Digest

ISRM

Knowledge management

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS43

Název originálu:                Systematic knowledge management and knowledge discovery

Překlad názvu:                Systematický management znalosti a jejich vyhledávání

Autor:                    JURISICA, Igor

Zdroj:                     Bulletin of the American Society for Information Science, 2000, roč. 27, č. 1, s. 9.

Výtah:                   

Rozsah a složitost užitečných informací stále roste, proto je třeba s nimi nakládat efektivně. Pokud bychom to nedokázali, nepodaří se nám najít to, co potřebujeme. Chceme-li zlepšit postupy při vyhledávání informací, je účinné rozšířit možnosti našeho informačního systému. Všeobecně řečeno, data představují vyčíslitelné hodnoty identifikovatelných nebo měřitelných vlastností nebo vlastností, které je možné vypočítat. Data v určitém kontextu představují informace. Znalostí pak rozumíme ověřenou, platnou a účinnou informaci. Současným trendem je podporovat management znalostí a umožnit sdílení znalostí tím, že se budují počítačově vybavené informační systémy, které mají stále složitější a flexibilnější struktury. Ty se dále doplňují novými službami, jako je například společné zpracování dotazů, shromažďování podobných dat počítačem a vyhledávání znalostí. Tento trend rovněž zahrnuje podporu dalšího rozvoje koncepce prezentace znalostí, integrace a koexistenci nestrukturovaných, částečně strukturovaných, strukturovaných a hyperstrukturovaných informací.  I když existuje řada možností, jak znalosti organizovat, perspektivním se jeví organizování samostatně se vyvíjejících domén, protože spoléhat se výhradně na  lidi, kteří by sami vytvářeli vztahy mezi jednolitými zdroji znalostí, již nestačí.  Tato lidská aktivita rovněž není měřitelná a mohlo by docházet k subjektivnímu ovlivňování. Za účelem podpory systematického managementu znalostí potřebujeme doplnit tradiční techniky managementu znalostí metodami, které umožní automatizaci určitých částí celého procesu. Nástroje řízení jakosti informací nám umožní vyhledávat chybějící, neočekávané, chybné nebo neúplné informace. Zavedení soustav na vyhledávání znalostí pak dále napomůže automatické organizaci, využívání a rozvoji bohatých zdrojů znalostí.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS44

Název originálu:                Networking know-how : integral knowledge management (KM) and the energy multinational

Překlad názvu:                Síťové know-how - integrální řízení znalostí (KM) a mezinárodní energetické společnosti

Autor:                    COFFMAN, Peter

Zdroj:                     Oil & Gas Journal, 2000, s. 5.

Výtah:                   

Během jednoho interview pan Kent Greenes, hlavní ředitel řízení znalostí u firmy Science Applications International Corp., který byl dříve manažerem řízení znalostí u firmy BP,  analyzoval svoji současnou funkci a management znalostí v energetickém průmyslu. Dle jeho názoru je důležité vyhledávat ve firmě takové lidi, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za výsledky aktivit v oblasti managementu znalostí. Za všech okolností je pak třeba podporovat iniciativu při budování firemní kultury v této oblasti. Jedním z hmatatelných úspěchů firmy BP v  oblasti řízení znalostí byl efektivní management rozsáhlé konsolidace a restrukturalizace firmy, která byla provedena v posledních dvou letech.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS45

Název originálu:                The data-centric corporation : Schlumberger in the 21st century

Překlad názvu:                Firma, která se soustřeďuje na práci s daty - firma Schlumberger - ve 21. století

Autor:                    COFFMAN, Peter

Zdroj:                     Oil & Gas Journal, 2000, s. 8.

Výtah:                   

V poskytnutém interview pan Jean Chevallier, vicepresident firmy Information Technology of Schlumberger Ltd., hovoří o vlivu informačních technologií na jeho firmu. Firma Schlumberger Ltd. investovala značnou část finančních prostředků do IT za účelem zajištění dvou priorit firmy, které jsou zárukou dobrého propojení a zajištění bezpečnosti. V únoru roku 2000 firma Schlumberger oznámila vytvoření internetové divize IndigoPool.com, která představuje celosvětovou platformu  pro nákup a prodej přebytků nafty a zemního plynu. Firma Schlumberger si cení managementu znalostí pro jeho schopnost vytvářet zcela nové podnikatelské prostředí. Nejprogresivnější vyhledávací a identifikační programy, které jsou aplikovány na deregulovaných trzích, se nyní snaží o udržení nebo i o zvýšení tržního podílu firmy tím, že vytvářejí užší vazby  se  zákazníky, snaží se porozumět jejich specifickým potřebám a reagovat na ně tím, že zákazníkům nabízejí specifické individuální služby.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS46

Název originálu:                Hot, hot, hot

Překlad názvu:                Nové aktuální obchodní příležitosti

Autor:                    HARRELD, Heather

Zdroj:                     Federal Computer Week, 2000, roč. 14, č. 33, s. 4.

Výtah:                   

Firma Arthur Andersen se snaží vhodným a vyváženým přístupem získat na trhu výhody.  Agresivním způsobem usiluje v podmínkách managementu znalostí o podchycení jak elektronického řízení, tak i aplikací pro oblast lidských zdrojů. Pan Cladwell prohlašuje, že firma uzavřela smlouvu o spolupráci s govWorks Inc. Účelem dohody je zabezpečení spojení s agenturami, které umožňují transakce prostřednictvím portálu govWorks. Jedná se o 10 firem, které vybudují elektronický vládní systém, včetně bezpečnostních systémů, které mají nahradit nedostatek vhodných vládních pracovníků. Alarmující nedostatek vládních úředníků a značné úsilí americké vlády a kongresu o rozvoj vyřizování vládních úkolů online umožnilo vznik trhu, který rozšířil počet potenciálních vládních dodavatelů. Navzdory tomu, že vybraná skupina několika největších výrobců hardwaru a softwaru a servisních firem již dominuje na trhu s vládními zakázkami v oblasti informačních technologií, stále rostoucí potřeba nových dodávek a inovací v této oblasti zajišťuje, že každoročně se tento trh bude dále rozšiřovat, a že tak vzniknou nové obchodní příležitosti. Důsledkem tohoto vývoje bude, že pro řadu společností to bude znamenat příslib toho, že se stanou významnými dodavateli vládních institucí jako nominovaní klíčoví integrátoři, dealeři a  experti v oblasti IT používaných vládou.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS47

Název originálu:                Leveraging knowledge management technologies to bring risk expertise to the electronic channel

Překlad názvu:      Využívání technologií managementu znalostí za účelem transformace expertízy rizik do elektronické podoby

Autor:                    HAMMITT, Lisa

Zdroj:                     Business Credit, 2000, roč. 102, č. 9, s. 16.

Výtah:                   

Podnikání v oblasti poskytování úvěrů již ve značné míře využívá moderních technologií za účelem automatizace hlavních pracovních postupů v této oblasti. To umožnilo redukovat časovou náročnost v oblasti vyhodnocování pravidel podnikání a řízení databází, jakož i snížení nákladů. Z hlediska technologických možností však byla opomenuta jedna klíčová oblast, a to vyhodnocování rizik v reálném čase. Často se stává, že určitá úvěrová rizika jsou opominuta z toho důvodu, že se nepoužívá vhodná technologie k jejich identifikaci.  Důsledkem toho je ztráta příležitostí a nedostatečná služba zákazníkům. Tuto činnost by firmy mohly vykonávat na daleko vyšší úrovni, kdyby k tomu používaly vhodných technologií a pravděpodobnostních modelů. Na rozdíl od metody vyhodnocování pravidel podnikání, která se používá pro základní stanovení rizik, umožňují pravděpodobnostní modely daleko komplexnější rozhodování, jež zohledňuje vstupy mnohačetných souborů dat a informací. To má za následek upřesněné rozhodování, které je tím pádem založeno na nejaktuálnějších informacích, jež se týkají příslušného zákazníka. Modely je pak možné dále vyhodnotit pomocí mnohačetných elektronických kanálů. Vytváření takovýchto soustav většinou zahrnuje budování tři koncepcí: 1. filtraci dat + analýzu rizik + sled kroků, 2. používání podnikatelských pravidel, 3. analýzu rizik. Pro zákazníka bude přínosem urychlení a zkvalitnění rozhodování firem, které poskytují úvěry.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS48

Název originálu:                Turning knowledge into value

Překlad názvu:                Zhodnocování znalostí

Autor:                    COOPER, John

Zdroj:                     CMA Management, 2000, roč. 74, č. 8.

Výtah:                   

Koncepce intelektuálního kapitálu (IC) se řídí realitou identifikovatelné zákaznické základny. Otázkou zůstává, do jaké míry je možné transformovat do prodejní položky všechny ty znalosti, které máte k dispozici, a jakým způsobem by vůbec bylo možné kvantifikovat nehmotný majetek, který intelektuální kapitál představuje. IC je možné přirovnat k transformaci znalostí do něčeho, co má tržní hodnotu. IC je hlavní součástí kanadských biotechnologických společností.  Několik menších případových studií uvádí v tomto příspěvku, jak soukromé firmy, které se zabývají biotechnologiemi, nakládají s vlastním intelektuálním kapitálem.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS49

Název originálu:                Turning knowledge into value

Překlad názvu:                Transformace znalostí do něčeho, co má svojí stržní cenu

Autor:                    CAGNA, Jeff De

Zdroj:                     Information Outlook, 2000, roč. 4, č. 10, s. 24.

Výtah:                   

V interviewu profesorka a autorka Nancy Dixon podává zcela nový a převratný pohled na to, jak vznikají znalosti uvnitř organizace, jak je možné je sdílet, a za jakých podmínek fungují systémy přenosu znalostí. Autorka je toho názoru, že to, co je vskutku novým přínosem k managementu znalostí, je tržní realizace hodnoty znalostí, co umožňuje firmám pracovat daleko efektivněji.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS50

Název originálu:                Retaining workers in the knowledge economy

Překlad názvu:                Jak si v době ekonomiky znalostí udržet pracovníky

Autor:                    WESLEY, Dough

Zdroj:                     Information Outlook, 2000, roč. 4, č. 10, s. 34.

Výtah:                   

Na rozdíl od dřívějších zdrojů bohatství společností, mezi které patřily zemědělská půda, přírodní suroviny, peníze a stroje, mohou být znalosti poskytovány osobami, které je vlastní, aniž by tyto osoby o ně zároveň samy přicházely. Autorka uvádí šest podnětů, které se týkají práce, organizace a lidí a které vznikly na základě této nové skutečnosti. Zdůrazňuje se důležitost vytváření vazeb mezi firmou, tvůrčí manažerskou činností a angažovanosti zaměstnanců jako jednotlivců.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS51

Název originálu:                Skills and competencies to succeed in a knowledge economy

Překlad názvu:                Zkušenosti a kompetence potřebné v ekonomice znalostí

Autor:                    OXBROW, Nigel

Zdroj:                     Information Outlook, 2000, roč. 4, č. 10, s. 18.

Výtah:                   

Pan Oxbrow zkoumá potřebu nových přístupů a pokouší se definovat soubor dovedností, které musí mít lidé a pracovní týmy, kteří navrhují, zavádějí a podporují soustavy pro management znalostí (KM). Pro úspěšnou činnost v oblasti managementu znalostí musí informační technici vyhodnocovat své vlastní zkušenosti a nebát se je aplikovat v nových, nestandardních situacích, dále pak trvale usilovat o získávání znalostí, které jsou potřebné pro úspěšnou činnost v oblasti kultury znalostí.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS52

Název originálu:                Hierarchies and the organization of knowledge in production 

Překlad názvu:                Hierarchie a organizace znalostí ve výrobě

Autor:                    GARICANO, Luis

Zdroj:                     The Journal of Political Economy, 2000, roč. 108, č. 5, s. 874.

Výtah:                   

Příspěvek vysvětluje, jaký vliv má komunikace na specializované získávání znalostí. Dochází se k závěru, že hierarchie, založená na znalostech, je přirozený způsob, jak organizovat získávání znalostí v situaci, kdy je třeba usilovat o řešení problémů v organizaci, ve které vědí, jak je řešení otevřených problémů nákladné. V takové firmě získávají výrobní dělníci znalosti o těch nejobecnějších nebo nejjednodušších řešeních problémů, se kterými se setkávají. Specializovaní řešitelé problémů se pak zabývají problémy výjimečnými nebo velmi obtížnými. Ukazuje se, že tento model je vhodný pro práci se standardními poznatky v souladu s teorií organizací. Tyto informace pak používá k analýze dopadu výrobních změn a změn v oblasti IT na strukturu organizace.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS53

Název originálu:                Antidote for information overload                                 

Překlad názvu:                Protijed na záplavu informací

Autor:                    WALTNER, Charles

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 806, s. 117.

Výtah:                   

Na trh byl dán soubor softwarových produktů, které mají přispívat přímo k řešení nesnází s managementem digitálních informací. Společným prvkem těchto nástrojů pro management informací a spolupráce je jejich zaměření na řešení problémů při sdílení, vyplňování a indexaci těch nejběžnějších dokumentů - webových stránek a jejich příloh.

Prodejci, kteří na trhu znalostí spolupracují na uvedené problematice, jsou firmy Correlate Technologies, HotOffice Technologies, iHarvest, NetDocuments a Webforia. Pracovnice firmy Moai Technologies Inc., paní Molly Giss, nalezla řešení svých problémů, které měla  se záplavou informací tím, že znovuobjevila firmu iHarvest service, která jí pomohla nalézt potřebné řešení. Paní Giss ukládá komponenty informací do adresářů na webovém serveru firmy iHarvest, ke kterým pak mají pomocí hesla přístup i ostatní pracovníci. Úsilí spřízněné firmy Allied Mortgage Capital Corp. a jejího ředitele pana Ron Litta o nalezení řešení v oblasti managementu znalostí pokračovalo spoluprací s firmou Correlate Technologies. Výsledkem této spolupráce je program Correlate, který je opravdu vynikající. Vyznačuje se totiž jedinečnou metodou zobrazení informací pomocí diagramů, čímž se usnadňuje pochopení vztahů mezi jednotlivými dokumenty.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS54

Název originálu:                Software preserves knowledge,  people pass it on

Překlad názvu:                Software uchovává znalosti, které lidé opominou

Autor:                    STEWART, Thomas A.

Zdroj:                     Fortune, 2000, roč. 142, č. 5, s. 390.

Výtah:                   

Technologie umožňuje řešení problémů, ale sama též problémy vytváří. Od Guttenberga k HTML přispěla technologie k rozšíření znalostí více než veškeré organizační snahy, které iniciovali všichni poradci dohromady. Pro sdílení znalostí neexistuje jediné a nejlepší řešení.

Pomocí intranetu firmy PricewaterhouseCoopers, který se nazývá KnowledgeCurve a který má přezdívku "Kraken", se informace špatně vyhledávají a získávají, protože systém je stále přetížen. Jako nástroj sdílení informací však tento systém pracuje velice dobře, a proto je vzorem pro tvorbu ostatních podobných soustav.

 

.

Kód:                       MD/8/CIKS55

Název originálu:                Knowledge management : fad or need?                          

Překlad názvu:                Management znalostí : móda nebo potřeba?

Autor:                    LEY, Baruch

Zdroj:                     Research Technology Management, 2000, roč. 43, č. 5, s. 9.

Výtah:                   

Aktiva znalostí - to znamená ta, která se týkají výzkumu, vývoje, technologií, výrobků a investic do lidských zdrojů, dále pak specifických organizačních designů a procesů -  jsou nepochybně velice cenná a představují hlavní podnět pro zvyšování hodnoty firmy v nové ekonomice. Na druhé straně je však třeba položit si otázku, zda znalosti musí být opravdu řízeny? A je vůbec možné znalosti řídit? Předkládá se důkladný pohled na tyto problémy.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]