Digest

ISRM

Řízení procesů

 

Kód:                       MD/8/CIKS56

Název originálu:                Opening the door to success

Překlad názvu:                Dveře otevřené úspěchu

Autor:                   MUDD, Tom

Zdroj:                     Industry Week, 2000, roč. 249, č. 17, s. 115.

Výtah:                   

Výrobní závod firmy PAC International Ltd. ze Stockportu ve Velké Británii vyhrál soutěž časopisu IndustryWeek o nejlepší výrobní závod roku 2000, kterou v roce 1996 získala firemní skupina Blick PLC. Firma PAC je výrobcem elektronických řídících soustav. Dle informace ředitele firmy, pana Michaela Price, se firma od roku 1992, kdy byla v krizi, úspěšně rozvíjela a zavedla kompletní řízení výrobních operací, snížila výrobní a dodací časy, aplikovala celulární výrobní systémy. Rovněž vytvořila vazby na malé podniky v rámci systému, který se skládá z malých výrobních jednotek, jež jsou integrovány do celého výrobního závodu. V současné době se výrobní tým skládá ze 6 samostatných výrobních týmů. V každém z nich je jeden pracovník, který se zabývá údržbou, a jeden referent, který se stará o zásobování materiálem. Údržbář se stará hlavně o preventivní údržbu strojního zařízení, zásobovač o řádnou a včasnou objednávku a dodávku materiálů. K tomu se používá systém "faxban" . Výrobní týmy vyrábějí většinou komponenty, které mají širší možnosti použití. Teprve v konečné fázi výrobního procesu se z komponentů montuje zařízení, které se celé přizpůsobuje individuálním požadavkům zákazníka.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS57

Název originálu:                Specifying linear-motion components

Překlad názvu:                Specifikace komponentů výrobního systému s lineárním pohybem

Autor:                    SPANGLER, Scott, ROLLINGER, Mark

Zdroj:                     Machine Design, 2000, roč. 72, č. 16, s. 52.

Výtah:                   

Systémy s lineárním pohybem se skládají z hnacího ústrojí, řídící soustavy, podávací a nakládací soustavy. Mají sloužit několika různým vzájemně propojeným požadavkům.  Výrobní technici mohou zadat části systému samostatně, a poté je integrovat v podmínkách vlastního výrobního závodu, nebo také mohou spolupracovat s dodavatelem systémů s lineárním pohybem na vybudování totálního lineárního systému, který do sebe bude integrovat jednotlivé subsystémy. Pojem LOSTPED (load, orientation, speed, travel, precision, environment, duty cycle) vyjadřuje souhrn požadavků na celý systém s lineárním pohybem, jsou to zatížení a náklad, směr, rychlost, dráha, přesnost, životní prostředí a výrobní cyklus. Úspěšný návrh takovéhoto výrobního systému (LOSTPED) musí brát v úvahu všechny jednotlivé parametry. Výsledkem realizace musí být vytvoření robustního výrobního zařízení, které nebude vyžadovat téměř žádnou údržbu.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS58

Název originálu:                Integrated supply : supply chain management in materials management and procurementI

Překlad názvu:                Systém integrovaných dodávek : řízení systému nákupu a dodávek materiáluutor:      

Autor:                    LAWRENCE, Barry F., VARMA, Anoop

Zdroj:                     Production and Inventory Management Journal, 2000, roč. 40, č. 2, s. 1.

Výtah:                   

Počátkem devadesátých let se systém integrovaných dodávek (I/S) vyprofiloval jako systém, který zajišťuje údržbu, opravy a objednávky (MRO). V posledních deseti letech se tento systém dále rychle rozvíjí a nachází uplatnění v řadě různých projektů. Systém integrovaných dodávek (I/S) je nejlépe možné definovat jako partnerství několika dodavatelů, které má sloužit uspokojování potřeb jediného zákazníka, často ve formě dodávek Original Equipment Manufacturer (OEM). Hlavní dodavatel, který provádí mezí nižšími dodavateli integraci dodávek, sám přebírá celou dodávku materiálů, které zásobují výrobní soustavu zákazníka. Zákazník těží z toho, že má méně starostí s obstaráváním materiálu. To mu umožňuje i snižování nákladů. Ve většině případů dodavatel, který provádí integraci dodávek, provádí i koordinaci mezi různými dodavateli. Hlavní dodavatel má výhodu dlouhodobého vztahu se zákazníkem a rostoucího objemu dodávek.

 

Kód:                       MD/8/CIKS59

Název originálu:                Who's in charge of IT?

Překlad názvu:                Kdo je pověřen řízením IT?

Autor:                    SWANSON, Sandra, GOODRIDGE, Elisabeth

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 808, s. 50.

Výtah:                   

Vedoucí pracovníci, kteří sami nepracují v oblasti IT, se stále více snaží ovlivňovat elektronické obchodování. Vedoucí pracovníci různých oddělení mají stále větší vliv na návrh samotných projektů IT, vybírají nákupčí a spravují finanční prostředky pro financování projektu v oblasti IT. Snaha o řízení a ovlivňování projektů elektronického obchodování vede k řadě otázek, které se týkají role technologie moderního obchodování.  Odpovědi na tyto otázky nejsou však zcela jasné a jednoznačné.  Snaha spojovat dohromady technologické  a obchodní cíle vede řadu společností k tomu, aby vytvořily mezioborové týmy, což však mělo často za následek rivalitu a hájení úzkých skupinových zájmů.  Stále více se i nejvyšší vedoucí pracovníci aktivně podílejí na schvalování rozhodujících projektů v oblasti IT, ať již k tomu mají či nemají od oddělení IT podklady. Hrozí nebezpečí, že přitom převáží omezený pohled a vnitřní politikaření.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS60

Název originálu:                Oracle e-business suite draws cautious interest

Překlad názvu:                Program firmy Oracle - e-business Suite vyvolává opatrný zájem

Autor:                    WALTZ, Mitzi

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 808, s. 162.

Výtah:                   

Když byl konečně, po řadě zpoždění, uveden v květnu na trh program firmy Oracle E-Business Suite 11i, vzbudilo to mezi odděleními IT u řady firem v celé zemi velký zájem.  Zájem o program a jeho zavádění do praxe však nejdou vždy ruku v ruce. Perspektiva implementace souboru modulů propojených on-line, který je zakoupen u jediné firmy a který by ve firmě propojil dohromady finance, databáze,  řízení vztahů se zákazníky, plánování podnikatelských zdrojů, plánování dodávkových řetězců a ostatní prvky managementu, je na jedné straně lákavá, na druhé straně však vyvolává obavy. Proto je řada firem  při zavádění aplikace Oracle E-Business Suite 11i velmi opatrná. Dle analytika firemní skupiny Gartner Group pana Timothy Towa jen asi 350 firem zavedlo v současné době program Suite 11i. Mnoho firem provedlo pouze upgrade starších verzí programů firmy Oracle, které slouží potřebám řízení firem.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS61

Název originálu:                Trading partners collaborate to increase sales

Překlad názvu:                Obchodní partneři spolupracují na zvýšení prodeje

Autor:                    SCHACHTMAN, Noah

Zdroj:                     Informationweek, 2000, č. 807, s. 182.

Výtah:                   

Celá řada velkých firem doufá, že internetový podnikatelský model synchronizace CPFR (společného plánování, vytváření předpovědí a zásobování) se stane nástrojem ke snížení rozsahu inventur, zkrácení výrobního cyklu a zabezpečení toho, aby výrobky byly ve správnou dobu na správném místě, což by mělo mít pozitivní vliv na zvýšení objemu prodeje.  Firmy Ace Hardware, Federated Department Stores, Proctor & Gamble a Warner-Lambert patří mezi ty, které tomuto modelu věří. Model má napomoci tomu, aby obchodní partneři společně plánovali a zaváděli technologie, které mají sloužit k řízení procesů a ke sdílení informací. V nedávno provedeném průzkumu týkajícího se 120 firem tvrdí 23% z nich, že do šesti měsíců zavedou pilotní projekt CPFR.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS62

Název originálu:                Systems administration : How to avoid reinventing the wheel

Překlad názvu:                Správa systému : jak se vyhnout vynalézání již vynalezeného

Autor:                    BALAS, Janet I.

Zdroj:                     Computers in Libraries, 2000, roč. 20, č. 9.

Výtah:                   

Pro správu knihovnických systémů existuje na Internetu řada  zdrojů. Správa knihovnického informačního systému je obtížná a složitá práce a příslušný správce se může cítit při řešení svých úkolů značně osamělý. Na druhé stráně však má na Internetu přístup k řadě webových stránek a diskusních fór, které mu v jeho práci, a při získávání zkušeností od jiných lidí, mohou značně napomoci.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS63

Název originálu:                E-health : realizing the vision

Překlad názvu:                Elektronické zdravotnictví : realizace jedné vize

Autor:                    GREENE, Albert L.

Zdroj:                     Frontiers of Health Services Management, 2000, roč. 17, č. 1, s. 33.

Výtah:                   

Komentář, který se zabývá elektronickým zdravotnictvím tvrdí, že příležitostí pro ty, kteří pracují v první linii, je zabudovat nesourodé součásti zdravotnických služeb on-line, elektronického obchodování, sběru dat, automatizace činností lékařských přístrojů, produkty pro správu manažerských dat a dat, které se týkají nemocí, do sourodého integrovaného servisního řetězce.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS64

Název originálu:                E-health : the changing model of healthcare

Překlad názvu:                Elektronické zdravotnictví : měnící se model zdravotní péče

Autor:                    DELUCA, Joseph M., ENMARK, Rebecca

Zdroj:                     Frontiers of Health Services Management, 2000, roč. 17, č. 1, s. 3.

Výtah:                   

Internet zcela zjevně ovlivňuje rozvoj a aplikaci elektronických systémů ve zdravotnictví. To má samo o sobě vliv na dosah, infrastrukturu a na provádění dalekosáhlých změn. Tím, jak veřejnost ve stále větší míře využívá internet, mají zdravotnické organizace velkou příležitost ovlivňovat celou populaci v USA, aniž by to pro ně bylo nákladné. Velký dosah elektronického zdravotnictví, vznik řady nových příležitostí ve zdravotnictví, poměrná nezralost aplikací určených pro většinu oblastí ve zdravotnictví je velkou příležitostí pro zavedení nových metod managementu zdravotnictví. Rozhodování o tom, jakým způsobem  zavádět elektronické zdravotnictví bude mít obrovský technologický, organizační, manažerský i etický dopad.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS65

Název originálu:  Patient empowerment, not economics, is driving E-health : privacy and ethics issues need attention too!

Překlad názvu:      To, co přispívá k rozvoji elektronického zdravotnictví, je to stále větší vliv pacienta, a nikoliv ekonomika - soukromí a etika si zasluhují rovněž pozornost!

Autor:                    MACK, John

Zdroj:                     Frontiers of Health Services Management, 2000, roč. 17, č. 1, s. 39.

Výtah:                   

Komentář se zabývá stále větším vlivem pacienta, dále pak etickými problémy a soukromím, a dochází k závěru, že technologie a měnící se model zdravotnické péče vyvíjejí tlak na poskytovatele této zdravotnické péče, a to nejen směrem k zavádění inovativního managementu, ale i na nutnost soustředit se na etické otázky.  Příjemci zdravotnické péče a její poskytovatelé, kteří společně používají internetové zdravotnické stránky a služby, mají také společnou zodpovědnost za zabezpečení hodnoty a integrity internetových zdravotnických služeb nejen tím, že internetové služby on-line, informace a produkty využívají a vytvářejí, ale i tím, že pomocí zpětné vazby na tyto informace, výrobky a služby reagují.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS66

Název originálu:                Information technology and medical group management

Překlad názvu:                Informační technologie a řízení zdravotnické skupiny

Autor:                    PRINCE, Thomas R.

Zdroj:                     Journal of Ambulatory Care Management, 2000, roč. 23, č. 4, s. 22.

Výtah:                   

Informační technologie umožňují vysokou kvalitu péče o pacienty, která podléhá stálé kontrole, a rovněž tak i efektivní vynakládání výdajů v ambulantních klinikách. Elektronické řízení zdravotnické péče je finančně únosné i pro malou skupinu lékařů.  Management péče o pacienty s chronických chorobami a péče o akutní případy, představuje rozšiřující se pole působnosti poskytování služeb při řízení lékařských skupin.  Internet poskytuje přístup ke zdravotnickým informacím, které umožňují pacientům a příslušníkům jejich rodin vytvořit z návštěvy lékaře v ordinaci vztah na kvalitativně vyšší úrovni. Údaje, které tyto informační technologie poskytují, umožňují benchmarking činností prováděných ambulantní zdravotnickou službou, skupinami specialistů i jednotlivými lékaři. Klíčovaná slova v tomto oboru jsou elektronický zdravotní záznam,  přenosná zařízení, informační technologie, internet a nemocnice bez papírování.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS67

Název originálu:                Procter's gambit

Překlad názvu:                Gambit firmy Procter and Gamble

Autor:                    LEWIS, Len

Zdroj:                     Progressive Grocer, 2000, roč. 79, č. 10, s. 20.

Výtah:                   

Pan Steve David je managerem, který má u firmy Procter and Gamble za úkol transformaci tradičního marketingu výrobků do nového prostředí virtuálního trhu dot-com firem. Internetové technologie představují dle pana Davida, hlavního manažera informační soustavy a B2B, urychlovač aplikace hlavních kompetencí.  Firma Procter and Gamble se snaží jádro své činnosti přizpůsobit realitě on-line.  Systém zadávání objednávek na internetu umožní firmě netradiční způsoby kontaktu se zákazníky. Tento cíl jde ruku v ruce s firemní vizí rozvoje mezinárodního marketingového programu B2B, což bude mít, podle pana Davida, za následek významné snížení času potřebného pro zavedení výrobků na trh.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]