Digest

ISRM

Řízení lidských zdrojů

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE10

Název originálu:                Business success in Eastern Europe : understanding and customizing HRM

Překlad názvu:                Úspěch v podnikání ve východní Evropě : pochopení, vytváření a řízení lidských zdrojů

Autor:                    KIRIAZOV, Dimiter, SULLIVAN, Sherry E., TU, Howard S.

Zdroj:                     Business Horizons, 2000, roč. 43, č. 1, s. 39.

Výtah:

Článek zkoumá charakter změn většiny aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů v bývalých komunistických zemích východní Evropy od konce existence éry Sovětského svazu v roce 1989. Dává doporučení pro podnikové řízení v zemích východní Evropy, popisuje změny v hodnotách na trhu práce a v zaměstnavatelské praxi. Zaměřuje se management lidských zdrojů v zemích východní Evropy.

 

Kód:                       MD/7/CERGE11

Název originálu:                Creating and sustaining ethical capability in the multi-national corporation

Překlad názvu:                Tvorba a udržování etické výhody v mezinárodní společnosti

Autor:                    BULLER, Paul F., MC EVOY, Glenn M.

Zdroj:                     Journal of World Business, 1999, roč. 34, č. 4, s. 326.

Výtah:

Mezinárodní společnosti trvale vyhledávají zdroje získávání konkurenční výhody. V článku se diskutuje o tom, že dodatkem k strategickým, finančním a organizačním činnostem a schopnostem, které vytvářejí konkurenční výhodu, mohou rovněž tak i etické charakteristiky  tvořit důležitý zdroj pro získávání trvale udržitelné konkurenční výhody. Studie popisuje výhody etického přístupu v mezinárodním prostředí, diskutuje o konkurenční výhodě z hlediska zdrojů a popisuje, jak mohou mezinárodní společnosti rozvíjet a udržovat etický přístup pomocí procesu transformačního vedení, organizačního učení a řízení lidských zdrojů.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE12

Název originálu:                Ethical decision-making : global concerns, frameworks, and approaches

Překlad názvu:                Etické rozhodování : globální zájmy, rámce a přístupy

Autor:                    BURKE, Frances

Zdroj:                     Public Personnel Management, 1999, roč. 28, č. 4, s. 529.

Výtah:

V celém světě se personální management plně zapojil do řešení organizačních problémů, jako je například zvyšování produktivity, zlepšování jakosti a zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Při globální snaze institucionalizovat tyto cíle dochází k dramatické a dynamické redefinici a aplikaci role řízení lidských zdrojů. Jestliže tyto mnohačetné osobní role, jak byly definovány, zahrnují jak 1) strategické, tak i 2) provozní aktivity, potom je řízení lidských zdrojů daleko složitější a komplexnější. Těžiště činnosti se posouvá stále více od původního funkčního personálního managementu směrem ke skupinovým vyhodnocovacím procesům, organizačnímu strategickému plánování a působnosti na mezinárodní úrovni. Pod pojem strategické personalistické aktivity se zahrnují: a)plánování lidských zdrojů, b) rozpoznávání zákonných a etických problémů, c) integrace globálních inovací, d) vyhodnocování trendů v oblasti pracovních sil a e)pomoc při restrukturalizaci a obnově lidských zdrojů v oblasti veřejných služeb.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE13

Název originálu:                The bottom line on HR software

Překlad názvu:                Směrnice pro rozhodování o nákupu softwaru pro HR

Autor:                    GREENGARD, Samuel

Zdroj:                     Workforce, 1999, roč. 78, č. 9, s. 88.

Výtah:

Článek poskytuje směrnice pro koupi softwarových řešení pro oblast  řízení lidských zdrojů. Význam takového softwaru. Hledání softwarových řešení. Další řešení nabízená třetí stranou. Možnosti a omezení softwarových řešení.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE14

Název originálu:                The ins and outs of human resources

Překlad názvu:                Kladné a záporné stránky řízení lidských zdrojů

Autor:                    MOODY, Maureen

Zdroj:                     Director, 1999, roč. 53, č. 1, s. 2.

Výtah:

Studie zkoumá, proč pouze malá část organizací provádí outsourcing vlastního managementu lidských zdrojů. Úrovně řízení lidských zdrojů. Specifikace outsourcingu. Jeho hlavní zásady. Činnosti, u kterých se outsourcing provádí.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE15

Název originálu:                HR management fosters positive responses to corporate leadership

Překlad názvu:                Řízení lidských zdrojů podporuje kladný přístup k vedení společnosti

Autor:                    LUPTAKOVA, Stanislava

Zdroj:                     Slovak Spectator, 2000, roč. 6, č. 3, s. 9.

Výtah:

Studie dochází k závěru, že řízení lidských zdrojů je nezbytnou součástí života společnosti. Vztahy mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. Činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE16

Název originálu:                Sharing the world view

Překlad názvu:                Podílení se na vytváření celosvětových hledisek

Autor:                    WILSON, Fran

Zdroj:                     People Management, 1999, roč. 5, č. 24, s. 51.

Výtah:

Příspěvek informuje o tom, jak mezinárodní výměnné schůzky umožňují odborníkům prodiskutovat společné problémy v oblasti řízení lidských zdrojů. Význam těchto schůzek.Důležitost rozličných manažerských přístupů. Účastníci schůzek.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE17

Název originálu:                Performance appraisal : verisimilitude trumps veracity

Překlad názvu:                Vyhodnocování činnosti pracovníků : pravděpodobnostní vyhodnocování má převahu nad pravdivostí

Autor:                    BOWMAN, James S.

Zdroj:                     Public Personnel Management, 1999, roč. 28, č. 4, s. 557.

Výtah:

Některé organizační funkce si získaly větší pozornost a na rozdíl od problematiky vyhodnocování pracovníků je obtížné je prozkoumat a vyřešit. Jelikož vyhodnocování činností není prakticky možné provádět, co z vyhodnocování osobnosti skutečně zbývá? Pokud k takovémuto pokrytectví opravdu dojde, způsobí to narušení hodnotového systému v oblasti veřejných služeb. Studie se nejprve zabývá vývojem vyhodnocovacích funkcí, kořeny etických problémů, které mají základ v ratingu služeb. Zkoumají se obvyklé způsoby provádění vyhodnocování (s uvedením jejich silných i slabých stránek) a typické chyby, ke kterým při provádění vyhodnocování dochází. Nakonec se diskutuje o fundamentálních a mylných důvodech vedoucích k těmto nedostatkům. Po ukončení celkové diagnózy se zájem soustřeďuje na způsoby zlepšení procesu vyhodnocování, což vede ke specifikaci  charakteristik systému, který by byl schopen čelit zákonnému, když ne etickému ověřování. Rozbor je ukončen vykreslením perspektivy budoucí situace a trendů, které však nemusí být vždy pozitivní.

 

Kód:                       MD/7/CERGE18

Název originálu:                The heroic response to terror : the case of Oklahoma City

Překlad názvu:                Heroická odpověď na násilí : případ Oklahoma City.

Autor:                    LEWIS, Carol W., TENZER, Morton J., HARRISON, Tony

Zdroj:                     Public Personnel Management, 1999, roč. 28, č. 4, s. 617.

Výtah:

Nejvražednější případ domácího terorizmu v USA má rovněž specifický význam pro sféru řízení lidských zdrojů, protože terčem útoku byli vládní zaměstnanci.  Šedesát procent ze 168 případů úmrtí a 40 procent ze 647 zraněných byli federální a státní zaměstnanci z Oklahoma City. Autoři zkoumají dva okruhy etických problémů v oblasti řízení lidských zdrojů, které se projevily během probíhajících nebezpečných a často i deprimujících záchranných prací, na kterých se podílely tisíce záchranářů, zdravotníků a veřejných pracovníků z oblasti veřejné bezpečnosti, obecních zaměstnanců, členů organizací a mnozí jiní. Za prvé to byly etické problémy, které vznikaly z důvodu rozporu mezi hrdinstvím a mezi jejich profesionálním přístupem, který rovněž zahrnuje jejich povinnosti a kompetence. U některých pracovníků se jako důsledek jejich mimořádné zkušenosti projevil stres, k jehož eliminaci se prostředky určené v rámci federálního programu ukázaly jako nepostačující. Za druhé se již během rychlého průběhu záchranných prací projevovalo základní morální dilema, totiž to, jak odborná vyhodnocení, která sloužila veřejným zájmům pohlížela na potřebu urychlené individuální pomoci. Příliš individualistická reakce v rozporu s obvyklým rutinním přístupem by totiž znamenala nerespektování standardních postupů používaných při provádění záchranných prací, na druhé straně však se odvážný přístup vyznačoval nejvyšší disciplínou a nasazením záchranářů, kteří byli nuceni se řídit dvojznačnými a nejasnými provozními a etickými směrnicemi. Autor dochází k závěru, že uměřený pohled na činnost lidí v mimořádných situacích podporuje realistický pohled na rutinní profesionální postupy, protože bere v úvahu běžné lidské chyby a nedostatky, což nakonec přispívá k vzájemné  podpoře a spolupráci.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE19

Název originálu:                Realising our assets

Překlad názvu:                Realizace našich aktiv

Autor:                    BROWN, Angela, COLLARD, Ron

Zdroj:                     People Management, 1999, roč. 5, č. 20, s. 38.

Výtah:

Příspěvek se zabývá studiem  vlivu manažerské praxe na výnosnost podnikání. Vztahy mezi přístupem pracovníků, organizační kulturou, metodami řízení lidských zdrojů a výkonem organizace. Srovnání  rozdílů v ziskovosti a v produktivitě různých firem. Systémy, které vytvářejí produktivitu pomocí kvalitního řízení lidí.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE20

Název originálu:                Redefining roles and boundaries, linking competencies and resources

Překlad názvu:                Nová definice rolí a hranic, vazba kompetencí a zdrojů

Autor:                    HODGETTS, Richard M., LUTHANS, Fred

Zdroj:                     Organizational Dynamics, 1999, roč. 28, č. 2, s. 7.

Výtah:

Organizacím se předkládají ke zvážení  dvě důležité manažerské iniciativy, které se týkají úspěšného konkurenčního boje nejen v roce 2000, ale i později. Charakteristiky situace v roce 2000. Pravidla a běžné poznatky strategického myšlení. Role a techniky používané při řízení lidských zdrojů.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE21

Název originálu:                Whatever works' offices cut stress, boost creativity

Překlad názvu:                Všechno co redukuje stres pracovníků, přispívá k růstu jejich tvůrčích schopností

Autor:                    BOLE, Kristen

Zdroj:                     Business First - Columbus, 1999, roč. 15, č. 49, s. 37.

Výtah:

Článek se zaměřuje na metody vytváření pracovního prostředí používané společnostmi v USA za účelem snížení stresu pracovníků a zlepšení produktivity práce.  Řízení lidských zdrojů v cateringové firmě PeopleSoft, které vede k řádnému uspokojování potřeb zaměstnanců.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE22

Název originálu:                Communicate first, then learning will follow

Překlad názvu:                Pokud se nejprve soustředíme na komunikaci, učení bude následovat samo

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Workforce, 1999, roč. 78, č. 9, s. 25.

Výtah:

Příspěvek poskytuje informace o průzkumu, který prováděla poradenská firma William M. Mercer, se sídlem v New Yorku, a který se zabýval významem komunikace uvnitř organizací. Význam výzkumu v oblasti řízení lidských zdrojů. Charakteristiky efektivního komunikačního programu.

 

 

Kód:                       MD/7/CERGE23

Název originálu:                The management of human resources in Chinese-Western joint ventures

Překlad názvu:                Řízení lidských zdrojů v joint venture, který se skládá z čínské a západní firmy

Autor:                    BJORKMAN, Ingmar, LU, Yuan

Zdroj:                     Journal of World Business, 1999, roč. 34, č. 3, s. 306.

Výtah:

Získávání, rozvoj, motivování a snaha o udržení vysoce kvalifikovaných čínských odborníků a manažerů je obrovským úkolem pro zahraniční firmy, které jsou v Číně činné. Tento článek analyzuje, jak jsou místní vedoucí pracovníci a odborníci řízeni v západních firmách, které se zabývají výrobou.  Výzkum spočíval v provádění interview v 65 joint ventures, které byly složeny z čínské a západní firmy. Studie zjistila, že v Číně se v současné době používá již řada metod a postupů z oblasti řízení lidských zdrojů. Avšak pouze malá část těchto firem aplikuje totální transfer praktických postupů tak, jak je používá v domácích západních poměrech. Článek dále navrhuje postupy, které by v Číně mohly uspět.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]