Digest

ISRM

Vedení lidí

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS01

Název originálu:                The world's 100 best

Překlad názvu:                Nejlepších 100 světových firem

Autor:                    HASEK, Glenn

Zdroj:                     Industry Week, 2000, roč. 249, č. 13, s. 46.

Výtah:                   

Být jmenován časopisem Industry Week jednou ze 100 nejlépe řízených společností po dobu pěti let činnosti není žádná maličkost, ale 36 výrobců provedlo právě tento výběr. Bylo by možné napsat obrovské množství stránek o výsledcích firem, které dle časopisu Industry Week patří mezi sto nejlepších. Každá z nich patří mezi neprogresivnější ve svém oboru. Tyto firmy mají nejkvalitnější management v oblastech, jako je finanční výkonnost, inovace, vedení, globalizace, tvorba aliancí a partnerství, péče o zaměstnance a jejich vzdělávání, veřejná prospěšnost. Z vyhodnocování vypadli i někteří vítězové z předchozích hodnocení, jiné firmy neměly dostatečnou podporu hodnotitelů a nedostaly se ani do finále.  Dvě společnosti, které byly na seznamu v roce 1999, se tento rok v hodnocení vůbec neobjevily. Bylo zastoupeno dvacet jedna průmyslových odvětví.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS02

Název originálu:                Terkel takes on the new economy

Překlad názvu:                Pan Terkel je skeptický vůči nové ekonomii

Autor:                    MC CLENAHEN, John S.

Zdroj:                     Industry Week, 2000, roč. 249, č. 13.

Výtah:   

Autor, pan Stud Terkel, by na mnoha firmách, které časopis Industry Week oslavuje, nalezl řadu chyb. V současném světě obchodu, který překypuje informacemi a je ovládán technologiemi, je pan Terkel kontrarián. Celá řada jeho tvrzení pohoršuje vedoucí pracovníky firem a celé řadě jeho tvrzení tito pracovníci vůbec nevěří.  Pojmy jako "angažovanost pracovníků", "tvorba hodnoty" a dokonce i "vůdčí schopnosti" jsou pro pana Terkela značně prázdné a módní pojmy - pojmy, jejichž význam a obsah se vytrácí ve světle každodenní řídící praxe. Není proto vůbec žádným překvapením, že je pan Stud Terkel považuje za nicotné eufemismy. Například pojem downsizing. Downsizing znamená masové spalování, tvrdí pan Terkel ironicky. Pan Terkel prostě opovrhuje stále se rozšiřujícím používáním módních slov. Současně také útočí na průmysl USA a obviňuje ho z toho, že ničí jak pracovní etiku, tak i loajalitu zaměstnanců vůči firmě.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS03

Název originálu:                Multigeneration employees : strategies for effective management

Překlad názvu:                Problematika řízení zaměstnanců, kteří pocházejí z několika generací : strategie efektivního řízení

Autor:                    KUPPERSCHMIDT, Betty R.

Zdroj:                     The Health Care Manager, 2000, roč. 19, č. 1, s. 65.

Výtah:

Soubor současných pracovníků ve zdravotnictví je tvořen nejstarší generací,  generací Baby Boomer (generace narozená v poválečných letech) a generací X (generace narozená po ukončení války ve Vietnamu). Dobří a efektivní vedoucí pracovníci musí být schopni pochopit charakter  jednotlivých generací svých pracovníků a musí rovněž zabezpečit, aby se tito pracovníci navzájem chápali,  rozuměli si a respektovali vzájemné rozdíly. Vedoucí pracovníci musí podporovat vzájemnou diskusi o tom, jak rozdíly jednotlivých generací pracovníků ovlivňují jejich přístup k práci a k celé firmě. Musí vytvářet příležitosti k tomu, aby tento soubor pracovníků, který tvoří několik generací, přispíval co nejlépe k dosahování cílů společnosti. Pracovníkům musí být nabídnuta určitá podmíněná jistota, která by spočívala na výsledcích práce a na schopnosti spolupracovat. Rovněž tak musí vedoucí pracovnící  používat všemožných manažerských technik k tomu, aby povzbuzovali méně průbojné pracovníky.

 

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS04

Název originálu:                Implementing participative management : transition issues from the field

Překlad názvu:                Aplikace participativního managementu : problémy při zavádění přímo z praxi

Autor:                    HENNESTAD, Bjorn W.

Zdroj:                     The Journal of Applied Behavioral Science, 2000, roč. 36, č. 3, s. 314.

Výtah:

Článek nás seznamuje s příkladem popisujícím pokus o transformaci řídící struktury společnosti Extrusion Company z tradičního modelu na model participativní. Stať je založena na průběžné studii těchto snah. Jeden z vedoucích pracovníků inicioval tento pokus, který zprvu nalezl podporu, později však vedl k nesouhlasu, frustraci a ještě později k daleko nižšímu očekávání. Po více než dvou letech těchto snah zůstává výsledek transformace nejistý. Článek rozebírá to, co se stalo a navrhuje nástroje pro provedení změn v managementu, aby se tak zvýšil důraz a účinnost transformace. Dále pak analyzuje důležitost pojmů vedení a management pro provádění skutečných organizačních změn.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS05

Název originálu:                The importance of site manager involvement

Překlad názvu:                Význam angažovanosti ředitele výstavby

Autor:                    TOPF, Michael D.

Zdroj:                     Occupational Hazards, 2000, vol. 62, č. 9, s. 31.

Výtah:

S postoji a činnostmi ředitele podniku nebo ředitele výstavby stojí či padá bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana či zlepšování životního prostředí. Je lhostejné, zda se zvolí behaviorální či tradiční systém řízení nebo  systém řízení založený na orientaci na pracovníky, vždy je třeba podnikat kroky pro zabezpečení osobní zaangažovanosti klíčových pracovníků. To, jak se zajistí dosahování důležitých konečných výsledků bude záviset na osobnosti a vůdčích schopnostech těchto lidí. Odborník pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí vychovávat a školit klíčové pracovníky své firmy o postojích, činnostech a postupech, které mohou v konečném důsledku jak zlepšit, tak i zhoršit pracovní postupy. Ať již budou klíčoví pracovníci firmy pracovat v oblasti výroby, lidských zdrojů nebo řízení jakosti, musí vždy jasně vyjadřovat bezpodmínečnou podporu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

 

.

Kód:                       MD/7/CIKS06

Název originálu:                Power to the people

Překlad názvu:                Elektřina pro spotřebitele

Autor:                    LADD, Conrad M.

Zdroj:                     Mechanical Engineering, 2000, roč. 122, č. 9, s. 68.

Výtah:

Po celé 20. století zlepšovali strojní inženýři a odborníci v elektrotechnice technologii a účinnost přeměny elektrické energie, což umožnilo výrobcům elektrické energie dodávat stále rostoucímu průmyslu USA lacinou elektřinu. Výsledkem vynikajících schopností těchto odborníků jsou solidní základy konkurenční výhody amerického průmyslu v rámci světové ekonomiky. Proto výroba úsporných spotřebičů elektrické energie, které navíc využívají lacinou elektřinu, umožňuje nám všem žít ve zdravějším a zajímavějším světě.  Tito elektrotechničtí odborníci vyvinuli ve 20. století poměrně levnou generaci zdrojů a spotřebičů elektrické energie, což umožnilo USA podržet si svoji vedoucí pozici ve světové ekonomice a vysokou životní úroveň. Elektrotechničtí odborníci budou i nadále pokračovat v řešení významných problémů příštího století.  

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS07

Název originálu:                Leadership in healthcare : values at the top

Překlad názvu:                Vedoucí pracovníci ve zdravotnictví : jaké uznávají hodnoty

Autor:                    DYE, Carson F.

Zdroj:                     Healthcare Executive, 2000, roč. 15, č. 5, s. 6.

Výtah:

Oblast zdravotní péče vyžaduje vedoucí pracovníky, kteří jsou schopni si opakovaně získat důvěru, zavést do praxe účinné metody a zabezpečit kvalitu péče pomocí tvrdých organizačních změn. Být ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti zdravotní péče znamená být nucen provádět nepříjemné změny včetně budování komplikovaných organizačních struktur, řešit málo známé provozní a strategické problémy a úkoly,  urychleně provádět změny a k tomu mít navíc nedostatek času. Překonávání těchto překážek vyžaduje mít vynikající moderní vůdčí schopnosti a současně mít i netradiční přístup ke klasickým postupům. Tyto schopnosti spočívají na vůdčích hodnotách, které jim pomáhají dosahovat cílů v dobách překotných změn a které jim pomáhají vyrovnat se se stresem a přispívat k zapojování ostatních pracovníků do realizace organizačních změn.

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS08

Název originálu:                Building better leaders

Překlad názvu:                Výchova kvalitnějších vedoucích pracovníků

Autor:                    GILPATRICK, Kristin

Zdroj:                     Credit Union Management, 2000, roč. 23, č. 9, s. 34.

Výtah:

Ti, kteří měli možnost zúčastnit se výroční konference CUES v roce 2000 ve dnech 24 až 27. června v Palmer House Hilton v Chicagu, se vrátili nazpět již jako lepší vedoucí pracovníci. Přednášející se snažili získat posluchače pro spoluúčast při provádění rozhodování, inspirovat jejich emocionální inteligenci, zlepšit jejich rozhodovací schopnosti a získat je pro uplatňování řídících postupů v rámci mnohem jasněji vymezených a definovaných hranic, budovat týmy a  podporovat inovativní schopnosti na cestě k úspěchu. Dále jsou uváděny podrobnosti.

 

 

 

Kód:                       MD/7/CIKS09

Název originálu:                Wired for change

Překlad názvu:                Změny vlivem deregulace telekomunikací

Autor:                    BIERS, Dan, GOAD, G. Pierre

Zdroj:                     Far Eastern Economic RevieW, 2000, roč. 163, č. 27, s. 44.

Výtah:                   

I když Asie stále ještě zaostává za západem, co se týká řízení úrovně společností a podpory konkurenceschopnosti, bude se tento rozdíl velice rychle vyrovnávat vlivem změn, které jsou vyvolané novými technologiemi. Čím rychleji bude technologická revoluce přijímána, tím lepší budou vyhlídky na hospodářský rozvoj.  Jedním z mnoha příkladů toho, jaký má technologie vliv na stále se zostřující hospodářskou soutěž, je skutečnost, jak tím způsobem nutí asijské vlády, aby urychlily deregulace telekomunikací, což na druhé straně umožňuje telekomunikačním firmám, aby nabízely rovněž všechny možné služby, například přístup na Internet zdarma, jak je tomu v Singapuru, nebo dokonce mezinárodní telefonní hovory zdarma, jako například v Hong Kongu. V Koreji mělo zavedení Internetu vliv na rychlejší deregulaci telekomunikací a burzovních obchodů a to mělo za následek provedení rozsáhlých strukturálních změn. Revoluce v oblasti IT tak mění i pravidla financování asijských firem.  Informační revoluce sama nezaručuje dobré řízení společností. Jelikož však přispívá k větší průhlednosti a k mohutnějšímu rozšiřování informací, je to krok správným směrem.Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]