Digest

ISRM

Konkurenčnost

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS68

Název originálu:                The role of capital cost in performance measurement and benchmarking

Překlad názvu:                Role kapitálových nákladů při měření výkonnosti a v benchmarkingu

Autor:                    RIVENBARK, William C.

Zdroj:                     Public Performance & Management Review, 2000, roč. 24, č. 1, s. 22.

Výtah:

Literaturu, která se zabývá měřením výkonnosti, je možné rozdělit do tří skupin: teoretické zdůvodnění, proč bychom měli měřit výkonnost, technická realizace měření výkonnosti a nakonec z toho plynoucí problematika skutečného využívání opatření, určených k měření výkonnosti. Technika zavádění a využívání indikátorů výkonnosti  je zvláště užitečná pro potřeby a provádění managementu výkonnosti, a proto se jí zabývá i většina  výzkumných prací. Problémem však zůstává, že zastánci měření výkonnosti často zanedbávají některé informace, které se týkají údajů o nákladech, protože se hlavně zaměřují na rutinní shromažďování charakteristik výkonnosti (Nyhan & Martin, 1999).

Projekt státu Severní Karolína na měření a vyhodnocování výkonnosti (The North Carolina Local Government Performance Measurement Project), dále uváděný jako "projekt", který byl řízen Vládním institutem Univerzity Severní Karolíny v Chameo Hill (The Institute of Government at the Univerzity of North Carolina  Chapel Hill), je  benchmarkingový projekt, který má sloužit k inicializaci provádění jak vnitřních, tak i vnějších srovnávacích studií výkonnosti vlád jednotlivých států USA. Projekt používá nákladový účetní model  pro výpočet celkových nákladů každé oblasti poskytování služeb, kterou se průzkum zabývá. Model zahrnuje rovněž i kapitálové náklady.  Celkové náklady vynaložené na každou jednotlivou službu se poté využívají pro výpočet efektivnosti opatření, kterými se projekt zabývá.

Článek zkoumá položky kapitálových nákladů, které se projektu týkají, a zabývá se otázkou, proč jsou tyto položky kritické při provádění opatření za účelem zvyšování výkonnosti. Informuje o pozadí projektu, pojednává o hlavních faktorech, které mají vliv na kapitálové náklady, a provádí rozbor nezbytných kroků při sběru, výběru a eliminaci údajů o nákladech. Vlády jednotlivých států realizují opatření  ke zvyšování efektivnosti z různých důvodů a mezi ně patří i možnost vyhodnocování programů, zlepšování postupů a možnost provádění průběžné kontroly (Ammons, 1996). Ukazuje se, že je třeba určitého času pro realizaci opatření, která mají sloužit pro přesné měření nákladů, aby se zajistila přesnost a srovnatelnost výsledků. To platí ať již se jedná o subjekt, který se zúčastňuje společného benchmarkingového projektu, nebo o subjekt, který realizuje opatření, aby se zvýšila výkonnost pro účely vnitřního srovnávání při práci přesčas.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS69

Název originálu:                Is benchmarking appropriate for small businesses?

Překlad názvu:                Je benchmarking vhodný i pro malé firmy?

Autor:                    DODD, James L., TURNER, Mark A.

Zdroj:                     The National Public Accountant, 2000, roč. 45, č. 6, s. 36.

Výtah:

V posledních dvou desetiletích se mnoho velkých firem snažilo zavádět benchmarking, který jim měl pomoci v konkurenčním boji. Nezbytně proto vyvstává otázka: jestliže benchmarking funguje v případě velkých firem, fungoval by rovněž i u firem malých? I malé firmy mohou s prospěchem využívat toho, co se velké firmy za posledních dvacet let naučily. Některé ekonomické nástroje fungují, jiné však ne a jsou považovány pouze za módní výstřelek. Benchmarking však rozhodně funguje.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS70

Název originálu:                Practice management from afar

Překlad názvu:                Dálkový výcvik managementu

Autor:                    STIMPSON, Jeff

Zdroj:                     The Practical Accountant, 2000, roč. 33, č. 8, s. 45.

Výtah:

Internet, ASP a bezdrátový přístup na web poskytují daleko více než pouze vstup do světa softwaru určeného pro výcvik managementu a pro účetnictví. Software pro výcvik managementu a software pro účetnictví poskytuje uživatelům nové možnosti, a to nejen co se týká mobility, ale i v oblasti benchmarkingu zaměstnanců a monitorování projektů a managementu. To tvrdí někteří prodejci a lidé z praxe. Důležitým výsledkem bude rychlejší účtování a z toho plynoucí rychlejší provádění úhrady faktur, protože se urychlí přenos a poskytování dat.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS71

Název originálu:                Benchmarking service gains followers

Překlad názvu:                Benchmarkingové služby si získávají následníky

Autor:                    BROWN, Jennifer

Zdroj:                     Computer Dealer News, 2000, roč. 16, č. 14, s. 13.

Výtah:

Dosahuje vaše servisní oddělení úrovně, jakou má konkurence? Nová benchmarková služba pro průmyslové podniky poskytuje tyto informace šesti kanadským hardwarovým firmám. Za tento srovnávací a vyhodnocovací proces je však třeba zaplatit předem.  Firma Service 800, ve spolupráci s asociací Computing Technology Industry Association (CompTIA) z Minneapolisu, v dubnu zveřejnila svoje první výsledky. V pěti počítačových firmách se provádělo měření spokojenosti zákazníků a jakosti poskytovaných služeb.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS72

Název originálu:                IT sourcing strategies : purchasing adds value to the supplier selection process

Překlad názvu:      Strategie při nákupu IT : v procesu výběru dodavatele IT nákupní oddělení firmy napomáhá k  hodnotnému nákupu

Autor:                    AVERY, Susan

Zdroj:                     Purchasing, 2000, roč. 129, č. 1, s. 96.

Výtah:

Bez účasti nákupního oddělení firmy je výběr dodavatele počítačového softwaru nebo hardwaru v současné době čirým nesmyslem.  Firmy, které nyní tyto produkty úspěšně nakupují, vždy vyžadují expertízy jak oddělní IT, tak i nákupního oddělení firmy, které  je obstaráváním pověřeno. V těchto firmách pracují obě oddělení jako tandem: oddělení IT provede vyhodnocení zařízení a stanoví požadavky uživatele na zařízení, přičemž  nakupovaný produkt musí odpovídat firemním normám. Při tvorbě kupní smlouvy přispěje nákupní oddělení  svými obchodními znalostmi a vyjednávací rutinou a postará se o to, aby náklady na nákup byly přiměřené a obvyklé a zabezpečí kvalitní dodavatelsko - odběratelské vztahy. Rovněž tak nákupní oddělení vyhodnotí dodavatele dle běžných obchodních měřítek, přičemž bude brát v úvahu i jeho finanční stabilitu a úroveň jím poskytovaných služeb. Obstará si též benchmarková data o ostatních dodavatelích výpočetní techniky. Nejdůležitější funkcí nákupního oddělení je to, že vystupuje jako nezávislá třetí strana, která se postará o hladký průběh celého nákupního procesu a která chrání firemní zájmy.  Odborníci s velkými zkušenostmi, pokud jde o nákup výpočetní techniky, zdůvodňují, proč je důležité, aby oddělení IT spolupracovalo při výběru dodavatelů softwaru a hardwaru s nákupním oddělením. Tito nákupčí, kteří pracují pro firmy, pro něž je IT základním faktorem úspěšnosti (Xerox OPB, Akamai Technologies a State Street Corp.), poskytují detailní kritéria pro vyhodnocování a výběr dodavatelů důležitých zařízení a uvádějí, jaký systém a jaká měřítka při hodnocení kvality dodavatelů používají.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS73

Název originálu:                Keep your knowledge in-house

Překlad názvu:                Udržte si ve firmě znalosti

Autor:                    TREPPER, Charles

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 802, s. 55.

Výtah:

Pro vedoucí pracovníky v oblasti IT je udržení si jak spolupracovníků, tak i jejich aplikačních znalostí, otázkou bytí či nebytí firmy. Udržet si pracovníky musí být vždy hlavním cílem. Rovněž tak je důležité vyvinout systém na uchovávání a aplikaci obrovské sumy znalostí těchto lidí. Management znalostí v oboru IT se zabývá tím, jak zlepšit systém uchovávání a využívání znalostí a jak tento systém rozvíjet. To vše zahrnuje řízení procesů a projektů.  Oddělení IT se při řízení znalostí často snaží o navržení postupů ke zlepšení konkurenční schopnosti firmy. Zřídka kdy se však ke zlepšování výkonnosti oddělení IT samého využívají skutečné techniky managementu znalostí. Firemní aplikační integrační programy využívají hlavně management znalostí IT, protože soubor znalostí obsahuje informace o všech firemních soustavách. Soubor znalostí poskytuje managementu firmy jedinečný a unifikovaný informační zdroj, který může sloužit integraci všech stávajících soustav firmy.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS74

Název originálu:                ISO 9000:2000-the new international standard for quality

Překlad názvu:                ISO 9000:2000 je novou mezinárodní normou pro jakost

Autor:                    PEARCH, Clyde, KITKA, Jill

Zdroj:                     Power Engineering, 2000, roč. 104, č. 8, s. 56.

Výtah:

Revidovaná norma ISO 9000:2000 bude vyžadovat, aby firmy nejprve získaly osvědčení o tom, že provedly aktualizaci svého stávajícího systému řízení jakosti. Revidovaná norma ISO 9000:2000 se od původní normy značně liší. Nová norma spočívá na modelu procesu, který je použitelný pro všechny firmy, ať se jedná o výrobce, o zpracovatele chemikálií nebo o poskytovatele služeb. Kvantitativní změna revidované normy ISO 9000:2000 ze zaměřuje na vstupy, na trvalé zlepšování jakosti, na řízení zdrojů a na zodpovědnosti. Všechny součásti předchozí normy jsou zabudovány i do revidované normy ISO 9000:2000. Tato norma pomůže společnostem zlepšovat provozní a konkurenční schopnosti. Výhody z toho budou mít i zákazníci. Stinnou stránkou této nové normy ISO 9000:2000 je, že od firem, které toto osvědčení chtějí získat, vyžaduje, aby dodatečně investovaly čas a prostředky.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS75

Název originálu:                Your new technology

Překlad názvu:                Vaše nová technologie

Autor:                    MEYER, Dennis

Zdroj:                     Catalog Age, 2000, roč. 17, č. 8, s. 135.

Výtah:

Navzdory některým počátečním problémům roste vliv nových technologií, obzvláště technologií digitálních, na metody marketingu, a to od začátku až do konce. Digitální technologie slouží jako katalyzátor řady inovací, které napomáhají průmyslu, aby si udržel konkurenční výhodu v dynamickém marketingovém prostředí. Aplikace technologií již přinesla, a stále přináší řadu potenciálních zlepšení, včetně stále rostoucí rychlosti, komunikace, vyšší jakosti, nižších nákladů a dokonce i  vyšší spokojenosti dělníků, protože rozsah rutinních operací se snižuje, případně se takové operace zcela odstraňují. Jestliže se však hovoří o digitálních technologiích, jejich hlavním současným aktivem je jejich rychlost. V článku se probírají další způsoby, jak digitální technologie ovlivňují současnou obchodní činnost. Jsou to: 1) management obsahu, 2) obsah distribuce, 3) řešení web-to-print, 4) dálkové digitální testování a 5) charakter managementu.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS76

Název originálu:                Does a weak Euro signify poor competitiveness of the Euro zone?

Překlad názvu:                Představuje slabé EURO i nízkou konkurenční schopnost eurozóny?

Autor:                    HINZE, Jorg

Zdroj:                     Intereconomics, 2000, roč. 35, č. 4, s. 183.

Výtah:

Značný pokles směnného kurzu eura od zavedení této měny v roce 1999, obzvláště vůči USD, znovu oživil diskusi o konkurenceschopnosti eurozóny. Tím během poměrně krátké doby došlo ke změně úhlu pohledu. Když byla nová měnová unie založena, hlavním předmětem zájmu byl rostoucí význam této ekonomické oblasti, její síla a její prominentní postavení na světovém trhu. Tvrdilo se, že jednotlivé ekonomiky EMU jsou ve velké míře schopné konkurence. Na druhé straně však celá řada odborníků tvrdí, že pokles směnného kurzu eura od založení měnové unie odráží i malou schopnost konkurence zemí EMU. Pomocí vybraných charakteristik zkoumá článek některé možné způsoby vysvětlení poklesu směnného kurzu eura vůči USD, se zvláštním zřetelem na konkurenceschopnost eurozóny ve vztahu k USA.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS77

Název originálu:  Helping RECs  to compete: the comprehensive application of high performance work practices

Překlad názvu:      Pomoc maloobchodním firmám v konkurenčním boji : vhodná aplikace vysoce účinných pracovních postupů

Autor:                    LUTHANS, Kyle W., SOMMER, Steven M.

Zdroj:                     Management Quarterly, 2000, roč. 41, č. 2, s. 7.

Výtah:

Článek podává přehled nedávného průzkumu 110ti spotřebních družstev. Výzkum se zabýval tím,  jak družstva využívají "vysoce účinných pracovních postupů" ("High Performance Work Practices") ke zvyšování své konkurenční výhody. Studie diskutuje o tom, jakým způsobem by bylo možné popsané pracovní postupy využít pro zvyšování schopnosti konkurovat a k růstu efektivnosti firmy při současném snižování fluktuace zaměstnanců.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS78

Název originálu:                University-industry research centres and regional development : matching applied

research to Hong Kong's nascent multimedia industry

Překlad názvu:      Univerzitní centra pro výzkum průmyslu a pro regionální rozvoj : adaptace aplikovaného výzkumu na požadavky rodícího se průmyslu multimédií v Hong Kongu

Autor:                    ENG, Irene, PATCHELL, Jerry

Zdroj:                     Regional Studies, 2000, roč. 34, č. 5, s. 494.

Výtah:

V článku se zkoumají ukazatele sloužící pro založení univerzitního výzkumného střediska (Univerzity-Industry Research Center (UIRC)), které by mělo pomáhat nově vznikajícím průmyslovým podnikům v průmyslové zóně Hong Kongu. Střediska jsou navrhována tak, aby sdružovala univerzitní pracovníky z různých oborů. Tato centra se budou zaměřovat na výuku takových programů, které by sloužily potřebám průmyslu. Celý projekt byl podnícen klesajícími finančními prostředky, které se na vědecký výzkum vynakládají, a poznáním, že národní nebo regionální schopnost konkurence je možné zvýšit zaváděním nových forem spolupráce mezi univerzitami a průmyslem. Článek nás seznamuje s tím, jak a v čím zájmu byla  založena multimediální střediska UIRC v USA. Zkoumají se požadavky průmyslu na multimediální centra (MMC) v Hong Kongu. 

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS79

Název originálu:                European proposal calls for continued collaboration

Překlad názvu:                Evropský návrh vyzývá k trvalé spolupráci

Autor:                    DANCE, Brian

Zdroj:                     Semiconductor International, 2000, roč. 23, č. 8, s. 52.

Výtah:

Evropský program spolupráce MEDEA (Microelectronics for the Development of European

Applications) (Mikroelektronika sloužící rozvoji aplikací v Evropě), který funguje v rámci programu EUREKA, v posledních 3 1/2 letech úspěšně sdružil 45 projektů spolupráce R&D. Program MEDEA+ je navržen takovým způsobem, aby oslovil nejvýznamnější firmy, které se zabývají mikroelektronikou silikonových prvků. Program se bude koncentrovat na ty podnikatelské oblasti, ve kterých jsou evropské firmy schopné pokračovat ve zlepšování svojí schopnosti konkurence pomocí systémových inovací. Přesněji řečeno, program bude vytvářet příležitosti pro spolupráci jak firem velkých, tak i firem středních a malých, s vědeckými ústavy a univerzitami. Program bude navržen takovým způsobem, aby se jeho činnost přizpůsobila rychle se rozvíjejícímu technickému a marketingovému prostředí.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS80

Název originálu:                Asia's boomerangs

Překlad názvu:                Asijské bumerangy

Autor:                    MERTENS, Brian, LEARY, Angela

Zdroj:                     Asian Business, 2000, roč. 36, č. 7, s. 24.

Výtah:

V minulosti se po mnohá desetiletí stěhovalo velké množství nejschopnějších lidí z Asie do USA za pracovními příležitostmi a bohatstvím. Ještě v nedávné době vábilo Silicon Valley celou řadu nejtalentovanějších odborníků z Asie. V současnosti se však ekonomika asijských zemí rychle zotavuje a roste, hlavně díky internetovým firmám, a dříve popsaný trend se začíná obracet. Odborníci, kteří se  do Asie vracejí zpět, nepřicházejí s prázdnýma rukama. V USA se naučili řadu dovedností, mají například praktický přístup k podnikání, jsou schopni inovovat a osvědčit se v konkurenčním boji.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS81

Název originálu:                Putting competitive technology intelligence to work

Překlad názvu:                Zavádění konkurenceschopných technologických poznatků do praxe

Autor:                    NORLING, Parry M., HERRING, Jan P., ROSEKRANS, Wayne A. Jr., STELLPFLUG, Marcia,  KAUFMAN, Stephen B.

Zdroj:                     Research Technology Management, 2000, roč. 43, č. 5, s. 23.

Výtah:

Shromažďování technologických poznatků se pro firmu může stát obrovskou příležitostí, ale tato činnost musí být organizována, musí využívat sofistikované metody ke shromažďování a analýze informací, musí zpřístupnit technologické poznatky těm pracovníků, kteří je budou využívat, a musí zaměstnávat takové jedince, kteří mají zkušenosti, praktické dovednosti a vhodnou osobnost. Zkušenosti firem Motorola,

SmithKline Beecham, Clorox, a Baxter Health Care nám poskytují návod, jak při takovéto činnosti postupovat.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS82

Název originálu:                Business intelligence on desktops

Překlad názvu:                Podnikatelské informace v desktopech

Autor:                    FADEN, Mike

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 790, s. 205.

Výtah:

Dodavatelé podnikatelských informačních systémů se zaměřují na internet. Firmy jako Brio Technology, Business Objects a Cognos využívají většinu svých vývojových kapacit pro rozvoj webových verzí svých výrobků. Tyto firmy však většinou přiznávají, že mnohé z jejich zákaznických nástrojů, které fungují  pod Windows, jsou na hranici své provozuschopnosti. Z tohoto důvodu většina firem svým prominentním zákazníkům dodává tradiční zákaznické produkty na míru, kdežto webové aplikace používá pro zpřístupnění svých produktů daleko většímu množství zájemců, kteří však potřebují méně propracované aplikace. Firma Business Objects začne tento rok poskytovat dodatky ke svým čistě zákaznickým webovým informačním produktům dokonce ve formě browserových nástrojů  plug-in,  které budou vybaveny veškerými funkcemi, jež jsou v současné době k dispozici pouze u specializovaných zákaznických výrobků. Odborníci předpovídají, že pravděpodobně i tyto úzce specializované funkce budou nakonec, jako poslední, nahrazeny webovými produkty.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS83

Název originálu:                Create an environment of discovery

Překlad názvu:                Vytváření prostředí, ve kterém bude docházet k objevům

Autor:                    GLASRUD, Bruce

Zdroj:                     Nonprofit World, 2000, roč. 18, č. 3, s. 15.

Výtah:

Obchodní činnost má obvykle charakter strategie s rostoucím rizikem. Konvenční moudrosti o tom, co je třeba udělat pro to, abyste dosáhli svých cílů a svého poslání, které platí jeden rok, nemusí již platit další rok, příští měsíc nebo dokonce již zítra. Skulina na trhu nebo společenská potřeba, kterou jste vždy uspokojovali, může přes noc náhle zmizet. Zrovna tak rychle se může objevit i potřeba jiná. Tempo získávání znalostí se v mnoha oborech měří na roky, někdy i na měsíce. Článek uvádí sedm kroků, které vedou k osvojování si příslušných informací: 1) začněte s tvorbou plánu mapování prostředí, 2) zorganizujte si činnosti, 3) postupujte seriózně, 4) buďte připraveni, 5) při implantaci high-tech a low-tech informačních zdrojů a sítí do vaší firmy postupujte chytře, 6) získejte si veškeré spolupracovníky tak, že je požádáte o spolupráci při získávání informací pro vytváření konkurenceschopnosti, 7) buďte dynamičtí.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS84

Název originálu:                Building a better business, intelligently

Překlad názvu:                Inteligentní vytváření lepšího podnikatelského prostředí

Autor:                    BUSSERT, John

Zdroj:                     Midrange Systems, 2000, roč. 13, č. 5, s. 26.

Výtah:

Business Intelligence (BI) znamená osvojení si nových způsobů pohledu na informace a nové způsoby pohledu na vztahy mezi informacemi. První, co je třeba udělat v oblasti BI, je získat pomoc od firmy IBM nebo jiného prodejce, který chápe, co to BI je. Dalším krokem je  seznámit se s některými nástroji, které jsou k dispozici. Poté musíte definovat, co chcete projektem získat. Nakonec se soustřeďte na synchronizaci veškerých činností.

Kód:                       MD/7/CIKS85

Název originálu:                Talent wars in the executive suite: six trends shaping recruitment

Překlad názvu:      Válka talentů při náboru vedoucích pracovníků : šest hlavních trendů, které získávání nových pracovníků ovlivňují

Autor:                    BARNER, Robert

Zdroj:                     The Futurist, 2000, roč. 34, č. 3, s. 35.

Výtah:                   

Tváří v tvář obrovským změnám závisí přežití nebo zánik firem na úrovni jejich vedoucích pracovníků. Firmy kladou stále větší důraz na vůdčí schopnosti managementu firmy jako činitele konkurenční hodnoty. Na druhé straně provádí tlak konkurence darwinistickou  selekci mezi firmami, které se zabývají náborem vedoucích pracovníků, mezi odděleními firem, které nové pracovníky vyhledávají a rovněž tak i mezi potenciálními uchazeči o zaměstnání.  Nutí je přehodnotit mnoho tradičních přístupů a zbavit se jich ve prospěch strategie, která zcela novým způsobem provádí nábor a výběr nových pracovníků.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]