Digest

ISRM

Kvalita života zaměstnanců

 

Kód: MD/6/CERGE71

Název originálu: Workouts at work can sweeten long days, but don't cut loose on the boss

Překlad názvu: Tělesná cvičení na pracovišti mohou zpříjemnit dlouhý pracovní den, avšak neuvolní vztahy s vedoucím

Autor: BROPHY MARCUS, Mary

Zdroj: U.S. News & World Report, 2000, roč. 128, č. 24, s. 57.

Výtah:

Příspěvek se zabývá popularitou tělesných cvičení na pracovišti. Zkoumá se myšlenka, že podporuje-li firma sportovní činnost svých zaměstnanců, zlepšuje to atmosféru na pracovišti. Vliv provozování sportů podporovaných firmou a vliv tělesných cvičení na stres pracovníků. Negativní vliv programů tělesných cvičení na pracovišti na problémy se sebehodnocením a na konkurenci mezi pracovníky. Vliv programů tělesných cvičení na produktivitu práce.

 

Kód: MD/6/CERGE72

Název originálu: Effects of self-monitoring on technical, contextual, and assignment-specific performance

Překlad názvu: Vliv sebehodnocení na technický, kontextuální a specifický výkon osob, na které byl delegován úkol

Autor: CALIGIURI, Paula M., DAY, David V.

Zdroj: Group & Organization Management, 2000, roč. 25, č. 2, s. 154.

Výtah:

Tato studie zkoumá vztah mezi sebehodnocením a vícedimenzionálním vyhodnocováním výkonu osob, na které byly delegovány úkoly. Ověřuje se hypotéza, že to, jak hodnotitel hodnotí podřízené pracovníky, kterými jsou emigranti, by mohlo záviset na třech faktorech, kterými jsou: a) individuální rozdíly v sebehodnocení, b) do jaké míry je národnost podřízeného pracovníka příbuzná národnosti hodnotitele, a c) charakteristika výkonu, který je hodnocen (technický, kontextuální nebo specifický pro emigranty). Výsledky analýzy odchylky, získané při výzkumu 78 párů, které tvořili hodnotitel/podřízený pracovník, odhalily závažné interakce mezi těmito třemi faktory. Význam vazby faktoru kontextuálního výkonu vede k závěru, že pracovníci s vysokým sebehodnocením byli hodnotiteli stejné národnosti vyhodnocováni příznivěji. Nízké sebehodnocení bylo určitým způsobem méně dotčeno vlivem příbuznosti národnosti ve vztahu hodnotitel - hodnocený. Sebehodnocení má tedy významný a rozhodují vliv na hodnocení výkonu při plnění určitého úkolu. Tyto výsledky opravńují k závěru, že sebehodnocení určité osoby má různý vliv na faktory výkonu v závislosti na hodnotiteli. Uvádějí se další aspekty výzkumu, které budou sloužit k prozkoumání vztahu mezi osobností a faktory pracovní činnosti.Studie rovněž nabízí praktická doporučení pro řízení pracovní činnosti osob, na které byly delegovány úkoly.

 

Kód: MD/6/CERGE73

Název originálu: Culture shock? What a crock.

Překlad názvu: Kulturní šok? Samé staré haraburdí.

Autor: MARKOWITZ, Elliot

Zdroj: Computer Reseller News, 2000, č. 895, s. 15.

Výtah:

Příspěvek se zaměřuje na roli kulturních faktorů při současné snaze firem udržet si a získat nové zaměstnance. Navrhuje se, aby poradci doporučili provést ve firmě určité změny, které by posloužily transformaci kultury společnosti. Výhody přestávek v práci.

 

Kód: MD/6/CERGE74

Název originálu: Employers seek to relieve stress, depression

Překlad názvu: Jak se zaměstnavatelé snaží zmírnit stres a depresi

Autor: COLLEY, Jenna

Zdroj: Austin Business Journal, 2000, roč. 20, č. 9, s. 36.

Výtah:

Studie se zabývá snahami firem v USA poskytovat těm svým zaměstnancům, kteří trpí psychickým stresem a depresemi, pomoc. Například u firmy Motorola Corp. pracují terapeuti přímo na pracovištích. Finanční výpomoc depresivním pracovníkům, kterou jim nabízí firma National Instruments Corp.

 

Kód: MD/6/CERGE75

Název originálu: Building better bosses

Překlad názvu: Výchova kvalitnějších vedoucích pracovníků

Autor: CAUDRON, Shari

Zdroj: Workforce, 2000, roč. 79, č. 5, s. 32.

Výtah:

Článek se zaměřuje na výcvik vedoucích pracovníků, který byl prováděn v USA. Problémy, které při výcviku vedoucích pracovníků vznikají. Komentář pana Gerryho Fausta, presidenta a ředitele firmy Faust Management Corp. Tři způsoby, jak provádět výcvik efektivně. Dovednosti, které manažeři potřebují znát.

 

Kód: MD/6/CERGE76

Název originálu: What the boss needs to know

Překlad názvu: Co musí vedoucí vědět

Autor: CHISHOLM, Patricia, MC INTOSH, Gord and MC CLELLAND, Susan

Zdroj: Maclean's, 2000, roč. 113, č. 22, s. 18.

Výtah:

Studie se zabývá vlivem změn charakteru kanadských pracovních sil na snahu zaměstnavatelů udržet si zaměstnance. Výsledky výzkumu věrnosti pracovní síly, prováděné firmou Aon Consulting. Stále rostoucí počet pracovníků dává přednost uspokojení z práce před loajalitou k zaměstnavateli. Ochota Kanaďanů změnit zaměstnání z důvodu třeba i jen malého zvýšení platu. Vztahy mezi uspokojením zaměstnanců a zákazníků. Reakce firem na morálku zaměstnanců. Příloha: Nezapomeňte na jejich každodenní práci od Susan McClelland.

 

Kód: MD/6/CERGE77

Název originálu: Competition in job market impacts recruiting, management

Překlad názvu: Konkurence na trhu s pracovními silami má vliv na získávání nových pracovníku i na management

Autor: MULLING, Emory

Zdroj: Business Journal (Central New York), 2000, roč. 14, č. 19, s. 24.

Výtah:

Diskutuje se o tom, jaký vliv má trh s pracovními silami na získávání nových pracovníků a na management. Nové trendy, které nutí, aby se firmy staly humánními. Potřeba toho, aby manažeři zlepšili své dovednosti při získávání nových pracovníků.

 

Kód: MD/6/CERGE78

Název originálu: Want loyalty? Let it begin with the boss

Překlad názvu: Jaký druh loajality? Je třeba, aby se začalo u vedoucích

Autor: GITOMER, Jeffrey

Zdroj: Birmingham Business Journal, 2000, roč. 17, č. 19, s. 11.

Výtah:

Probírá se otázka, jak získat loajalitu zákazníka. Uvádí se příklad zkušeností, získaných při práci s basketbalovým mužstvem Charlotte Hornets. Podstata loajality. Role vedoucích pracovníků firmy při získávání loajality zákazníků.

 

 

 

Kód: MD/6/CERGE79

Název originálu: Efficacy and outcome expectations related to customer complaints about service experiences

Překlad názvu: Účinnost a výsledky očekávaní ve vztahu ke stížnostem zákazníka: zkušenosti ze služeb

Autor: SUSSKIND, Alex M.

Zdroj: Communication Research, 2000, roč. 27, č. 3, s. 353.

Výtah:

Uvádí se dvě studie, které zkoumají účinnost stížností a výsledky očekávání v servisních organizacích. Tendence k podávání stížností a teorie vlastní účinnosti. Související aplikace teorie vlastní účinnosti. Výsledky a diskuse.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]