Digest

ISRM

Konkurečnost

 

Kód: MD/6/CIKS80

Název originálu: Benchmarking--the first step

Překlad názvu: Benchmarking - váš první krok

Autor: Baker, Paddy

Zdroj: Works Management, Horton Kirby; 2000; roč. 53, č. 4; s. 34.

Výtah:

Je vaše firma opravdu tak dobrá, jak si myslíte? Benchmarking vám ukáže, co byste měli zlepšit, říká Paddy Baker.

Většina firem má neopodstatněně pozitivní představu o tom, jak dobře si vedou vůči konkurenci. Je snad tomu tak proto, že většina lidí, která si váží své práce, by sama sebe hodnotila alespoň jako průměrné, pokud ne rovnou jako nadprůměrné pracovníky? Ve skutečnosti však existuje poměrně značné množství podprůměrných firem. Celá řada výzkumů došla k závěru, že v mnoha oborech, ve kterých jsou naše nejlepší firmy minimálně stejně tak dobré jako ostatní firmy ve světě, existuje i značný podíl firem se slabým výkonem, který snižuje hodnocení firem z Velké Británie.

Jak by bylo možné zbavit se těchto růžových brýlí a získat daleko realističtější obraz vlastního výkonu? Klíčovou technikou k tomu je benchmarking. Benchmarking nabízí měřítko výkonnosti vaší firmy ve srovnání s ostatními srovnatelnými společnostmi. Výsledky vám poslouží k provedení opatření ke zlepšení v příslušné oblasti činnosti firmy. Pokud takovéto informace nemáte k dispozici, řídí se vaše hodnocení pouze domněnkami, tím co se povídá nebo vašimi vlastními pocity.

Dobrou zprávou je to, že benchmarking není obtížný a že existuje řada způsobů, jak ho používat, což závisí na typu benchmarkingu, který si zvolíte.

 

Kód: MD/6/CIKS81

Název originálu: Clubbed for success

Překlad názvu: Členství v klubu jako cesta k úspěchu

Autor: Mann, Robin

Zdroj: New Zealand Management, Auckland; 2000; roč. 47, č. 3; s. 34.

Výtah:

Novozélandský benchmarkingový klub byl založen na popud iniciativy Massey University a nadace New Zealand Quality Foundation. Novozélandský benchmarkingový klub se chce zaměřit na podporu spolupráce mezi firmami, nabízet nejlepší metody práce a pomoci jednotlivým firmám, aby dosáhly výkonnosti firem na světové úrovni, dle mezinárodně uznávaných kritérií vynikajícího výkonu (Criteria for Performance Excellence). Klub bude pomáhat firmám při aplikaci dvou nejúčinnějších technik pro zlepšení podnikání, kterými jsou: benchmarking a vyhodnocování vynikajících výkonů.

 

Kód: MD/6/CIKS82

Název originálu: The role of survey research in the benchmarking process

Překlad názvu: Role vyhodnocovacího výzkumu v benchmarkingovém procesu

Autor: Link, Michael W.

Zdroj: Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Fort Lauderdale; Spring 2000; roč. 12, č. 1; s. 138.

Výtah:

Tím, jak stále větší počet státních institucí i orgánů místní samosprávy přijímá strategické plánování jako prostředek řízení nákladů, účetnictví a metody dosahování cílů, stává se benchmarking stále důležitějším. Tento článek zkoumá, jakou roli může při využívání benchmarkingu hrát vyhodnocovací výzkum. Studie se zaměřuje na to, jaké podněty a problémy vznikají během tohoto procesu, a to včetně návrhu dotazníků, definice populace, výběru vzorků, tvorby modelů sběru dat a analýzy dat.

Kód: MD/6/CIKS83

Název originálu: Beyond lean & mean

Překlad názvu: Zlepšení funkčnosti firemních finančních struktur

Autor: Gattenio, Christine A.

Zdroj: Electric Perspectives, Washington; 2000; roč. 25, č. 3; s. 40.

Výtah:

Předmětem programu benchmarkingového výzkumu, který prováděla firma Hackett Benchmarking and Research, byly finanční struktury 22 elektrických rozvodných firem, které jsou vlastněny investory. Srovnání poskytlo rozvodným firmám informace o nejúčinnějších metodách, které pomohly nejlepším světovým firmám zlepšit funkčnost svých firemních finačních struktur a provést jejich transformaci do výkonného nástroje tvorby zisku pro celou firmu. Studie poskytuje řadu podnětů, jak zúročit potenciální výhody, které existují v oblasti energetického průmyslu a mezi které patří úzký rozsah transakcí, jež slouží realizaci pouze jediné řady nabízených produktů na trhu. Protože energetický průmysl nabízí pouze jedinou řadu produktů, má sám tendenci k nižší komplexitě celé podnikatelské struktury. Firma Hackett Benchmarking and Research dochází k závěru, že mají-li uspět na deregulovaném trhu, potřebují i ty nejefektivnější finanční organizační struktury provést transformaci svých finančních nástrojů, které by neměly mít pouze pasivní a podpůrnou roli. Je třeba, aby tyto nástroje fungovaly efektivně, což z nich činí účinnou zbraň v konkurenčním boji.

 

Kód: MD/6/CIKS84

Název originálu: Trends in capitalization rates from the NCREIF database: twenty years of sold properties

Překlad názvu: Trendy vývoje metod vyhodnocování kapitalizace dle databáze NCREIF: dvacet let prodeje nemovitostí

Autor: Fisher, Jeffrey D.

Zdroj: Real Estate Finance, Boston; Spring 2000; roč. 17, č. 1; s. 35.

Výtah:

Studie předpovídá velkou perspektivu různým metodám oceňování nemovitostí. Rovněž tak důležitá je i perspektiva použití benchmarkingu v této oblasti. Stále však je kladen důraz hlavně na roční příjmy a na výnosy z nemovitostí v hotovosti. Význam opatření, která provádí firma NCREIF, stále roste.

 

Kód: MD/6/CIKS85

Název originálu:The financial performance of ethical investment trusts: an Australian perspective

Překlad názvu: Finanční zisky etických investičních společností: australská perspektiva

Autor: Cummings, Lorne S.

Zdroj: Journal of Business Ethics, Dordrecht; 2000; roč. 25, č. 1; s. 79.

Výtah:

Tato studie zkoumá, zda existují rozdíly mezi finanční výkonností investičních fondů, které založily výběr svého portfolia cenných papírů hlavně na etických principech, a mezi indexy fondů, které zahrnují širší spektrum investičních možností. Výsledky analýzy tržních rizik třemi běžnými metodami ukazují, že existuje pouze málo významný rozdíl ve finanční výkonnosti těchto investičních fondů. Z hlediska vlivu zaměření jsou však etické investiční fondy, ve srovnání s průměrnými průmyslovými indexy, finančně mírně výkonnější, ale ve srovnání s indexy malých firem a celkovým indexem trhu mají eticky zaměřené investiční fondy výkonnost nižší. V krátkodobém a střednědobém výhledu není při aplikaci etického hlediska zřejmá žádná výhoda, což může být zapříčiněno současným vývojem eticky zaměřených investic v Austrálii. Vyšší výkonnost starších eticky zaměřených investičních fondů může znamenat, že se u nich vyšší výnosy projeví až v dlouhodobém horizontu.

 

Kód: MD/6/CIKS86

Název originálu: Benchmarking cultural transition

Překlad názvu: Benchmarking jako přechodný kulturní jev

Autor: Connors, Roger

Zdroj: The Journal of Business Strategy, Boston; May/Jun 2000; roč. 21, č. 3; s. 10.

Výtah:

Jestliže se společnost vyznačuje kvalitní firemní kulturou, mohou vedoucí pracovníci v klidu vykonávat svoji práci, aniž by si s ní dělali zvláštní starosti. Firemní kulturou se rozumí soubor myšlení a jednání pracovníků organizace. Nejlepší benchmarkingové testy hodnotí důležité výsledky, kterých musí firmy dosahovat, a dále pak vyhodnocují myšlení a jednání pracovníků firmy, jejichž prostřednictvím jsou tyto výsledky dosahovány. Většina vedoucích pracovníků i řadových zaměstnanců oceňuje přínos jasně formulovaných metod dosahování výsledků, a pokud jsou tito lidé povzbuzování, aktivně se zapojují jak pří jejich formulování, tak i při jejich realizaci. Benchmarkingová metoda nazývaná stop-start-continue (zastavit-začít-pokračovat), je-li písemně formulovaná za všeobecného souhlasu pracovníků, ulehčuje efektivní zaměření a monitorování kulturních změn ve firmě. Skutečná síla benchmarkingu se projeví při vyhodnocování procesů.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]