Digest

ISRM

Řízení procesů

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS52

Název originálu:                Integrated supply : supply chain management in materials management and procurement

Překlad názvu:      Integrovaný systém dodávek : management dodavatelských řetězců, management nákupu a dodávek materiálu

Autor:                    LAWRENCE, F. Barry, VARMA, Anoop

Zdroj:                     Production and Inventory Management Journal, 1999, roč. 40, č. 2.

Výtah:

Integrovaný systém dodávek (I/S), který se zaváděl počátkem devadesátých let, zahrnoval zajišťování údržby, oprav a  provozu, zkráceně MRO. V minulém desetiletí se tento systém dále velmi rychle rozvíjel a začal se používat pro většinu projektů. Integrovaný systém dodávek (I/S) je nejlépe možné definovat jako partnerství dodavatelů za účelem poskytování služeb a uspokojování potřeb jednotlivých zákazníků, kterými často bývají výrobci OEM (Original Equipment Manufacturer). Partner, který provádí celkovou integraci dodávek, zajišťuje také veškeré dodávky materiálu určitého sortimentu pro zákazníka. Zákazníkovi to umožňuje snižování nákladů na obstarávání materiálu a nákladů na materiálovou evidenci. Hlavní integrující dodavatel obvykle také vede příslušnou evidenci a zabezpečuje koordinaci mezi ostatními dodavateli. Firmě, která provádí integraci dodávek, to přináší výhodu vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky a růst celkového objemu dodávek pro zákazníky.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS53

Název originálu:                Is loyalty past its sell-by?

Překlad názvu:                Je věrnost zákazníka prodejcům překonaným pojmem?

Autor:                    HISCOCK, Jennifer

Zdroj:                     Marketing, 2000, s. 36.

Výtah:

Exkluzivní průzkum prováděný firmou Carlson Marketing Group došel k závěru, že úroveň a kvalita prodejního týmu a cena výrobků mají větší vliv na to, jaký obchod si zákazník vybere, než pouze bonusy, které jsou zákazníkovi poskytované.

Maloobchodníci trvale bojují o to, aby získali další zákazníky. V posledních dvou letech se zkoumala pochybná loajalita kupujících v oblasti supermarketů, protože ty nejvýznamnější supermarkety se snažily zavádět zákaznické karty a věrnostní programy, které měly odměňovat loajalitu zákazníků vůči nim. Většinou to však skončilo tak, že zákazník vlastnil sbírku nejrůznějších věrnostních zákaznických karet.

O účinnosti a efektivnosti programů pro vytváření loajality zákazníků se rovněž diskutovalo v květnu, kdy firma Safeway vyřadila z oběhu svojí zákaznickou kartu ABC. Peníze ušetřené provozem tohoto programu chtěl tento čtvrtý největší obchodní řetězec v zemi investovat do snižování cen. Firma došla k názoru, že zákaznické karty nemají žádnou budoucnost. Konkurenti však na to reagovali zvýšením produkce svých vlastních zákaznických věrnostních karet, protože věřili, že prostor, který zákaznické karty ABC vyklidily, mohou samy zaplnit svojí nabídkou.

Získat si věrnost zákazníka prostě není jednoduché. Výhodné ceny mohou být účinné pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny i řadou dalších nástrojů, které učiní nabídku pro zákazníka atraktivnější.

Aby se tato domněnka ověřila, prováděla firma Carlson Marketing Group, která se na podobné průzkumy specializuje

(firma je například tvůrcem programu "frequent flyer"), v  posledních čtyřech letech rozšířený průzkum věrnosti zákazníků. Firma zvláště zkoumala zavádění výše uvedených postupů a jejich vliv na chování a na přístupy zákazníků.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS54

Název originálu:                CRM systems need not be separate entity from research

Překlad názvu:                Soustavy CRM (Customer relationship management) není třeba z výzkumu vydělovat

Autor:                    CEOLIN, David

Zdroj:                     Marketing News, 2000, roč. 34, č. 19, s. 33.

Výtah:

Customer relationship management (CRM) - management vztahů se zákazníky - hraje velmi důležitou roli v marketingovém výzkumu, i když se často oba tyto pojmy považují za samostatné disciplíny. Snahy firem o budování managementu vztahů se zákazníky a o marketing informací je možné během činnosti firem z hlediska demografie zákazníků zpracovávat samostatně. Uvnitř firem je však možné budovat spojovací můstek mezi cílem, který se stanovuje během výzkumu trhu a mezi daleko podrobnějším a přesnějším, často však konfliktním, stanovením behaviorálního profilu, který se vytváří během praktického managementu vztahů se zákazníky.

Marketing se definuje jako soubor činností, které firma realizuje za tím účelem, aby pro firmu výnosným způsobem ovlivňovala chování zákazníka, zatímco management vztahů se zákazníky se obecně používá jako nástroj k dosažení výnosných změn chování. To, co firmy na zákazníkovi zajímá, je jeho chování při nákupu.   Prodejci jsou tradičně toho názoru, že nejlepší předpovědí budoucího chování zákazníka je to, jak se zákazník choval v minulosti.

Účinnost managementu vztahů se zákazníky (CRM) je však často omezována návrhem takového systému managementu, který se zaměřuje pouze na shromažďování minulých údajů o transakcích s výrobkem, namísto toho, aby se zaměřil i na údaje, které vedoucím pracovníkům umožňují chápat povahu a charakter chování zákazníků. Předpoklad, že nejlepším způsobem, jak předpovídat budoucí chování, je chování minulé, vytvořil firemní prostředí, ve kterém se vše zaměřuje na výrobek, a to i včetně automatizace prodejních soustav, informačních center, internetu a elektronického obchodování, služeb zákazníkům a skladovacích soustav. Tyto soustavy se zaměřují na poskytování informací o výrobku a na transakce prováděné s výrobkem a zákazníky zkoumají a popisují v širších historických souvislostech.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS55

Název originálu:                Procuring technology : issues faced by public organizations

Překlad názvu:                Obstarávání a zavádění technologií : jakým problémům čelí veřejní investoři

Autor:                    PETTIJOHN, Carole, QIAO, Yuhua

Zdroj:                     Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 2000, roč. 12, č. 3, s. 441.

Výtah:

Článek se zabývá některými problematickými postupy, které se týkají nákupu informačních technologií (IT) ve veřejných organizacích. Článek uvádí výsledky  výzkumu prováděného mezi manažery ve státních organizacích a mezi prodejci technologických zařízení, kteří poskytují své služby vládním organizacím. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda se nákup IT za posledních 10 let zlepšil, tj. zda se zlepšil od doby, kdy byla publikována studie pana Kelmana, která se týkala realizace nákupů financovaných z veřejných prostředků.  Uvádějí se podněty jak zlepšit kvalitu nákupu prostředků  IT, které se financují z veřejných prostředků.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS56

Název originálu:                Internal investigations: a proactive approach to compliance

Překlad názvu:                Systém vnitřní kontroly organizace - aktivní ovlivňování řádné činnosti firmy

Autor:                    SCHILLACI, Alexander Jr., RADLER, Laurie

Zdroj:                     Healthcare Financial Management, 2000, roč. 54, č. 9, s. 58.

Výtah:

Finanční ředitelé pracující v oblasti zdravotní péče ve stále větší míře docházejí k závěru, že  systém vnitřní kontroly fungující v organizaci může odhalit a pomoci napravit nevhodné postupy ještě předtím, než vyvolají pozornost vládních institucí. Tento systém rovněž může odhalit závažné skutečnosti o všech případných pochybných aktivitách prováděných v organizaci, které by se mohly stát cílem vládního vyšetřování. Organizace, která se vyznačuje vysokou mírou zodpovědnosti a která by zavedla metody  důkladné kontroly potenciálních nezákonných aktivit managementu, bude schopna snížit nebo i zcela eliminovat soudní sankce, které by vláda mohla na organizaci uvalit, kdyby byla instituce shledána vinnou tím, že nepostupovala v souladu se zákony. Dále pak může totální systém vnitřní kontroly zavedený ve firmě ochránit její integritu a podpořit její snahu dosahovat vysokých etických standardů pomocí řádných podnikatelských metod.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS57

Název originálu:                Achieving superior productivity

Překlad názvu:                Jak dosahovat nejvyšší produktivity

Autor:                    FOGEL, Paul A.

Zdroj:                     Healthcare Financial Management, 2000, roč. 54, č. 8, s. 50.

Výtah:

Nemocnice potřebují provádět analýzu, rozvoj a aplikace realistických a efektivních norem produktivity práce. Prvním krokem při rozboru produktivity je shromáždit údaje o výkonech, které provádí každé jednotlivé oddělení nemocnice. V každém oddělení by měla být zavedena opatření k vyhodnocování pracovního vytížení. Jestliže se provede vzájemné srovnání minulých údajů o výkonnosti jednotlivých oddělení nemocnice, je možné stanovit existující okruhy problémů. Aby se zlepšila produktivita práce a zvýšila iniciativa vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení nemocnice je třeba tyto pracovníky získat pro aktivní spolupráci.Dokonce i v takových odděleních, kde se experimentuje s organizační strukturou a kde dochází ke změnám funkcí, je možné používat minulé údaje ke sledování výkonnosti a ke stanovení toho, kde je třeba provést zlepšení. Je možné zavést vyhodnocovací systém, který by shromažďoval údaje z minulosti a zavedl normy, na jejichž základě by se měřila budoucí výkonnost.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS58

Název originálu:                An integral approach to compliance

Překlad názvu:                Integrální přístup k harmonizaci

Autor:                    GODDARD, Thomas G.

Zdroj:                     Healthcare Financial Management, 2000, roč. 54, č. 8, s. 41.

Výtah:

Finanční ředitelé, kteří vedou organizace poskytující zdravotní péči, by měli strukturovat svoje harmonizační plány takovým způsobem, aby byly v souladu s požadavky nejen vládních a obecních předpisů, vyhlášek a nařízení, ale i v souladu s ostatními právními normami a přepisy, které se týkají řízení zdravotní péče. Integrální plán harmonizace by měl zahrnovat nejen průzkum zákonů a realizaci vzdělávání zaměstnanců, ale měl by i obsahovat i monitorování takových organizačních systémů, které mohou harmonizaci jak urychlovat, tak i brzdit. Rovněž tak je třeba měřit motivaci zaměstnanců, jak dodržují normy harmonizace a modifikovat firemní kulturu za účelem podpory cílů harmonizace. Organizace, které se zabývají řízením zdravotní péče, by měly vybavit administrativní pracovníky, kteří rozhodují v otázkách harmonizace, širokou paletou metod a nástrojů pro vyhodnocování a zlepšování harmonizačních snah. Riskantní organizační rozhodnutí by organizace měla nechat prozkoumat externě z hlediska složitých dynamických právních soustav a soudních rozhodnutí.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS59

Název originálu:                Meeting customers' needs

Překlad názvu:                Uspokojování potřeb zákazníků

Autor:                    DEIERLEIN, Bob

Zdroj:                     Beverage World, 1999, roč. 118, č. 1685.

Výtah:

Způsob provádění údržby automobilů se rychle mění. V celém světě se odborní pracovníci, kteří se zabývají strojními zařízeními, setkávají se všemi možnými elektronickými přístroji, prediktivními způsoby údržby, plánováním produktivity, harmonogramy údržbářských prací a totální integrovanou logistikou údržby. Rovněž tak se mění i sama lokalita provádění údržby. Aby se vyhovělo stále rostoucím nárokům zákazníků, snaží se prodejní firmy zkracovat prostoje vozidel zlepšováním svého vybavení, které  slouží  k provádění údržby, dále pak modernizovat stávající prodejní střediska a budovat střediska nová. Například firma Diamond International otevřela jedno z nejmodernějších zařízení tohoto druhu v městě Little Rock, v Arkansasu.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS60

Název originálu:                No business like trade-show business

Překlad názvu:                Obchodování na veletrzích má svůj zvláštní charakter

Autor:                    ALEXANDER, Steven

Zdroj:                     InfoWorld, 2000, roč. 22, č. 16, s. 81.

Výtah:

Pro výcvik technických pracovníků firmy, to znamená těch, kteří nejsou specialisty na prodej a marketing, a kteří tvoří součást skupiny pracovníků, jež firmu zastupuje na veletrzích, používají někteří vedoucí pracovníci školitele. Tito školitelé mají tyto pracovníky naučit, jak jednat na veletrzích s potenciálními zákazníky, kteří stánek firmy navštěvují. Důvod, proč se výcvik v jednání s lidmi u těchto pracovníků provádí, je jednoduchý, je to zvyšování objemu prodeje. Jsou to často právě techničtí pracovníci, kteří na veletrzích neumějí jednat vhodným způsobem a kteří se obvykle při rozhovoru se zákazníkem dívají dolů na špičky svých bot. Výcvik a školení je zcela jistě velmi důležitý pro odstraňování nevhodných návyků při jednání s lidmi.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS61

Název originálu:                Greenlight hits the gas with revised Amazon deal

Překlad názvu:                Prodejní služba Greelight spolupracuje s firmou Amazon za nových podmínek               

Autor:                    HALLIDAY, Jean

Zdroj:                     Advertising Age, 2000, roč. 71, č. 37, s. 40.

Výtah:

Firma provádějící nákupní servis automobilů, firma Greenlight.com se snaží o spolupráci s firmou Amazon.com. Dává však přitom pozor, aby se vyhnula neúspěchu, jak se to již stalo některým firmám, které s firmou Amazon.com spolupracovaly. Proto vypracovala firma Greenlight se svým novým partnerem společný marketingový plán. Obě firmy oznámily dne 23. srpna uzavření společné smlouvy a firma Greenlight se stane výhradním prodejcem firmy Amazon v oblasti automobilů, za což firma Greenlight zaplatí firmě  Amazon v průběhu příštích dvou let 25 milionů USD.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS62

Název originálu:                I.T. jobs for non-I.T. people

Překlad názvu:                Zaměstnání v odvětví IT pro lidi, kteří nejsou specialisté na IT

Autor:                    WALLER, Candace

Zdroj:                     Black Enterprise, 2000, roč. 31, č. 2, s. 133.

Výtah:

Na trhu práce je k dispozici kolem 5,5 milionů pracovních příležitostí, a 4 miliony z těchto míst nejsou obsazeny z důvodu nedostatku talentů - tvrdí pan Robert J. Doleman z firmy Doleman Enterprises. I když technologický sektor závisí primárně na činnosti a na schopnostech programátorů, síťových specialistů a vývojových pracovníků, existuje ještě celá řada pracovních příležitostí v oblasti aplikací. Jsou to pracovní místa, která vyžadují spíše než odborné a technické znalosti praktické znalosti. Studie provádí rozbor počtu pracovních příležitostí v oblasti technologií, dále pak analýzu pracovních míst, jejichž náplní je vytváření a editace webových stránek, zpracovávání textů, realizace prodeje pomocí obchodních zástupců. Zavádí se též komunikační marketing a marketing výrobků, vytvářejí se vztahy se zákazníky atd.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]