se dochází k závěru, že management znalostí má řadu souvislostí a jeho úspěch spočívá v kvalitním řízení, které zahrnuje jak návrh organizační struktury, tak i efektivní využívání týmů a řízení znalostí na úrovni jednotlivců.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]