Digest

ISRM

Řízení změn k úspěchu

 

Kód: MD/6/CIKS33

Název originálu:Role of the organized sector in developing small-scale industries as vendors: a case study of experimental approach

Překlad názvu: Role velkých odvětvových producentů při podpoře rozvoje malých průmyslových podniků - subdodavatelů: případová studie experimentálního přístupu

Autor: CHOWDHURY, Kalyan Kumar

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 2, s. 171.

Výtah:

Továrna v Indii, která vyrábí součástky pro inkoustové tiskárny, potřebovala získat subdodávky umělohmotných dílů pro jejich výrobu. To chtěla řešit podporou subdodavatelů. Součástí tohoto úkolu bylo vytipování určitých subdodavatelů, kteří by vyráběli lisované umělohmotné součástky. Aby malí subdodavatelé dokázali na trhu ve velmi ostré konkurenci přežít, bylo třeba, aby zlepšili svoji produktivitu a snížili náklady. V případě umělohmotných lisovaných dílů bylo možné produktivitu zvýšit tak, že se snížila doba výrobního cyklu a zlepšila se kvalita výrobků. Tento projekt se uskutečnil v jedné továrně subdodavatelské firmy, a to ve dvou stupních. Nejprve se snížila doba ochlazování dílů, aniž by tím došlo ke zhoršení kvality výrobků, poté se zkrátila délka tváření, a to již při snížené době ochlazování. Celý pokus se prováděl ve dvou variantách při různých parametrech výroby. Během experimentu se sledovaly tři faktory, které se vzájemně ovlivňovaly, a byla použita speciální technika formování, která měla vzájemný vliv těchto tří faktorů eliminovat. Nakonec se provedla analýza dat pomocí rozboru odchylky a byly stanoveny optimální hodnoty faktorů ovlivňujících výrobu. Výsledkem celého experimentu bylo to, že se doba výrobního cyklu snížila ze 43 na 22 sekund a délka tváření se zkrátila z 0,19 na 0,15 mm.

 

Kód: MD/6/CIKS34

Název originálu:Leadership strategies for gaining business excellence through total quality management: a Finnish case study

Překlad názvu: Strategie vedení firmy za účelem získání obchodní převahy pomocí totálního řízení jakosti: finská případová studie

Autor: SAVOLAINEN, Taina

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 2, s. 211.

Výtah:

Ve studii se uvádějí dvě úspěšné obchodní strategie vedoucí k získání obchodní převahy aplikací totálního řízení jakosti (TQM). Finská případová studie dokazuje, že konkurenční výhodu, která se nedá jednoduše okopírovat, lze získat pouze tak, že ideologie totálního řízení jakosti bude mít ve firmě hluboké kořeny. Je důležité, aby vedoucí pracovníci pochopili ty firemní strategie, které vedou k implementaci TQM takovým způsobem, který by zúročil silné stránky těchto strategií, což nakonec ve svém důsledku vede k získání obchodní převahy firmy.

 

Kód: MD/6/CIKS35

Název originálu: Process tolerance limits

Překlad názvu: Hranice tolerance při řízení procesů

Autor: LEE, S. J.

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 267.

Výtah:

Každá určitá skupina populace se vyznačuje hranicí své tolerance při určité úrovni důvěřivosti. V souvislosti s řízením procesů se používají tyto hranice tolerance k zabezpečení toho, aby procesy nevybočily z daného rámce. Ve studii se navrhují dlouhodobé a krátkodobé metody vyhodnocování tolerance při řízení procesů a jejich použití při analýze způsobilosti jako alternativy k používání koeficientů způsobilosti. To vše zahrnuje sledování údajů o toleranci za účelem průběžného vyhodnocování tolerance probíhajících procesů. Tyto údaje jsou podobné hodnotám indexů způsobilosti. Uvádějí se příklady průběžného vyhodnocování tolerance a použití vyhodnocených hranic tolerance jako diagnostického nástroje při řízení procesů.

 

Kód: MD/6/CIKS36

Název originálu: Effective data collection

Překlad názvu: Efektivní sběr dat

Autor: MARTIN, Lana A.

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 341.

Výtah:

Proces sběru dat bývá často dlouhý a vyčerpávající. Ve snaze shromáždit všechny potřebné a vhodné informace urychleně dohromady, ztrácejí odborníci často přehled o účelu sběru těchto dat. Jak externí, tak i interní poradci si při sběru dat často kladou otázky, které se týkají potřebného množství dat nutných k učinění závažných a dalekosáhlých rozhodnutí, a rovněž tak i otázky, které se týkají norem jakosti informací. Tyto faktory je třeba řádně prozkoumat a zvážit. Je možné uspořit cenný čas a zdroje, pokud odborníci provádějící shromažďování dat získají dostatečně kvalitní informace hned na samém počátku projektu. Některé metody sběru dat jsou vhodnější pro určité případy výzkumu než jiné. Dokonce i velmi zkušení odborníci někdy nepoužívají ty nejvhodnější metody a prostředky sběru informaci od zákazníků. Účelem studie je vysvětlit základní metody sběru dat, které mají poradci v současné době k dispozici, a zdůraznit výhody a nevýhody jednotlivých metod sběru dat.

 

Kód: MD/6/CIKS37

Název originálu: The role of scientific method in quality management

Překlad názvu: Role vědecké metody při řízení jakosti

Autor: BISGAARD, Soren

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 295.

Výtah:

Vědecká metoda hraje nezastupitelnou roli při zvyšování a zlepšování jakosti. V tomto článku se uvádí řada příkladů použití vědecké metody pro zlepšení jakosti. Dále se vysvětluje, jak vědecká metoda urychluje úspěšnost moderních metod řízení jakosti. Uvádějí se rovněž výhledy do budoucna.

 

Kód: MD/6/CIKS38

Název originálu: Total quality management implementation frameworks: comparison and review

Překlad názvu: Systémy aplikace totálního řízení jakosti: srovnání a přehled

Autor: YUSOF, Sha'ri Mohd

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 281.

Výtah:

Jedním z nejdůležitějších faktorů při zabezpečování úspěchu při zavádění totálního řízení jakosti (TGM) je definování realistického systému pro aplikaci, a to ještě před zavedením příslušných změn. Zdá se, že stávající systémy byly vytvořeny a vypracovány hlavně z hlediska a zkušeností spíše velkých než malých a středních firem. Tyto systémy mají tendenci být příliš komplexními a normujícími spíše, než aby poskytovaly všeobecný návod. Tato stať porovnává a zkoumá vzorek stávajících systémů, které byly vybrány z odborné literatury. První část článku se zabývá pochopením toho, co představuje pojem malá firma z hlediska její definice, a charakterizuje rozdíly mezi velkou a malou firmou vzhledem k zavádění totálního řízení jakosti. Dále pak se provádí rozbor navržených řešení z hlediska jejich vhodnosti a použitelnosti pro malé a střední firmy (střední firmy se zde zahrnují pod pojem malá firma). Sektor malých firem byl vybrán záměrně, protože to vyvolá potřebný zájem a dá se očekávat, že to vzbudí i zájem velkých firem, zvláště má-li být totální řízení jakosti podporováno i velkými mezinárodními společnostmi. Zlepší-li se totiž výkonnost malých firem, bude to mít obrovský dopad na celé národní hospodářství. Dále se pak diskutuje o budoucím směru výzkumu za účelem rozvoje totálních systémů řízení jakosti, které by vyhovovaly malým firmám.

 

Kód: MD/6/CIKS39

Název originálu: Transferring quality management experience to the Russian aerospace industry

Překlad názvu: Přenos zkušeností s řízením jakosti do ruského leteckého a kosmického průmyslu

Autor: DICKENSON, R. Peter

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 319.

Výtah:

Popisuje se zde model předávání znalostí s řízením jakosti, které firma z Velké Británie předává ruské firmě. Případová studie z oblasti leteckého a kosmického průmyslu byla vybrána, aby tento model prověřila. Na základě požadavků kladených na výuku byla zpracována její strategie. Model byl úspěšně použit pro výuku vyšších vedoucích pracovníků. Tito pracovníci akceptovali a přizpůsobili si strukturu modelu a celá strategie měla úspěch v okamžiku, kdy se ruská firma stala dodavatelem západní firmy. Navzdory problémům, které poté vznikly, dochází studie k závěru, že upravená strategie výuky, a dále pak i její postupná realizace, jakož i snaha o harmonizaci kulturních tradic, přispěla nejvyšší mírou k celkovému úspěšnému výsledku spolupráce.

 

Kód: MD/6/CIKS40

Název originálu: A multi-level performance appraisal tool: transition from the traditional to a CQI approach

Překlad názvu: Víceúrovňová metoda vyhodnocování: přechod od tradičního přístupu k metodě CQI

Autor: CRANE, Jeffrey S.

Zdroj: Health Care Management Review, Gaithersburg, 2000, roč. 25, č. 2, s. 64.

Výtah:

Povinností mnoha zdravotnických organizací je aplikovat CQI, což vyžaduje aplikaci nástrojů, zásad a postupů pro zabezpečení toho, že se dosáhne zlepšení zdravotní péče ve všech oblastech. Aby se zjistilo, zda požadovaná úroveň zdravotní péče byla na všech organizačních úrovních opravdu dosažena, je třeba aplikovat holistické vyhodnocovací metody, které umožňují nezávislé multidimenzionální vyhodnocování pokroku dosaženého společností. Článek detailně popisuje konstrukci víceúrovňového vyhodnocovacího modelu a vysvětluje, kde může během vyhodnocování dojít k chybám. Dále pak uvádí předpoklady pro úspěšné řízení aplikace tohoto nástroje vyhodnocování.

 

Kód: MD/6/CIKS41

Název originálu:Integration of value analysis and total quality management: the way ahead in the next millennium

Překlad názvu: Integrace hodnotové analýzy a totální řízení jakosti: cesta vpřed v příštím tisíciletí

Autor: HO, Danny C. K.

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 2, s. 179.

Výtah:

Totální řízení jakosti (TQM) bylo v posledních 10ti letech zavedeno mnoha firmami. Ve studii se hovoří o tom, že totální řízení jakosti může dosáhnout plné účinnosti pouze integrací s ostatními technikami zlepšování výkonnosti. Jako další účinná technika, se kterou je možné TQM účinně kombinovat, se nabízí hodnotová analýza, která se zabývá sledováním a hodnocením nákladů na výrobek, a jejími dalšími vazbami. Studie se snaží zjistit styčné body mezi VA a TQM a nalézt možnosti aplikace hodnotové analýzy v rámci procesu TQM. Základní zásady totálního řízení jakosti (zaměření se na zákazníka, kontinuální zlepšování jakosti a práce v týmu) je plně možné využít při aplikaci VA společně s různými nástroji a technikami TQM. Dále se bude zkoumat možnost integrace TQM a hodnotové analýzy, včetně různých dalších možností, nástrojů a principů, za účelem posílení již jednou získané konkurenční výhody.

 

Kód: MD/6/CIKS42

Název originálu: A resource-based view of innovatieness in small firms

Překlad názvu: Schopnost malých firem provádět inovace zkoumaná z hlediska zdrojů

Autor: HADJIMANOLIS, Athanasios

Zdroj: Technology Analysis & Strategic Management, Abingdon, 2000, roč. 12, č. 2, s. 263.

Výtah:

Jako teoretická konstrukce, která bude sloužit empirickému výzkumu determinujících činitelů technologických inovací v malých firmách, se uvádí přístup z hlediska zdrojů. Toto vymezení zahrnuje charakteristiky vlastníků firem/ředitelů firem (O/M), charakteristiku firmy a určitá technologická aktiva (zdroje a schopnosti) firmy. Poznatky získané případovými studiemi se používají pro vyhodnocení vlivu výše uvedených faktorů na schopnost firem inovovat a na vzájemný vztah těchto faktorů. Studie identifikuje klíčovou roli vlastníků firem a ředitelů firem (O/M), a důležitost některých jejich charakteristik. Rovněž tak se uvádí vliv určitých zdrojů a schopností na možnosti inovace. Vlastníci firem a ředitelé firem mají funkci koordinátorů při akumulaci zdrojů a schopností, které mají sloužit dalšímu vývoji inovačního potenciálu firem.

 

Kód: MD/6/CIKS43

Název originálu: Building innovation networks: issues of strategy and expertise

Překlad názvu: Budování sítí pro zavádění inovací: strategie a odborné posuzování

Autor: HARRIS, Lisa

Zdroj: Technology Analysis & Strategic Management, Abingdon, 2000, roč. 12, č. 2, s. 229.

Výtah:

Tento příspěvek zkoumá roli struktur při vývoji nového výrobku. Odvolává se na současnou případovou studii firmy, činné v oblasti výroby obranných elektronických systémů. Studie se obzvláště soustřeďuje na vývoj stávající struktury firmy a na management struktury firmy, který se skládá z řady formálních vnitrofiremních strategických aliancí. Příspěvek začíná přehledem starší odborné literatury zabývající se strategií technologických inovací, která již stanovila klíčovou roli vnitrofiremních struktur při organizování a řízení vývoje nových výrobků. Dochází se k závěru, že zatímco vnitrofiremní struktury mohou vývoj nových výrobků usnadnit, a to i mimo rámec firmy, nejsou v žádném případě obecným receptem na úspěch.

 

Kód: MD/6/CIKS44

Název originálu: It is not what you achieve it is the way you achieve it

Překlad názvu: Nejde jen o to, čeho dosáhnete ale o to, jakým způsobem toho dosáhnete

Autor: HUGHES, Terry

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 329.

Výtah:

Článek zpracovává závěry širšího výzkumného programu, který prováděla University of Glamorgan a který se zabýval efektivitou aplikace systému řízení jakosti. Studie zkoumala různé přístupy, které se používají při aplikaci systémů řízení jakosti za účelem úspěšného dosažení registrace dle ISO 9000. Dle mínění autorů jsou taktiky a techniky při zavádění aplikací, které používají firmy ve své snaze dosáhnout registrace dle ISO 9000, důležitým indikátorem potenciálu celého systému. Dřívější studie těchto autorů již identifikovala dva různé přístupy při implementaci systému řízení jakosti, a to jak totální přístup, tak i přístup analytický. Výzkum dochází k závěru, že velmi důsledná aplikace jak totálního, tak i analytického přístupu, nemusí být vždy ideálním řešením, a že určité přizpůsobení jednotlivých prvků každého z obou systémů je pro stanovení optimálního způsobu implementace vývojového modelu potřebné. Tento model pak popisuje vazby a kompatibilitu mezi analytickým přístupem k implementaci systému řízení jakosti a ostatními motivačními kvalitami pro totální řízení jakosti. Rozdílné přístupy rovněž podporují rozvoj různorodých firemních kultur. Zvláštním problémem však dále zůstává demotivace uživatelů. Různé charakteristické rysy jednotlivých přístupů, které byly zjištěny, odrážejí závěry několika různých autorů, kteří prováděli větší výzkumy řízení změn. Takovýto management změn má pro společnosti, které se snaží o aplikaci systémů řízení jakosti, životní důležitost.

 

Kód: MD/6/CIKS45

Název originálu:Control charts based on the number of consecutive conforming items between two successive nonconforming items for the near zero-nonconformity processes

Překlad názvu: Kontrolní tabulky vytvořené na základě počtu konsekutivně konformních položek mezi dvěma po sobě jdoucími nekonformními položkami pro nekonformní procesy blízké nule

Autor: SUN, Jing

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 2, s. 235.

Výtah:

Sledování počtu konsekutivně konformních položek mezi dvěma po sobě jdoucími nekonformními položkami představuje alternativní přístup monitorování nekonformní frakce. Pro nekonformní procesy blízké nule, kdy se počet konformních položek jdoucích po sobě mezi dvěma za sebou jdoucími nekonformními položkami bral jako kontrolovaný objekt, a dále se pak průměrná hodnota nekonformity (ANNC) vzala jako srovnávací standard, byla vyhotovena kumulativní tabulka součtu (CUSUM) a tabulka exponenciálně vážených pohyblivých průměrů (EWMA). Poté se provádělo srovnání s dvoustupňovou tabulkou pro vysoce výnosné procesy, kterou vytvořili Chan, Xie a Goh (1996), a došlo se k závěru, že pro nekonformní procesy blízké nule, jsou jak tabulka CUSUM, tak i tabulka EWMA, které jsou obě založeny na počtu konsekutivně konformních položek, daleko efektivnější než dvoustupňová kontrolní tabulka. Výsledná hodnota charakteristiky ANNC je u první metody, která začíná nulou, pouze jednou polovinou až jednou třetinou hodnoty získané druhou metodou.

 

Kód: MD/6/CIKS46

Název originálu: Separating the wheat from the chaff: FMS, flexibility and socio-organizational constraints

Překlad názvu: Oddělit zrno od plev: flexibilní výrobní soustavy (FMS) a společensko - organizační tlaky

Autor: LEE, Bill

Zdroj: Technology Analysis & Strategic Management, Abingdon, 2000, roč. 12, č. 2, s. 213.

Výtah:

Oproti názorům, že flexibilní výrobní soustavy (FMS) jsou vysoce přizpůsobivé systémy a že překážkou při jejich využívání jsou pouze vnější faktory, uvádí tato studie, že překážky využívání flexibilních výrobních soustav jsou směsicí vnějších i vnitřních faktorů nejrůznějšího složení, což závisí na záměrech uživatele těchto soustav. Empirický výzkum provádí identifikaci faktorů, které vytvářejí různé druhy zábran při využívání flexibilních výrobních soustav, a snaží se vymezit případy, kdy vnitřní zábrany omezují činnost systémů. Studie navrhuje, jakým způsobem co nejvíce usnadnit kontinuální využívání flexibilních výrobních soustav v situaci, kdy vnitřní zábrany omezují výkonnost a kdy je třeba provést změny výrobního procesu. Identifikují se firemní struktury, které podporují polarizaci mezi odbornými technickými pracovníky a těmi, kteří jsou zodpovědní za celkovou strategii firmy. Tyto firemní struktury se stávají potenciální překážkou funkce flexibilních výrobních soustav.

 

Kód: MD/6/CIKS47

Název originálu: Technological discontinuities and the nature of competition

Překlad názvu: Technologická diskontinuita a podstata konkurence

Autor: ROTHAERMEL, Frank T.

Zdroj: Technology Analysis & Strategic Management, Abingdon, 2000, roč. 12, č. 2, s. 149.

Výtah:

Tento příspěvek reviduje model podnikání od ekonoma Schumpetera, který je charakterizován jako trvalý akt kreativní destrukce. Každá inovace však nemusí automaticky vést k destrukci zavedených firem. Studie zjistila v řadě odvětví high-tech průmyslu symbiotickou koexistenci mezi nově vznikajícími a mezi již zavedenými firmami. Této skutečnosti je věnována velká pozornost. Článek zkoumá strategické inovativní aliance za účelem vypracování modelu komplementární inovace. Dává odpověď na otázku: jaký vliv bude mít komplementární inovace na vstup firmy na trh, na spolupráci mezi firmami a na podstatu konkurence. Navrhuje cyklický model průmyslové dynamiky iniciované komplementární inovací. Model se prověřuje v případové studii týkající se firem pracujících v oboru biofarmaceutického průmyslu.

Kód: MD/6/CIKS48

Název originálu:A study of the relationships between total quality management implementation factors and software quality

Překlad názvu: Studie vztahu mezi faktory aplikace totálního řízení jakosti a jakostí softwaru

Autor: PARZINGER, Monica J.

Zdroj: Total Quality Management, Abingdon, 2000, roč. 11, č. 3, s. 353.

Výtah:

Mnoho firem, které produkují software, používají metodologii totálního řízení jakosti (TQM), aby zlepšily efektivnost vývoje a jakost softwaru. Jak jsou tyto programy totálního řízení jakosti (TQM) účinné při zlepšování jakosti softwaru? Za účelem zodpovězení této otázky zkoumá článek vztah mezi faktory při aplikaci TQM a některými opatřeními při zvyšování jakosti softwaru, včetně uspokojení zákazníka, úrovně dosažené dle Capability Maturity Model (modelu potenciálu a vyzrálosti), a zároveň to, v jakém rozsahu je jakost softwaru v souladu se směrnicemi ISO 9000-3. Byly shromážděny údaje z 247 vývojových laboratoří softwaru. Data v zásadě vypovídají o tom, že existuje pozitivní vazba mezi faktory aplikace TQM a ukazateli jakosti softwaru. Síla těchto vazeb se však liší dle faktorů, které se berou v úvahu.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]