Digest

ISRM

Knowledge management

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS38

Název originálu:                Keep your knowledge in-house

Překlad názvu:                Udržte si ve firmě znalosti

Autor:                    TREPPER, Charles

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 802, s. 55. 

Výtah:

Pro vedoucí pracovníky v oblasti IT je udržení si jak spolupracovníků, tak i jejich aplikačních znalostí, otázkou bytí či nebytí firmy. Udržet si pracovníky musí být vždy hlavním cílem. Rovněž tak je důležité vyvinout systém na uchovávání a aplikaci obrovské sumy znalostí těchto lidí. Management znalostí v oboru IT se zabývá tím, jak zlepšit systém uchovávání a využívání znalostí a jak tento systém rozvíjet. To vše zahrnuje řízení procesů a projektů.  Oddělení IT se při řízení znalostí často snaží o navržení postupů ke zlepšení konkurenční schopnosti firmy. Zřídka kdy se však ke zlepšování výkonnosti oddělení IT samého využívají skutečné techniky managementu znalostí. Firemní aplikační integrační programy využívají hlavně management znalostí IT, protože soubor znalostí obsahuje informace o všech firemních soustavách. Soubor znalostí poskytuje managementu firmy jedinečný a unifikovaný informační zdroj, který může sloužit integraci všech stávajících soustav firmy.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS39

Název originálu:                Knowledge management : fad or need?

Překlad názvu:                Management znalostí : módní záležitost nebo skutečná potřeba

Autor:                    LEV, Baruch

Zdroj:                     Research Technology Management, 2000, roč. 43, č. 5, s. 9.

Výtah:

Potenciál spočívající v praktickém využití znalostí,  který se týká technologií, obchodních značek a franchisingu, investování do lidských zdrojů a specifického designu organizace a procesů, je nepochybně velice cenným zdrojem firmy a tvoří hlavní faktor růstu hodnoty firmy v nové ekonomice.  Opravdu je však třeba je vždy řídit? A mohou být vůbec doopravdy řízeny? Podává se zasvěcený pohled na tyto faktory.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS40

Název originálu:                The case for a new business model

Překlad názvu:                Případ nového podnikatelského modelu

Autor:                    ARMOUR, Phillip G.

Zdroj:                     Communications of the ACM, 2000, roč. 43, č. 8, s. 19.

Výtah:

Software není vlastně výrobkem, je to spíše médium. Je to vlastně to nejnovější z řady médií, která jsou určená pro shromažďování znalostí. Existuje 5 druhů médií pro uchovávání znalostí: 1) DNA, 2) mozek, 3) hardware, 4) knihy a 5) software. Software je v současné době preferované médium. Hlavní body pro práci se softwarem z hlediska  řízení znalostí jsou: 1) Používat jazyk, reprezentativní modely a metodologie za účelem řízení obsahu znalostí domény, 2) Strukturovat pracoviště spíše za účelem výuky znalostí, než za účelem jejich získávání, 3) Zavést systém pro uchovávání znalostí v užitečné formě, aby byly znalosti vhodným způsobem zpřístupněny ostatním pracovníkům, kteří se o získávání nových znalostí snaží, 4) Školit vývojové pracovníky různými způsoby, 5) Hledět na veškeré činnosti a případy z hlediska získávání znalostí, 6) Zavádět vhodné  metody pro vyhodnocování  získaných znalostí a trvale monitorovat jejich rozvoj.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS41

Název originálu:                Knowledge capital measures and EH&S

Překlad názvu:                Opatření v oblasti měření znalostí a EH&S

Autor:                    BIRKNER, Lawrence R.

Zdroj:                     Occupational Hazards, 2000, roč. 62, č. 8, s. 49.

Výtah:

Firmy v USA přešly z průmyslového věku do věku znalostí a jejich účetní  metody musí tento posun odrážet. Jelikož tradiční druhy zaměstnání z americké ekonomiky již mizí, nahradí pracovníci, kteří se zabývají zpracováváním znalostí, dělníky v továrnách a pracovníky služeb. Dilema, které provází měření znalostí v USA, je to, že Financial Accounting Standards Board nestanovil metodu pro "stanovení intelektuální hodnoty". Neexistuje totiž žádná norma jak měřit know-how,  a proto jednotlivá aktiva nejsou uváděna v podnikových bilancích.  Naštěstí však již úředníci ve Švédku, v Austrálii, v Kanadě, v Dánsku a Rakousku učinili určitý pokrok při měření intelektuálního kapitálu.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS42

Název originálu:                Water the grass, don't mow, and wait for lightning to strike

Překlad názvu:                Zalij trávník, nevypaluj ho a vyčkej až tak učiní blesk

Autor:                    STEWART, Thomas A.

Zdroj:                     Fortune, 2000, roč. 142, č. 3, s. 376.

Výtah:

Firma Xerox opět bojuje sama se sebou. Poté, co byl nejvyšší vedoucí pracovník firmy Xerox pan Richard Thoman propuštěn po pouhých 13ti měsících ve funkci a nahrazen panem Paulem Aldairem, který se do této funkce vrátil, aby se snažil vyřešit problémy s klesajícími příjmy firmy, sází Xerox na sdílení znalostí. Proto také bylo tématem Teamwork Day 2000 rovněž i sdílení znalostí.. "Problematika jakosti by měla napomoci týmu vedoucích pracovníků k řešení specifických problémů firmy. Tato snaha se však opravdu zúročí teprve tehdy, až budou tito lidé sdílet řešení s ostatními týmy, které uvnitř firmy existují", tvrdí Anne Mulcahy, presidentka, a pravděpodobná příští nejvyšší vedoucí pracovníce firmy.

Proč je sdílení znalostí tak obtížné? Proč se znalosti usídlí a zabarikádují  v určitém místě firmy jako inertní plyn, když by na druhé straně mohly sloužit jako obrovský zdroj zisku někomu jinému? Tato otázka se objevuje znovu a znovu. Jednou z hlavních a velmi významných otázek při řízení znalostí je, jakým způsobem motivovat lidi, aby přispívali do on-line databází a knihoven.  "Znalosti jsou síla", říkají lidé, a proto mají tendenci znalosti hromadit. Jakým způsobem však můžeme znalosti sdílet?

To však není ta správná otázka. Rovněž tak finanční kompenzace, vlastně uplácení lidí, není ta správná cesta. Sdílení znalostí nemůže být obtížné. Lidé jsou instinktivně povídaví (a proto se také uzavírají smlouvy o utajování skutečností). Vtip je v tom nechat lidi mluvit a slova uvést v činy.

Tyto otázky vyvstaly po návštěvě Teamwork Day u firmy Xerox v Rochestru, N.Y.,  což je každoroční akce, která se poprvé uskutečnila v roce 1983, když se tato firma, jejíž hlavní závody jsou v Rochestru, stala v Americe průkopníkem v oblasti totálního řízení jakosti. Byla to právě vysoká jakost výrobků, která zachránila firmu Xerox před japonskou konkurencí.

Jedním z ústředních bodů nové koncepce je databáze firmy Xerox s názvem EUREKA. Eureka je proslavený on-line komplex námětů vytvářený opraváři firmy Xerox a využívaný 15 000 opraváři firmy Xerox pro čtvrt milionu opravářských zásahů ročně. Znalosti sdílené a předávané systémem Eureka ušetří letos firmě Xerox kolem 11 miliónů dolarů. Na systém Eureka je nyní také napojen sběr, sdílení a využívání hotových řešení softwarových problémů a sítí, jakož i řešení problematiky hardwaru.

Systém Eureka je vynikajícím příkladem toho, co se obvykle nazývá používání zdravého selského rozumu, to znamená shromažďování, organizování, rozšiřování a znovuaplikování poznatků, které přicházejí ze samých základů firmy. Systém výroby u firmy Toyota, a stejně tak i výcvikový program firmy GE spočívají rovněž na těch samých osvědčených principech. Kolektivní znalosti obyčejných řadových výrobních pracovníků jsou totiž pro firmu nesmírně cenné.

 

 

 Kód:                       MD/7/CIKS43

Název originálu:                Networking know-how : integral knowledge management (KM) and the energy multinational

Překlad názvu:      Know-how v oblasti budování sítí : integrální management znalostí a mezinárodní energetické společnosti

Autor:                    COFFMAN, Peter

Zdroj:                     Oil & Gas Journal, 2000, s. 4.

Výtah:

Pan Kent Greenes, nejvyšší vedoucí pracovník  firmy Science Applications International Corporation, zkráceně SAIC, byl časopisem Fortune magazine (7. června 1999) nazván "člověkem s nejvyššími příjmy v oblasti managementu znalostí".

Když byl Kent Greenes ve funkci vedoucího pracovníka firmy British Petroleum, nyní BP Amoco, byl pověřen nejvyšším vedoucím pracovníkem firmy panem Johnem Brownem, aby vytvořil praktické postupy v oblasti řízení znalostí, které by se využívaly v rámci celosvětových aktivit firmy. Jednalo se o úkol, který vyžadoval obrovské nadání a zkušenosti, což jsou vlastnosti, které se obvykle v mezinárodních firmách nedají lehce získat. Výsledkem byla přímá úspora nákladů ve výši 700 milionů USD, vytvoření nových metod a nástrojů řízení, které jsou velmi praktické a které slouží trvalé integraci hlavních  oblastí energetického průmyslu pod praporem BP.

Dále jsou uváděny hlavní zásady úspěchu, které vyplynuly z praxe pana Greena ve firmě BP: vyhledejte ve firmě takové lidi, kteří jsou jakožto kvalifikovaní vedoucí pracovníci ochotni se osobně zasadit za výsledky realizace managementu znalostí a poskytněte jim příslušné kompetence. Všemi prostředky pak podporujte jejich iniciativu při budování kulturních hodnot firmy.  Z tohoto pohledu existuje soubor praktik a postupů, které mohou usnadnit realizaci projektů pomocí soustředění se na výsledky činnosti - přičemž postupy managementu znalostí se musí stát integrální součástí každodenní praxe.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS44

Název originálu:                Software preserves knowledge, people pass it on

Překlad názvu:                Software uchovává znalosti předávané lidmi

Autor:                    STEWART, Thomas A.

Zdroj:                     Fortune, 2000, roč. 142, č. 5, s. 390.

Výtah:

Technologie je obrovský urychlovač pokroku. Od Guttenberga po HTML přispěla technologie v daleko větší míře k rozšíření znalostí, než všechna organizační opatření všech poradců dohromady. Neexistuje jediný a nejlepší postup, jak předávat znalosti. S intranetem firmy PricewaterhouseCooper, který se nazývá KnowledgeCurve a který má přezdívku "Kraken," se obtížně pracuje, vyhledávání je komplikované. Jako prostředek pro sdílení znalostí však slouží velice dobře.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS45

Název originálu:                Document management fuels e-business

Překlad názvu:                Management dokumentace zásobuje elektronické obchodování

Autor:                    HECK, Mike

Zdroj:                     InfoWorld, 2000, roč. 22, č. 32, s. 59.

Výtah:

Zaváděním aplikací pro řízení obsahu webových stránek mohou firmy zlepšit jakost a aktuálnost informací na svých webových stránkách. Dochází ke snižování nákladů na aktualizaci webových stránek a firmy udržují krok s úrovní elektronického trhu. Převádění papírových dokumentů do digitální formy firmám poskytuje zcela nové možnosti, jak snižovat náklady. Pokud je třeba získávat dokumentaci on-line, je jednou z možností nabídka v rámci samoobslužného prostředí, kdy bude firma umožňovat vlastníkům dokumentace vstupovat přímo do publikačního procesu webových stránek. Současné nástroje managementu tvorby webových stránek běžně umožňují zpracování dokumentace ve formátech, které jsou vhodné pro různá zařízení, jako jsou například malé počítače do ruky kategorie handhelds CE a handhelds Palm, a rovněž tak i mobilní telefony vybavené technologií WAP. Na elektronickém zpracovávání dokumentace jsou však nejpřitažlivější řešení určená pro management znalostí, jako například Hummingbird fulcrum KnowledgeServer a OpenText Livelink. Tyto produkty obvykle také obsahují management dokumentace včetně rutinních nástrojů, a rovněž tak i určité možnosti tvorby webových stránek.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS46

Název originálu:                Business reporting on the Internet : reporting gets personal

Překlad názvu:                Podnikatelské zprávy na internetu : zpravodajství se stává osobnějším

Autor:                    O'KELLY, Conor

Zdroj:                     Accountancy Ireland, 2000, roč. 32, č. 4, s. 28.

Výtah:

Růst internetu jako média, které poskytuje podnikatelské informace, změnil způsob, jak informace proudí od firem k investorům a poskytovatelům úvěrů. Rozsah tradičního způsobu poskytování informací v tištěné formě se bude stále snižovat ve prospěch poskytování on-line informací, protože firmy budou ve stále větším rozsahu zavádět nové technologie a uživatelé informací budou nalézat stále nové způsoby shromažďování a rozboru informací, které se týkají společností. Stejně tak jako v mnoha jiných oblastech řízení  technologií, i v účetnictví se způsoby zpracování informací, které se používaly v letech 1980 a 1990,  změnily na management znalostí, což je technologie nového tisíciletí.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS47

Název originálu:                Are you up to speed on knowledge management?

Překlad názvu:                Jste schopni urychlit management znalostí?

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     HR Focus, 2000, roč. 77, č. 8, s. 5.

Výtah:

Management znalostí si na celém světě získává stále širší pole působnosti, a to jak v médiích, tak i  při strategickém plánování  firem.  Nebuďte překvapeni, když jednoho dne zjistíte, že jste se sami stali součástí pracovního týmu, který byl pověřen výzkumem, budováním a zpracováním výsledků tohoto nového přístupu. Popis  směrnic.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS48

Název originálu:                Flexibility to adapt : riding the momentum of change

Překlad názvu:                Adaptace flexibility : stanovení okamžiku změny

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Management Services, 2000, roč. 44, č. 8, s. 20.

Výtah:

Tématem 21. konference FINSEC,  pořádané Institutem služeb pro management (Institute of Management Services), která se konala v Royal Institute of British Architects dne  9. května, byl management změn. Informuje se o diskusi během konference a uvádí se příslušná dokumentace.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS49

Název originálu:                Knowledge management: what every information professional should know

Překlad názvu:                Management znalostí : co by měl vědět každý odborník v oblasti zpracování informací

Autor:                    DUFFY, Jan

Zdroj:                     Information Management Journal, 2000, roč. 34, č. 3, s. 10.

Výtah:

Nové technologie spojené s webovými aplikacemi stále rozšiřují možnosti a akční rádius firem. Tato expanze vyžaduje, aby si management  firem, který  pracuje v mezinárodním prostředí, a odborníci, kteří se zabývají informačními technologiemi, osvojili nové a komplexnější poznatky, aby tato informační revoluce probíhala bez problémů. Jelikož se zvětšuje akční rádius trvale expandujících firem a firmy se rozšiřují do celého světa i z čistě  geografického hlediska, je pro ně stále obtížnější zjistit, kde se nacházejí jejich nejlepší zdroje znalostí. Pro tyto firmy je rovněž stále složitější poznat, jaký je skutečný obsah a rozsah jejich znalostí.  Byl učiněn pokus pomoci rozpoznat a plně využívat obrovský potenciál znalostí firmy nejen odborníkům pracujícím v oblasti informačních technologií, ale i ostatním zainteresovaným.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS50

Název originálu:                Knowledge management : an overview

Překlad názvu:                Managament znalostí : celkový přehled

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Information Management Journal, 2000, roč. 34, č. 3, s. 4.

Výtah:

Dále uvedený příspěvek je výtahem z publikace pana Williama Saffady - Knowledge Management: A Manager's Briefing (1998):

Management znalostí byl ještě před několika lety poměrně neznámým pojmem, rychle se však stal jednou z nejvíce publikovaných podnikatelských činností.  Ve firmách, vládních agenturách i v ostatních organizacích se managementu znalostí, jeho koncepcím a metodám,  dostává stejně nadšeného přijetí, jako se dříve v počátcích devadesátých let dostávalo reinženýringu, počátkem osmdesátých let automatizaci administrativních prací,  a systémové výpočetní technice na počátku sedmdesátých let. Management znalostí je interdisciplinární proces, který zahrnuje řadu podnikatelských činností a akademických specializací. Jak již sám název napovídá, management znalostí se systematicky zaměřuje na účinné řízení a využívání zdrojů znalostí v organizacích.  Podporuje tvorbu, ukládání, získávání a distribuci znalostí uvnitř organizace.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS51

Název originálu:                Knowledge management : the archivist's and records manager's perspective

Překlad názvu:                Management znalostí : perspektivy archivnictví a řízení uchovávání informací

Autor:                    YAKEL, Elizabeth

Zdroj:                     Information Management Journal, 2000, roč. 34, č. 3, s. 24.

Výtah:

Archiváři a vedoucí pracovníci, kteří se zabývají uchováváním informací, jsou v současné době vlastně vedoucími pracovníky v oblasti zpracovávání znalostí. Jejich úkolem je toto úzké vymezení překročit.  Obzvláště pracovníci, kteří se zabývají uchováváním informací, si musejí uvědomit intelektuální potenciál, který je jim svěřen ke zpracování a k řízení, a tudíž by měli využívat  příležitosti k shromažďování a vytváření znalostí a k podpoře a zvýšení úrovně organizačního učení. To znamená, že archiváři a vedoucí pracovníci, kteří se zabývají uchováváním informací, musí znovu zvážit význam  tradičních center pro shromažďování informací, která slouží jako hlavní sféra pro zpracovávání fyzických záznamů,  a dále pak také zvážit význam managementu uchovávání a zpracovávání informací či archivace, což je nejdůležitější činnost, za kterou jsou zodpovědní.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]