Digest

ISRM

Řízení procesů

 

Kód: MD/6/CIKS59

Název originálu: A survey of management techniques implemented by municipal administrators

Překlad názvu: Přehled manažerských technik používaných místními samosprávami

Autor: SHIH-JEN, Kathy Ho

Zdroj: The Government Accountants Journal, Arlington, 2000, roč. 49, č. 1, s. 46.

Výtah:

V éře omezených finančních zdrojů jsou vlády pod velikým tlakem, který je nutí, aby provedly reformu celého správního systému. V době, kdy převažuje klasický způsob tvorby rozpočtu a kdy převažují i finanční manažerské techniky, mezi které patří předpověď výnosů a výdajů, včetně sledování finančních trendů, se zkoumá efektivnost a užitečnost některých moderních manažerských technik, jako jsou: ABC, ABM, benchmarking, reinženýring procesů, totální řízení jakosti a používání vyrovnávacích vyhodnocovacích tabulek. Ve výzkumu byli úředníci dotazováni, zda používají moderní metody managementu, a jaký k nim mají vztah.

 

Kód: MD/6/CIKS60

Název originálu: Shared services: moving beyond success

Překlad názvu: Společně využívané služby: cesta za dalším úspěchem

Autor: CECIL, Bob

Zdroj: Strategic Finance, Montvale, 2000, roč. 81, č. 10, s. 64.

Výtah:

Asi před deseti lety začaly ty nejprogresivnější firmy soustřeďovat své finanční operace do tzv. středisek "společně využívaných služeb". Uvažovaly, že pokud budou všechny transakce zpracovávány v jednom jediném místě, ušetří jim to milióny dolarů. A vývoj jim dal za pravdu. Nyní jdou tyto společnosti ještě dále a do těchto středisek začínají přesouvat i další služby, jako jsou například řízení lidských zdrojů a právní služby. Tato centra pak dále sdružují do oblastních a globálních sítí, a tím dále zvyšují jejich kapacitu. V článku je uvedeno dvanáct návrhů, jak mohou finanční ředitelé v tomto trendu dále postupovat.

 

Kód: MD/6/CIKS61

Název originálu: Keep the 0010001 happy

Překlad názvu: Snažte se uspokojit zákazníka č. 0010001

Autor: neuveden

Zdroj: Fortune, New York, 2000, s. 65.

Výtah:

Internetové nástroje prodeje, marketingu a komunikace nutí vedoucí pracovníky starat se o zákazníky, i o sebe samé. Management vztahů se zákazníkem (CRM) je jednou z nejžhavějších myšlenek, která se nyní vyučuje na obchodních školách a v seminářích pro vedoucí pracovníky. Tato teorie tvoří jádro obchodní činnosti mnoha společností. Studie podává krátký přehled nejkvalitnějších nástrojů CRM.

 

Kód: MD/6/CIKS62

Název originálu: Profitable communication

Překlad názvu: Komunikace, která přináší zisk

Autor: AQUILA, August J.

Zdroj: Journal of Accountancy, New York, 2000, roč. 189, č. 6, s. 91.

Výtah:

Před 10ti lety nehrál ještě marketing u mnohých firem klíčovou roli při vytváření jejich podnikatelského plánu. V současné době firmy nejen zaměstnávají marketingové specialisty, ale navíc od nich očekávají, že budou schopni dodávat firmě stále nové podněty.Mnohé firmy si však dosud neuvědomily, že je ještě jedna oblast, která si zaslouží mimořádnou pozornost, a tou je výdělečnost a výnosnost podnikání. Marketingoví ředitelé by se měli chovat a jednat tak, jakoby byli sami vlastníky firmy, což znamená, že je třeba, aby si uvědomili, jak dosáhnout toho, aby firma přinášela zisk. Je tedy na vedoucích pracovnících firmy, aby účinně komunikovali s marketingovými řediteli firmy a pomohli jim zaměřit se na ziskovost podnikání firmy.

 

Kód: MD/6/CIKS63

Název originálu: Data security seen crucial for e-commerce success

Překlad názvu: Bezpečnost dat jako klíčový faktor úspěchu elektronického obchodování

Autor: ERWIN, Dan

Zdroj: National Underwriter, Chicago, 2000, roč. 104, č. 20, s. 9.

Výtah:

Počítačové soustavy a internet se během mimořádně krátké doby staly velmi důležitým prvkem naší společenské a ekonomické infrastruktury. Má to však i svoje stinné stránky. Informační technologie mohou být využívány při vyhledávání informací prakticky kýmkoliv. Tyto informační technologie mohou ohrozit bezpečnost, mohou napomáhat zločinu, mohou přispět ke ztrátě citlivých podnikatelských informací, mohou poškodit společnosti či ohrozit registrované obchodní značky. Rovněž tak tyto technologie ohrožují i soukromí osob. Při vytváření holistických bezpečnostních systémů je třeba, aby firma uvažovala v následujících dimenzích: 1. musí vědět, co je třeba chránit a jakou mají chráněné informace skutečnou hodnotu pro konečné výsledky firmy, 2. bezpečnostní opatření se musí považovat za nezbytnou a nedělitelnou součást podnikání, 3. je třeba pracovat s tím, co je již k dispozici.

 

Kód: MD/6/CIKS64

Název originálu: IBM schools execs in e-business tactics

Překlad názvu: Školící střediska firmy IBM vyučují taktiku elektronického obchodování

Autor: CLARK, Philip B.

Zdroj: B to B, Chicago, 2000, roč. 85, č. 5, s. 6.

Výtah:

Firma IBM Global Services, jedna z nejmodernějších poradenských společností v oblasti informačních technologií, nedávno oznámila, že zavádí novou službu, kterou je výuka vedoucích pracovníků v oblasti elektronického obchodování. Služba má název "Skills Developpment for E-business". Je to jeden z nejrozsáhlejších výukových programů svého druhu a firma s ním přichází na trh v době, kdy je po takovýchto programech na trhu obrovská poptávka. Firma IBM hodlá oslovit všechna odvětví národního hospodářství, nejprve se však zaměří na velké finanční instituce a telekomunikační společnosti.

 

Kód: MD/6/CIKS65

Název originálu: IT remodeling becoming customer-centric

Překlad názvu: Změny v oblasti investic do IT - investice se zaměřují na služby zákazníkům

Autor: REDMAN, Russell

Zdroj: Bank Systems & Technology, New York, 2000, roč. 37, č. 5, s. 46.

Výtah:

Tak, jak se banky začínají vybavovat pro internetové obchodování, akceptují současně názor, že informace jsou tím nejcennějším zbožím. Různé firmy doslova nalévají obrovské finační prostředky do různých technologických projektů. Tyto technologické projekty by byly schopny provádět z obrovského množství uložených dat, která se týkají zákazníků, výběr a rozbory informací, a dále pak informace zpracovávat takovým způsobem, aby byly vhodné pro používání v integrovaných vícekanálových systémech dodávek. Tyto investice jsou předzvěstí daleko větších plánů na přebudování architektury podniků. Stávající architektura podniků je dosud zaměřená na výrobek, a bude ji proto třeba přeorientovat na zákazníka. Během dalších 5ti let budou banky investovat převážně do vybavení těch pracovišť, která jsou v přímém styku se zákazníkem, a za tyto investice se budou nakupovat informační technologie a zařízení pro maloobchodní dodávky, a dále pak zařízení, která slouží k poskytování informací zákazníkům. V této oblasti porostou investice 4 x rychleji než investice do zázemí firem. To znamená, že výdaje na všechny takové IT nástroje, které podporují strategii orientace na zákazníka, stále porostou.

 

Kód: MD/6/CIKS66

Název originálu: Information technology: doing more, spending less

Překlad názvu: Informační technologie: jak při menších výdajích dosáhnout větší užitek

Autor: HONAN, Thomas M.

Zdroj: Healthcare Financial Management, Westchester, 2000, roč. 54, č. 5, s. 44.

Výtah:

Pouze velmi málo nemocnic využívá svých omezených finančních zdrojů úspěšně k realizaci všech vymožeností, které jim poskytují informační technologie. Problém, jak investice efektivně využívat, je částečně v tom, že nemocnice promrhávají finanční prostředky například tím, že z takzvaných "krátkodobých poradců", které zaměstnávají, se stávají poradci dlouhodobí, nebo dokonce jsou tito odborníci zaměstnáváni v nemocnicích v oddělení IT natrvalo a za pevný plat. Stává se také, že nemocnice zaměstnává příliš mnoho nebo naopak příliš málo odborníků na IT, a tím je celý projekt hned zpočátku odsouzen k nezdaru. Někdy se také neuvážlivě investuje do nevhodných technologií (zkušební verze softwaru, beta verze). Finanční ředitelé v resortu zdravotnictví musejí pečlivě vyhodnocovat náklady vynaložené do oblasti IT, aby za ně obdrželi odpovídající protihodnotu a aby investice přinášely zisk. Rovněž tak je třeba prověřovat i smlouvy uzavírané s IT firmami a kontrolovat všechny jejich faktury, aby nedocházelo k úhradám zbytečných nebo dokonce i neoprávněných nároků.

 

Kód: MD/6/CIKS67

Název originálu: Cultivating the IT staff

Překlad názvu: Zvyšování úrovně pracovníků z oddělení IT

Autor: WATSON, Sharon

Zdroj: Computerworld, Framingham, 2000, roč. 34, č. 19, s. 32.

Výtah:

Mnozí vedoucí pracovnicí v oboru IT uvádějí, že dále vyjmenované vlastnosti jsou klíčové pro vytvoření optimálního pracovního klimatu. Jsou to: 1. vynikající porozumění technologiím, kombinované s obchodními zkušenostmi, 2. důvěra v lidi a snaha umožnit těm nejschopnější pracovníkům další rozvoj jejich vlastních myšlenek a získávání zkušeností, takže bude možné využití těch nejlepších idejí, a to takovým způsobem, aniž by tím docházelo k omezování rozvoje ostatních pracovníků, a 3. skutečný zájem pomáhat všem zaměstnancům, od provozních pracovníků až po nejvyšší řídící pracovníky, a umožnit jim osobní a profesionální růst. Vedoucí pracovníci v oboru IT tvrdí, že tyto lidské vlastnosti jsou právě to nejdůležitější. Většina manažerů IT říká, že vytváření tvůrčího a inspirativního prostředí vyžaduje odstranit staré organizační struktury v odděleních IT.

 

Kód: MD/6/CIKS68

Název originálu: New millennium gasoline retailing: challenge to the incumbents

Překlad názvu: Nové tisíciletí a prodej benzinu u benzinových čerpadel: podněty pro držitele prodejní licence

Autor: PETERS, Jim

Zdroj: NPN, National Petroleum News, Chicago, 2000, roč. 92, č. 5, s 54.

Výtah:

Firmy, které budou napříště úspěšné v prodeji benzínu u benzinových čerpadel, zúročí nové trendy v poskytování stále komfortnějších služeb zákazníkům, při kterých dochází k široké aplikaci nových informačních technologií. Skutečnost, že zákazníci vyžadují od prodejců stále více služeb, vytváří nový typ prodejců. Poskytovatelé služeb v tradičních oborech nebudou muset přehodnotit ani svůj systém poskytování služeb, ani svůj přístup k zákazníkům. Avšak obchodníci, kteří prodávají benzín u benzinových čerpadel, byli vždy skupinou, která byla ve velké míře roztříštěná a která se skládala z velkého množství konkurentů. V této oblasti se vyskytují velké strukturální geografické rozdíly v pokrytí službami. Na pozadí těchto skutečností, které jsou ovlivňovány hlavně mikroekonomickými faktory, dochází v tomto oboru podnikání k urychlování provádění změn. Pod vlivem technologie se celá tato oblast podnikání mění. Stále rostoucí nároky zákazníků na komfort obsluhy a na poskytování dalších výhod budou od těch nejúspěšnějších prodejců vyžadovat, aby se přizpůsobili novým požadavkům, kladeným v souvislosti s prodejem benzínu u benzínových čerpadel. Prodejci budou neustále nuceni provádět inovace a budovat si dobré vztahy se zákazníky.

 

 

Kód: MD/6/CIKS69

Název originálu: Measuring the value of healthcare business assets

Překlad názvu: Měření hodnoty aktiv zdravotní péče

Autor: EVANS, Christopher J.

Zdroj: Healthcare Financial Management, Westchester, 2000, roč. 54, č. 4, s. 58.

Výtah:

Zdravotnické organizace provádějí oceňování a ohodnocování podnikatelských aktiv z různých důvodů, například za účelem zdůvodnění rozhodování o budoucích sdružených prodejích obchodních podílů nebo z důvodu jejich financování. Pokud by se stal problémem soulad s předpisy a nařízeními, je třeba, aby zdravotnické organizace vyhledaly nezávislou právní pomoc a aby si tak byly jisté, že je jejich činnost v souladu se zákonem. Nehledě na právní předpisy, závisí přesné a dobře provedené ocenění podnikatelských aktiv na mnoha faktorech. Finanční ředitelé těchto institucí musí rozumět podstatě a funkci oceňování, výběru vhodných technik oceňování, oceňování nehmotného majetku, používání reálných růstových koeficientů. Musí se zaměřit na klíčové oblasti oceňování a na vyúčtování odměn poskytovaných lékařům.

 

Kód: MD/6/CIKS70

Název originálu: Implementing total productive maintenance in multi-union manufacturing organizations: overcoming job demarcation

Překlad názvu: Implementace totální podpory výroby v silně členěných výrobních firmách: překročení přísného vymezení profese

Autor: MC ADAM, Rodney

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 2, s. 187.

Výtah:

V této studii se popisuje nová manažerská technika nazývaná totální podpora výroby (TPM). Ta má velký vliv na vnitřní výkonnost výrobních firem, a to jak na západě, tak i v Japonsku. Jedním z hlavních principů TPM je autonomní podpora výroby, při které dochází ke ztrátě vymezení jednotlivých odborností pracovníků. I když existuje řada studií, které se zabývají TPM, jenom některé z nich se zabývají aplikací TPM v podmínkách výrobních firem, které jsou charakteristické přísným vymezením činností. V článku se předkládají výsledky studie, která zkoumala aplikaci TPM v podmínkách silně proorganizovaných firem, které měly velmi jasně vymezené okruhy činností. Rovněž tak se provádí srovnání s nejúspěšnějšími případy aplikace této metody v Japonsku.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]