Digest

ISRM

Vztahy s okolím, evropská integrace

 

Kód: MD/6/CERGE87

Název originálu: Are old PCs poisoning us?

Překlad názvu: Je možné, aby u nás staré počítače způsobily zamoření životního prostředí?

Autor: ALSTER, Norm, ECHIKSON, William

Zdroj: Business Week, 2000, č. 3685, s. 78.

Výtah:

V článku se rozebírá problematika likvidace starých osobních počítačů a vliv odpadu na životní prostředí. Zákonné úpravy, které navrhuje Evropská komise pro řešení tohoto problému nebezpečného odpadu. Dopad příslušné legislativy na některé firmy v USA, jako například na firmu IBM. Snaha USA a Evropy zabránit znečišťování životního prostředí odpadem z PC, který obsahuje olovo, kadmium a rtuť.

 

Kód: MD/6/CERGE88

Název originálu: Is your office killing you?

Překlad názvu: Zabíjí Vás Vaše kancelář?

Autor: CONLIN, Michelle, CAREY, John

Zdroj: Business Week, 2000, č. 3684, s. 114.

Výtah:

Článek informuje o zdravotních rizikách, které představují budovy, v nichž pracují lidé. Toxické vlivy plísní, tabákového kouře, prachu, čistících prostředků a kancelářských strojů. Pozitivní význam čerstvého, přirozeného vzduchu a denního světla na pracovišti. Nedostatky norem pro jakost vzduchu v budovách. Ekonomická hlediska nemocí z povolání. Myšlenka, že zaměstnanci přehánějí vlivy nemocí z povolání. Zvýšená ochota zabývat se vážností této problematiky.

 

Kód: MD/6/CERGE89

Název originálu: The rise of right-wing environmentalism

Překlad názvu: Vzestup pravicového ekologického hnutí

Autor: OLSEN, Jonathan

Zdroj: Earth Island Journal, 2000, roč. 15, č. 2, s. 32.

Výtah:

Předkládá se výtah z knihy Nature and Nationalism: Right-Wing Ecology and the Politics of Identity in Contemporary Germany (Příroda a nacionalismus - pravicové ekologické hnutí a politika identity v současném Německu).

 

Kód: MD/6/CERGE90

Název originálu: Integrating environmental and social issues corporate practice

Překlad názvu: Integrace společenské problematiky a problematiky životního prostředí do praktické činnosti firem

Autor: HOFFMAN, Andrew J.

Zdroj: Environment, 2000, roč. 42, č. 5, s. 22.

Výtah:

Příspěvek se zaměřuje na integraci společenské problematiky a problematiky životního prostředí do praktické činnosti firem. Analýza tradičních koncepcí řízení problematiky životního prostředí. Diskuse, týkající se nově vznikajících koncepcí strategie problematiky životního prostředí. Závěry. Přílohy: Nespolehlivá definice trvale udržitelného vývoje. Konkurenční strategie v oblasti životního prostředí v praxi.

 

Kód: MD/6/CERGE91

Název originálu: International law and legal institutions: international environmental law

Překlad názvu: Mezinárodní právo a soudy: mezinárodní právo v oblasti životního prostředí

Autor: neuveden

Zdroj: Peace Research Abstracts Journal, 2000, roč. 37, č. 3, s. 427.

Výtah:

Předkládá se zde výtah ze statí, které se zabývají mezinárodním právem v oblasti životního prostředí. "Globální zodpovědnost: etika, veřejný zdravotní systém a globální změny životního prostředí", od Dale Jamiesona, "Globální změny životního prostředí, zdraví a výzva pro lidská práva" od Satvindera Jusse, "Právo, kolonializmus a management životního prostředí v Africe" od Annie P. Kameri-Mbote a Philippe Culleta.

 

Kód: MD/6/CERGE92

Název originálu: Europe backs Africa, other nations on biodiversity protocol

Překlad názvu: Evropa podporuje Afriku, ostatní státy, které podepsaly protokol o biologické různorodosti

Autor: neuveden

Zdroj: Africa News Service, 05/22/2000.

Výtah:

Poté co Evropská unie blahopřála Africe k tomu, že během konference CITES, která se konala v dubnu, dosáhla dohody o obchodu se slonovinou, došla k závěru, že ujednání o biologické různorodosti je snad tím nejdůležitějším nástrojem pro ochranu životního prostředí. V Nairobi bylo Evropským společenstvím a mnoha členy Evropské unie podepsáno příslušné ujednání. Tím se zdůraznila podpora tohoto ujednání ze strany EU a znamená to obrovský krok vpřed v činnosti této konference.

 

Kód: MD/6/CERGE93

Název originálu: International organizations and policies: European Community/European Union

Překlad názvu: Mezinárodní organizace a politika: Evropské společenství / Evropská unie

Autor: neuveden

Zdroj: Peace Research Abstracts Journal, 2000, roč. 37, č. 3, s. 420.

Výtah:

Prezentují se zde výtahy z článků, které se týkají politiky zemí Evropské unie. "Projednávání reformy mezinárodních ujednání v Evropské unii - role Evropské komise" od Thomase Christiansena a Knuda Erika Jorgensena; "Mezinárodní limity pro národní nároky v rámci ústavních jednání v EU - španělská vláda a azylové právo pro občany EU" od Carlose Closy; "Rozšíření Evropské unie směrem na východ - makroekonomické dopady na nové členské státy" od Hubera Gabrische.

 

Kód: MD/6/CERGE94

Název originálu: The guns of Brussels

Překlad názvu: Zbraně, které má Brusel k dispozici

Autor: HULSMAN, John C.

Zdroj: Policy Review, 2000, č. 101, s. 35.

Výtah:

Článek pojednává o vytváření Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP). Návrh zemí Evropské unie na spolupráci při společné obraně. Obavy, že by mohlo dojít k zastavení reformy NATO. Snahy evropských zemí ustanovit panevropské obrané síly. Odpověď USA na ESDP. Nesnáze, které ohrožují vytváření ESDP.

 

Kód: MD/6/CERGE95

Název originálu: The void in Europe

Překlad názvu: Zmatky v Evropě

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 2000, roč. 355, č. 8171, s. 22.

Výtah:

Studie informuje o politické atmosféře v Evropě. Pokrok, ke kterému došlo při snaze o sjednocování Evropy. Vedoucí role vlád Francie a Německa. Blížící se francouzské předsednictví Evropské rady. Stanoviska německého ministra zahraničních věcí Joschky Fischera a francouzského předsedy vlády Lionela Jospina. Zklamání z Romana Prodiho, prezidenta Evropské komise. Vyhlídky na další sjednocování Evropy.

 

Kód: MD/6/CERGE96

Název originálu: Joschka Fischer, Germany's flighty foreign minister

Překlad názvu: Joschka Fischer, přelétavý německý ministr zahraničních věcí

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 2000, roč. 355, č. 8171, s. 66.

Výtah:

Příspěvek vykresluje profil Joschky Fischera, německého ministra zahraničních věcí. Prohlášení, která se týkají potřeby Evropské unie (EU) provádět užší politickou integraci, která by šla ruku v ruce s těsnější ekonomickou integrací. Tvrzení, že EU se musí stát federací politických subjektů. Všeobecně rozšířený názor mezi státy EU, že si Německo není jisto tím, kam samo směřuje.

 

Kód: MD/6/CERGE97

Název originálu: Pavol Hamzik

Překlad názvu: Pavol Hamzik

Autor: neuveden

Zdroj: Europe, 2000, č. 396, s. 30.

Výtah:

Interview se slovenským ministrem pro evropskou integraci, s panem Pavolem Hamzikem. Názory na členství Slovenska v Evropské unii (EU). Význam Slovenska pro EU. Souhlas se zavedením společné evropské měny EURo na Slovensku.

 

Kód: MD/6/CERGE98

Název originálu: Financial liberalization, multinational banks and credit supply: the case of Poland

Překlad názvu: Liberalizace finančního systému: multinacionální banky a poskytování úvěrů v případě Polska

Autor: WELLER, Christian E.

Zdroj: International Review of Applied Economics, 2000, roč. 14, č. 2, s. 193.

Výtah:

Součástí polského procesu transformace bylo otevření domácího finančního trhu zahraničním zájemcům. Zatímco počet mezinárodních bankovních ústavů vzrostl během šesti let z nuly na patnáct, podíl bankovních úvěrů privátním a veřejným podnikům vůči hrubému domácímu produktu od roku 1991 trvale klesal.V tomto příspěvků hledáme důvody, proč k takovémuto vývoji došlo. Dále jsou využity údaje, které poskytly polský týdeník Gazeta Bankowa, Polská národní banka, Centrální statistický úřad, BIS a IMF, aby byla prozkoumána hypotéza, že vstup většího počtu mezinárodních bankovních ústavů může vést v ranném stadiu procesu transformace k poklesu rozsahu poskytování úvěrů. Výsledky zkoumání metodou regrese více proměnných naznačují, že vstup více subjektů mezinárodních bankovních ústavů zapříčiní snížení objemu poskytovaných úvěrů polskými bankami v ranné fázi procesu přechodu. Tyto výsledky zůstávají v platnosti, a to nehledě na rozsah konkurence na mezinárodním finančním trhu a bez ohledu na historii bankovního ústavu, a jsou pouze částečně ovlivněny místem sídla banky. Velmi důležité je, že celkový dopad stále rostoucí mezinárodní konkurence mezi finančními institucemi na poskytování úvěrů polskými bankami je tak silný, že zapříčiní snížení celkového objemu poskytovaných úvěrů polské ekonomice. Vzhledem k tomu, že dřívější výzkum došel k závěru, že polský průmysl funguje za podmínek silného rozpočtového tlaku a značného finančního omezování v rané fázi procesů transformace, má snížení objemu poskytovaných úvěrů negativní vliv na rozsah investic.

 

Kód: MD/6/CERGE99

Název originálu: The next French revolution

Překlad názvu: Příští francouzská revoluce

Autor: MURPHY, Cait, GASHUROV, Irene

Zdroj: Fortune, 2000, roč. 141, č. 12, s. 156.

Výtah:

Článek se zabývá ekonomickou situací ve Francii. Rozpory, které existují uvnitř francouzské společnosti, včetně toho, že na jedné straně Francouzi nemají pozitivní vztah ke globalizaci, a na druhé straně však již existuje celá řada francouzských firem, kterým globalizace výhody přináší. Vliv francouzské loajality vůči Evropě. Srovnání situace ve Francii s druhou revolucí, která se vyznačuje tím, že role a vliv státu stále slábnou. Problémy, kterým čelí francouzští podnikatelé.

 

Kód: MD/6/CERGE100

Název originálu: Borderlands

Překlad názvu: Pohraničí

Autor: neuveden

Zdroj: Economist, 2000, roč. 355, č. 8174, s. 60.

Výtah:

Článek se zaměřuje na hrabství Kent, které bylo pohraniční oblastí Velké Británie a které v minulosti čelilo invazi. Názory poslance pana Michaela Howarda, že válečné vzpomínky tvoří součást psychologie obyvatel hrabství Kent. Jaký je názor úřadů hrabství Kent na ekonomické vztahy s Evropou. Rozpor mezi podezíravým postojem vůči evropské integraci a rozhodnutím dále rozvíjet obchodní vztahy. Pašeráci a podloudný obchod v Kentu. Francouzské firmy, které jsou v Kentu aktivní.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]