Digest

ISRM

Vztahy s okolím, evropská integrace

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE102

Název originálu:                Asian innovation awards : the digital divide

Překlad názvu:                Digitální propast

Autor:                    CHANDA, Nayan

Zdroj:                     Far Eastern Economic Review, 2000, roč. 163, č. 42, s. 50.

Výtah:                   

Nikdy dříve v historii neexistoval na světě takový propastný rozdíl v životní úrovní lidí. Na jedné straně obrovské bohatství a progresivní věda a technologie, na druhé straně bída a utrpení třetiny lidstva.  Nyní však, díky protestům odpůrců globalizace, roste povědomí o tom, že pokračování v tomto nepříznivém vývoji by mohlo zapříčinit celkovou nestabilitu a ohrozit samé základy světového míru.  Odrazem tohoto vědomí rozporu je nejnovější pojem ze světa moderních technologií - "The Digital Divide" (digitální propast) - což má klíčový význam pro pochopení skutečnosti, že pouze 5% světové populace je napojeno na Internet, zatímco zbytek není. Otázkou zůstává, zda technologie sama je schopna vyřešit tento rozpor.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE103

Název originálu:                Books and arts : pros and cons of globalisation

Překlad názvu:                Knihy a umění : klady a zápory globalizace

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     The Economist, 2000, roč. 357, č. 8192, s. 104.

Výtah:                   

Pět nedávno vyšlých knih se hlouběji a podrobněji zabývá rozborem globální integrace a jejím vlivem na chudé. Mezi tyto knihy patří například The Mystery of Capital (Záhada kapitálu) od Hernanda de Soto a Runaway World: how Globalization is Reshaping Our Lives (Svět dálnic - jak globalizace mění náš život) od Anthonyho Giddense.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE104

Název originálu:  Workers' education and neoliberal globalization : an adequate response  to transnational corporations?

Překlad názvu:                Vzdělávání dělníků a neoliberální globalizace : adekvátní reakce na nadnárodní společnosti?

Autor:                    SALT, Ben

Zdroj:                     Adult Education Quarterly, 2000, roč. 51, č. 1, s. 9.

Výtah:                   

Studie vychází z předpokladu, že vzdělání je životně důležité pro zlepšování podmínek dělníků v globální ekonomice. Vyhodnocuje činnost 10 hlavních vzdělávacích programů pro dělníky. Analyzuje  roli globalizace v těchto vzdělávacích programech a vztah vzdělávacích programů k mezinárodní solidaritě. Vzdělávací programy jsou tříděny dle takových kritérií, aby se zjistilo, zda obsahují vzhledem k neoliberální globalizaci i to, co autoři nazývají "transformační vzdělávání" nebo také "pružné vzdělávání". Případové studie United Auto Workers-General Motors' (UAW GM), což je placený vzdělávací program, the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations' (AFL-CIO) Common Sense Economics, dále pak International Federation of Workers' Education Associations' (IFWEA), což jsou mezinárodní vzdělávací programy, se vyznačují jak silnými, tak i slabými stránkami soudobého vzdělávání dělníků.  Článek

se přimlouvá za daleko jednotnější reakci na konfrontaci s nadnárodními firmami, které dominují v globální ekonomice, a předkládá kriticky reflektivní přistup ke vzdělávání, který mohou využít všechny společenské organizace, kterých se globalizace týká.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE105

Název originálu:                Trade winds

Překlad názvu:                Proudění

Autor:                    LINDSEY, Brink

Zdroj:                     Reason, 2000, roč. 32, č. 6, s. 70.

Výtah:                   

Autor příspěvku Brink Lindsey recenzuje knížku "A Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of Globalization" (Dokonalá budoucnost - perspektivy a skryté možnosti globalizace) od Johna Micklethwaita a Adriana Woolridge.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE106

Název originálu:                Inter-governmental conference : European parliament finetunes its proposals

Překlad názvu:                Mezivládní konference : Evropský parlament dopracovává svůj návrh ústavy

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     European Report, 21/10/2000, s. 10.

Výtah:                   

Druhý stupeň schvalování návrhu ústavy bude mít za cíl úpravy textu, který musí mít všechny náležitosti, které jsou charakteristické pro skutečnou ústavu Evropské unie. Taková ústava musí jasně stanovit společné hodnoty EU, základní práva evropských občanů, zásady oddělení moci výkonné a zákonodárné, složení, roli a funkci institucí EU, rozdělení kompetencí, role evropských politických stran a cíle evropské integrace. Práce na tvorbě návrhu tohoto textu ústavy bude zahájena summitem v Nice, který by k tomu měl poskytnout mandát a definovat harmonogram dalšího postupu. Předběžný návrh této nové ústavy by měl být vyhotoven do jednoho roku, ten by pak měl být odsouhlasen Evropským parlamentem a poté referendem všech členských států EU. V každém případě by ústava měla být přijata před datem konání evropských voleb, které je stanoveno na rok 2004.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE107

Název originálu:                Europe : is there a fourth way?

Překlad názvu:                Evropa : existuje čtvrtá cesta?

Autor:                    SINGER, Daniel

Zdroj:                     The Nation, 2000, roč. 271, č. 14, s. 20.

Výtah:                   

Chce-li být Západní Evropa opravdu nezávislá, musí bránit svůj model sociálního státu. Studie se zabývá úsilím evropské nové levice o záchranu modelu sociálního státu a jejím bojem proti tomu modelu kapitalistického systému, který podporují USA.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE108

Název originálu:                More technical assistance to hasten Croatia into EU fold

Překlad názvu:                Větší technická pomoc, která by měla urychlit vstup Chorvatska do EU

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     European Report, 25/10/2000, s. 1.

Výtah:                   

Per Vinther, vedoucí delegace Evropské komise v Chorvatsku, a Ivan Jakoviac, chorvatský ministr pro evropskou integraci, podepsali dne 24. října memorandum o financování technické pomoci chorvatským vládním institucím ze strany EU.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE109

Název originálu:                Let's talk Europe : globalization opportunities are driven by technology

Překlad názvu:                Diskuse probíhající v evropských zemích : hnacím motorem globalizace je technologie

Autor:                    SCHUMACHER, Henry J.

Zdroj:                     BusinessWorld, 12/10/2000, s. 1.

Výtah:   

Poté, co jsem toto prohlásil, musím k tomu dodat, že Evropa naléhavě potřebuje specialisty na IT. Německo přiznává, že mu chybí 70 000 specialistů na IT, ale analytici jsou toho názoru, že skutečný počet dosahuje 300 000. Totéž se týká i ostatních evropských zemí. Německo dokonce nabídlo 20 000 zelených karet expertům na IT ze zemí mimo EU a očekávalo, že bude zaplaveno uchazeči. K tomu však nedošlo. Ve hře je e-outsourcing, který nabízí nové možnosti nejen evropským firmám, ale například i firmám z Filipín, jako potenciálním strategickým partnerům v oblasti zpracovaní dat a webových aplikací.

 

               

Kód:                       MD/8/CERGE110

Název originálu:                Denmark's message

Překlad názvu:                Vzkaz z Dánska

Autor:                    JOFFE, Josef

Zdroj:                     Time South Pacific, 2000, č. 40, s. 41.

Výtah:                   

Příspěvek nabízí úvahy autora, které se týkají rozhodnutí Dánska odmítnout zavedení Eura. Stabilita a prosperita dánského národního hospodářství. Přistup Dánska k evropské integraci.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE111

Název originálu:                Globalism benefits less urgent when considered at French cafe

Překlad názvu:                Při letmém pohledu se výhody globalizace jeví menšími

Autor:                    CRAIN, Rance

Zdroj:                     Advertising Age, 2000, roč. 71, č. 42, s. 56.

Výtah:                   

Argumenty proti globalizaci. Popis atmosféry panující v Burgundsku, které zůstává globalizací nedotčeno. Myšlenky, které se týkají globalizace a které byly vysloveny na schůzce Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (IMF). Konflikt mezi globalizací a národní identitou. Problémy prodejců globálních produktů, kteří předpokládají jednotné metody propagace na globálním trhu. Názory, že svět by se neměl stát výluční doménou prodejců.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE112

Název originálu:                Anti-liberalism old and new

Překlad názvu:                Noví a staří odpůrci liberalizmu

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Economist, 2000, roč. 357, č. 8193, s. 29.

Výtah:                   

Příspěvek ekonoma Davida Hendersona, který se týká hnutí proti liberalizmu a jehož předmětem je  přednáška, jež se konala v říjnu 2000 v Londýně. Problematika nevládních organizací, které jsou nazývány "antikapitalistickými tělesy". Strach z vlivu globalizace.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE113

Název originálu:                Culture War

Překlad názvu:                Kulturní válka

Autor:                    STRAUS, Tamara

Zdroj:                     New Republic, 2000, roč. 223, č. 15, s. 16.

Výtah:                   

Zpráva, která se zabývá 55. výroční schůzí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, v České republice.  Snahy skupiny, která se nazývá "Iniciativa proti ekonomické globalizaci", o přerušení konference. Argumenty opozice proti globalizaci.  Perspektiva konference a vliv protestů.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE114

Název originálu:                Bretton Woods : original intentions and current problems

Překlad názvu:                Bretton Woods : původní záměr a stávající problémy

Autor:                    MIKESELL, Raymond F.

Zdroj:                     Contemporary Economic Policy, 2000, roč. 18, č. 4, s. 404.

Výtah:                   

Instituce založené na základě dohody z Bretton Woods byly v posledních letech vystaveny rozličné kritice a čelily řadě vážných problémů při prosazování svých cílů.  Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka nepostupovaly v souladu s původními záměry svých zakladatelů.  Jak je v tomto článku vysvětleno, z větší části je tomu tak proto, že se světová ekonomika od doby konference v Bretton Woods značně změnila. Řada z původních funkcí těchto institucí ztratila zcela na významu.  Článek zkoumá aktuální problémy, kterým MMF a Světová banka čelí, se zvláštním zřetelem na srovnání s původními cíly těchto institucí. Například nedávno byla jedním z největších problémů, který tyto instituce řešily, finanční krize těch členských států, které liberalizovaly svoje ekonomiky v souladu s globalizačními trendy.  Tyto krize vyvolaly zvýšené nároky na finanční pomoc ze strany MMF a Světové banky, které měly zcela jiné cíle, než jak by tomu mělo být dle původních záměrů zakladatelů těchto institucí. Další problémy, které tyto dvě instituce řeší, je pomoc nejchudším zemím světa, jejichž ekonomiky  se v posledních letech nerozvíjejí, a dále pak pomoc bývalým komunistickým zemím při jejich transformaci na tržní ekonomiku.  Autor vyslovuje svoje osobní názory na to, jak řešit tyto i ostatní problémy MMF a Světové banky.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]