Digest

ISRM

Vedení lidí

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS01

Název originálu: No easy answers

Překlad názvu:                Jednoduché odpovědi neexistují

Autor:                    SCHWEITZER, Carole

Zdroj:                     Association Management, 2000, roč. 52, č. 10, s. 72.

Výtah:

Kdokoliv, kdo se zúčastnil intenzivního výukového fóra, ten si uvědomuje nesnáze při shrnování zkušeností, při identifikaci oblastí, kde opravdu dochází k učení a nakonec i obtíže při pokusech aplikovat některé z nově nabytých poznatků do starých podmínek. Na konferenci ASAE určené pro budoucí vedoucí pracovníky se přednášející, pan Jeffrey Cufaude, snažil motivovat budoucí manažery tím způsobem, že vyžadoval, aby každá jednotlivá diskusní skupina využívala určitou část času, která byla vyhrazena brainstormingu, k tomu, že bude formulovat shrnující otázky, které, budou-li zodpovězeny, by mohly budoucí vedoucí pracovníky uvést do jejich budoucí vůdčí role. Dále se uvádějí takovéto otázky a příslušné odpovědi na ně.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS02

Název originálu: Leadership, teamwork, and empowerment : future management trends

Překlad názvu:                 Vedení, týmová práce a delegování pravomocí : budoucí trendy v managementu      

Autor:                    TABORDA, Carlos G.

Zdroj:                     Cost Engineering, 2000, roč. 42, č. 10, s. 41.

Výtah:

Inženýring nákladů je ve své podstatě prováděním odhadu nákladů, řízením nákladů, plánováním podnikatelské činnosti a řízením projektů. V budoucnosti však bude stále obtížnější dosahovat vynikajících výsledků, pokud se neprovede transformace vůdčích aktivit. Hlavní náplní nového manažerského stylu bude změna filosofie managementu a organizační struktury. Nejvyšší důraz bude kladen na zavádění nových metod vyhodnocování pracovníků, aby se tak zabezpečilo řádné delegování pravomocí a spravedlivé odměňování pracovníků.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS03

Název originálu: Management response to the e-health revolution / reply from Joseph M. DeLuca & Rebecca Enmark / reply from Farrokh Alemi

Překlad názvu:      Reakce managementu na elektronickou revoluci v oblasti zdravotnictví / odpověď : Joseph M. DeLuca & Rebecca Enmark / odpověď: Farrokh Alemi

Autor:                    ARBOR, Ann

Zdroj:                     Frontiers of Health Services Management, 2000, roč. 17, č. 1, s. 45.

Výtah:

V komentáři, který se zabývá elektronickou revolucí v oblasti zdravotnictví, se dochází k závěru, že organizace, které úspěšně zavedly internetové technologie, procesy a činnosti, uspěly, protože byly řízeny správným způsobem. Vize, integrita, komunikace, uvážlivost, motivace a inteligence jsou atributy vůdčích aktivit, které jsou nutné pro zavádění změn souvisejících s internetovými technologiemi. Jsou to však právě ty atributy, které jsou nutné k vykonávání vůdčí činnosti směřující k úspěšné realizaci  jakýchkoliv změn.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS04

Název originálu: Gender-based barriers to senior management positions : understanding the scarcity of female CEOs

Překlad názvu:      Bariery mezi pohlavími při postupu na nejvyšší vedoucí funkce : snaha pochopit a vysvětlit fakt, proč jen málo žen je na nejvyšších vedoucích funkcích

Autor:                    OAKLEY, Judith G.

Zdroj:                     Journal of Business Ethics, 2000, roč. 27, č. 4, s. 321.

Výtah:

I  když počet  žen na úrovni středního managementu v posledních dvou desetiletích rychle roste, zůstává počet žen v nejvyšších vedoucích funkcích u velkých společností mimořádně nízký.  Tato studie zkoumá různá vysvětlení, proč ženy nepronikly na ty nejvyšší funkce, včetně nedostatku zkušeností, mála možností ke kariéře, rozdílů mezi pohlavími a lingvistického stylu, procesu socializace, stereotypů spojených s pohlavími, přediva vztahů vytvářeného mezi starými kamarády a předstírání plnění povinnosti.  Rovněž tak jsou navíc prezentována a analyzována různá alternativní vysvětlení tohoto stavu, jako například rozdíly ve vůdčím stylu žen a toho druhu vůdčího stylu, který se očekává od nejvyšších vedoucích pracovníků, feministické vysvětlení nedostatečného zastoupení žen v nejvyšších vedoucích  funkcích, a dále pak ta možnost, že ty nejnadanější ženy, které pracují v manažerských funkcích, dávají před kariérou u velké firmy spíše přednost vlastnímu soukromému podnikání.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS05

Název originálu: A review of models for measuring organizational effectiveness among for-profit and nonprofit organizations

Překlad názvu:                Přehled modelů určených pro měření efektivnosti organizace u neziskových a ziskových organizací

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Nonprofit Management and Leadership, 2000, roč. 11, č. 1, s. 97.

Výtah:

Nedávná záplava odborné literatury, která  poskytuje řadu příkladů pro srovnávací výzkum efektivnosti ziskových a neziskových organizací, byla vyvolána bezpříkladným vpádem ziskových organizací do sféry činnosti organizací neziskových, jakož i velkým počtem případů špatného managementu neziskového sektoru. Tento článek uvádí přehled literatury, která se zabývá efektivností neziskových organizací. Z ní byly vybrány čtyři modely určené pro měření efektivnosti organizací. Tyto modely, které je možné aplikovat jak  na neziskové, tak i na ziskové organizace, jsou dále diskutovány a analyzovány.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS06

Název originálu: Where AGA goes from here : the next 50 years

Překlad názvu:                Historie AGA : kam bude příštích 50 let tato organizace směřovat

Autor:                    STEINHOFF, Jeffrey C.                                                             

Zdroj:                     The Government Accountants Journal, 2000, roč. 49, č. 3, s. 66.

Výtah:

Zakladatelé organizace AGA  prokázali obrovskou předvídavost, moudrost a vůdčí schopnosti již na jejím samém počátku. Tato organizace totiž měla od začátku sloužit k dokonalému řízení vládních financí. Potřeba existence společného svazku a fóra pro výměnu idejí a tříbení odborných zkušeností byla v roce 1950 obrovská a je tomu tak i nyní. Tenkrát bylo zcela jistě nemožné si představit, jaká bude AGA koncem 20. století, a zároveň předvídat úkoly, kterým budou vládní úředníci, kteří spravují finance, čelit na počátku třetího tisíciletí.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS07

Název originálu: Boeing U.

Překlad názvu:                Boeing U.

Autor:                    COLE, Caroline Louise

Zdroj:                     Workforce, 2000, roč. 79, č. 10, s. 62.

Výtah:

Leadership Center firmy Boeing je vlastně něco jako letový simulátor, který má motivovat manažery k provádění výzkumu takových myšlenek a teorií, jehož realizace v podmínkách vlastní firmy by byla příliš náročná. To, že jsou v Leadership Center soustředěni dělníci z různých výrobních jednotek, zajišťuje jeho úspěšnou činnost. Celé zařízení bylo navrženo k tomu, aby podporovalo navazování vzájemných vztahů a kontaktů mezi účastníky výzkumu. Studenti se odtud vracejí domů vybaveni celou řadou nových e-mailových adres a s vědomím, že při řešení různých problémů nezůstávají osamoceni.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS08

Název originálu: Leaders at leadership

Překlad názvu:                Vedení a vůdčí osobnosti

Autor:                    MELYMUKA, Kathleen

Zdroj:                     Computerworld, 2000, roč. 34, č. 38, s. 46.                     

Výtah:

Časopis Computerworld prováděl průzkum mezi 410 manažery, kteří pracují v oblasti informačních technologií. Dotazoval se  jich, co je a co není pro ně důležité při vzdělávání vedoucích pracovníků. Zjistilo se, že vedoucí pracovníci v oblasti IT vyžadují co nejaktuálnější informace, které by mohli okamžitě využívat. Nejraději se zúčastňují neformálních konferencí a schůzek, které pořádají různé asociace. Z asociací odborných pracovníků si respondenti nejvíce cenili Information Management Forum. Toto fórum je pro ně místem setkávání a navazování kontaktů se zákazníky a konkurenty. Zde se vedoucí pracovníci IT dovídají informace o progresivních technologiích a o jejich využívání. Stejně tak si vedoucí pracovníci v oblasti IT cení i krátkodobých univerzitních kursů managementu, které pořádají kromě jiných hlavně Harvard University, Stanford University, University of California z Los Angeles a University of Virginia.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS09

Název originálu: Teams at work

Překlad názvu:                Týmy při práci

Autor:                    STROZNIAK, Peter                            

Zdroj:                     Industry Week, 2000, roč. 249, č. 15, s. 47.

Výtah:

Soustředit mozkový potenciál všech pracovníků a umožnit pracovníkům provádět vlastní rozhodnutí může být jedním z nejlepších způsobů, jak pomoci firmě, aby se přizpůsobila současným změnám. Navíc se zjistilo, že se tím značně snižuje fluktuace zaměstnanců, protože týmová kultura celkově zlepšuje pracovní prostředí, pracovní vztahy a pracovní morálku. Aby týmová snaha byla úspěšná, je třeba, aby vedoucí pracovníci  změnili svoje chování. Musí dojít k posunu od tradičních metod vedení lidí pomocí příkazů a kontroly směrem ke koučování a vzájemné spolupráci. Tím se dále podporuje týmový charakter vztahů. Pokud vedoucí pracovníci pochopí, proč jsou takové změny nutné, bude jejich dalším krokem zahájení dialogu se spolupracovníky.  Nejdůležitějším vedlejším produktem týmové kultury je to, že pomáhá udržet si pracovníky ve firmě v situaci, kdy je na pracovním trhu jejich nedostatek.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS10

Název originálu: Gene Richter : how to be a leader

Překlad názvu:     Gene Richter : jak se stát vůdčí osobností

Autor:                    BELEYA, Kathryn

Zdroj:                     Purchasing, 2000, roč.129, č.4, s. 92.

Výtah:

V interviewu, který poskytnul pan Gene Richter, který v březnu odešel do důchodu z místa viceprezidenta pro globální zásobování a vedoucího zásobování firmy IBM, rozebírá, jak se pracovník nákupního oddělení stává vedoucím pracovníkem firmy. Diskutuje se o činnostech a vlastnostech, jako jsou cílevědomost, vytváření dlouhodobých vztahů a holandské aukce.

 

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS11

Název originálu: Issues in corporate governance

Překlad názvu:                Významné jevy při řízení společnosti

Autor:                    NADLER, Paul S.

Zdroj:                     The Secured Lender, 2000, roč. 56, č. 6, s. 60.      

Výtah:

Před dvěma či třemi sty lety, v době éry velkých zeměpisných objevů, bývalo obvyklé, že skupina zámožných lidí shromáždila finanční prostředky a najala si loď, kapitána a posádku, aby hledala v Novém světě poklad. Pokud by se výprava vrátila, partneři by vyplatili kapitána a posádku, a potom by si rozdělili zbytek pokladu. Kdyby se taková činnost prováděla v současné době, investoři by najali nebo zakoupili loď a najali posádku tak jako v minulosti. Pokud by se však kapitán vrátil zpět s pokladem, rozhodoval by o tom, co by byl ochoten vrátit investorům, a zbytek by investoval do společnosti, kterou by on sám ovládal.  Tímto způsobem v současné době jednají podílníci firmy s manažery firem. A tato skutečnost vysvětluje i to, proč někteří pozorovatelé poznamenali, že "být vedoucím pracovníkem firmy je v současné době skoro stejné, jako dříve být feudálnímu pánem".

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS12

Název originálu:Corporate governance

Překlad názvu:                Řízení společností

Autor:                    McCONOMY, Bruce, BUJAKI, Merridee

Zdroj:                     CMA Management, 2000, roč. 74, č. 8, s. 10.

Výtah:

Manažeři, kteří řídí veřejné obchodní společnosti, si stále více uvědomují důležitost dobré praxe při řízení společnosti a nezbytnost vysvětlování těchto svých praktik jak stávajícím investorům, tak i investorům potenciálním. Na systém řízení společnosti je možné nahlížet jako na soubor procesů a struktur, který slouží k dosahování podnikatelských dílů firmy.  Burza v Torontu stanovila směrnice, které definují požadavky na zveřejňování  informací a které uvádějí, že správní rada firmy by měla nést zodpovědnost za správu firmy, včetně strategického plánování, rizikového managementu a vnitřní kontroly. Systémy řízení firem se stále více využívají k tomu, aby zvyšovaly hodnotu podílů akcionářů.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS13

Název originálu: Lessons unlearned

Překlad názvu:                Nevyužitá možnost něco se naučit

Autor:                    LARKIN, John

Zdroj:                     Far Eastern Economic Review, 2000, roč. 163, č. 38, s. 64.

Výtah:

Slabina  řízení firem v Korejské republice přerůstá v problém, který může narušit zotavování korejské ekonomiky. Navzdory zveřejnění konsolidovaných zpráv o finanční situaci a zaangažování zahraničních odborníků, některé firemní skupiny stále používají pochybné praktiky tak, jak tomu bylo v době před vypuknutím krize. Ziskové firemní skupiny  jsou nuceny nalévat finanční prostředky do slabých firem.  Jednostrannými investičními rozhodnutími se pak ztrácejí milióny. Stále trvá vliv některých zájmových skupin spojených s nečistými způsoby obchodování a insider tradingem. Dividendy jsou často zanedbatelně nízké ve srovnání se zisky, kterých firmy dosahují. Investoři jsou stále nervóznější, snaží se vyhnout burzovním obchodům vůbec, a to i za příznivé situace. Dlouhodobé zlepšení na burze je blokováno neochotou vlivných zájmových skupin řídit firmy transparentním způsobem.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS14

Název originálu: The cultural dimension of codes of corporate governance : a focus on the Olivencia Report

Překlad názvu:                Kulturní dimenze soustavy zásad při řízení firem : zaměřeno na zprávu Olivencia Report

Autor:                    SISON, Alejo Jose G.

Zdroj:                     Journal of Business Ethics, 2000, roč. 27, č. 1/2, s. 181.

Výtah:

Článek se zabývá kulturně-společenským a historickým pozadím zprávy Olivencia Report, zvláště z hlediska podnětů a doporučení správní rady ve Španělsku. Dále se předkládá obsah diskuse o zvláštní španělské loajalitě, příslovečné píli a transparentnosti. Studie končí pohledy na paralely mezi řízením společností a politikou vlády. Dále se zaměřuje na roli kultury,  demokracie a zodpovědnosti, na rozdělení moci, na ochranu soukromého vlastnictví a stejných možností.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS15

Název originálu:                The limits of shareholder value

Překlad názvu:                Limity hodnoty akciového kapitálu společnosti

Autor:                    KOSLOWSKI, Peter

Zdroj:                     Journal of Business Ethics, 2000, roč. 27, č. 1/2, s. 137.

Výtah:

Zkoumá se teoretická oprávněnost postulátu, že rostoucí hodnota akciového kapitálu společnosti je smyslem řízení společnosti. Dochází se k závěru, že hodnota akciového kapitálu společnosti je řídící zásadou, avšak nikoliv smyslem činnosti firmy. Myšlenka, že hodnota akciového kapitálu společnosti je jediným cílem činnosti firmy, je vlastně chybným transferem podmínek finanční firmy do podmínek firmy průmyslové. Studie se rovněž zabývá otázkou, zda snaha o sladění zájmů manažera a vlastníka tím způsobem, že se manažeři odměňují možností získání akcií společnosti, zlepšuje výkonnost manažera.  Samoobslužné přidělování firemních akcií managementem společnosti hrozí, že se stane formou insider tradingu. 

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS16

Název originálu: The Spanish code for good corporate governance (Olivencia Report) : an ethical analysis

Překlad názvu:                Španělský kodex dobrého řízení společnosti (Olivencia Report) : analýza z hlediska etiky

Autor:                    LOZANO, J. Felix

Zdroj:                     Journal of Business Ethics, 2000, roč. 27, č. 1/2, s. 175.

Výtah:

Smyslem tohoto příspěvku je rozbor zprávy, která se týká řádného řízení společností, a to z hlediska etického. Všeobecně se kritizuje to, že tato zpráva vychází z koncepce firmy jako akcionáře, a nikoliv z koncepce firmy jako nezúčastněné osoby.  Tento přístup pak ovlivňuje tři konkrétní aspekty zprávy, které jsou analyzovány podrobněji: 1. hodnocení ve vztahu ke konečným cílům firmy, 2. role nezávislých nevýkonných poradců a 3. role vicepresidenta. Předpokládá se, že tento kodex by mohl mít velký význam a že by mohl být užitečný pro ovlivňování  budoucích trendů při řízení firem. Na druhé straně se však má za to, že slabé stránky tohoto přístupu jsou způsobeny nedostatkem etického citu, což není v souladu s morální úrovní moderní společnosti.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS17

Název originálu: Governance change for public hospitals

Překlad názvu:                Změny způsobu řízení veřejných zdravotnických zařízení

Autor:                    STOLZENBERG, Edward A.

Zdroj:                     Journal of Healthcare Management, 2000, roč. 45, č. 5, s. 347.

Výtah:

V celých USA jsou nemocnice konfrontovány s novými obtížnými úkoly z důvodu změn na trhu zdravotnických služeb, jenž se vyznačuje silnou konkurencí, snižováním poplatků a reformou zdravotnictví. Tento vývoj změnil charakter služeb poskytovaných ve zdravotnictví, vyvolal řadu akvizic a fúzí, má vliv na rozvoj vlastní činnosti, na sdružování společností a na jejich společné aktivity na stále se rozvíjejícím trhu zdravotnických služeb. Tato dynamika v mnoha ohledech vyvolává značné pochybnosti o tom, zda veřejné nemocnice, tak jak jsou v  současné době konstituovány, mají vůbec schopnost dalšího přežití. Pokud by tomu tak nebylo, zůstává otázkou, jak ve zdravotnictví postupovat dále.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE18

Název originálu: Inside job

Překlad názvu:      Vyhledávání perspektivních pracovníků uvnitř firmy

Autor:                    STERN, Michael

Zdroj:                     Canadian Business, 2000, roč. 73, č. 19, s. 106.

Výtah:                   

Studie doporučuje, aby se firmy snažily vyhledávat perspektivní pracovníky na vedoucí funkce uvnitř firmy, spíše než aby je sháněly mimo firmu. Uvádějí se důvody, proč společnosti většinou přehlížejí talentované pracovníky, kteří jsou již  u firmy zaměstnáni. Mezi tyto důvody patří například ignorance, předsudky, politika jednotlivých pracovišť a strach. Argumentuje se, proč je lepší neshánět  pracovníky mimo firmu, jaký by tato personální politika měla vliv na osazenstvo firmy a rizika s tím spojená. Jsou uvedeny  i další podněty.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE19

Název originálu:                Measuring people power

Překlad názvu:                Měření výkonnosti pracovníků

Autor:                    STEIN, Nicholas

Zdroj:                     Fortune, 2000, roč. 142, č. 7, s. 186.

Výtah:                   

Článek se zabývá metodami měření výkonnosti pracovníků, které používá řada společností vybraných časopisem "Fortune" do seznamu Global Most Admired list (Seznamu nejobdivovanějších firem) za rok 2000.  Jsou uváděna zjištění, že vysoce výkonné firmy používají metody vyhodnocování výkonnosti a úspěšnosti pracovníků a opatření, která provádějí ty nejúspěšnější firmy, za účelem zaměření se na zákazníka a  na svoje zaměstnance.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE20

Název originálu:                Get specific about goals

Překlad názvu:                Podrobně stanovte své cíle

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Manager's Intelligence Report, 10/2000, s. 14.

Výtah:                   

Zdůrazňuje se význam definování jasných a měřitelných cílů společnosti a stanovení definitivních termínů realizace.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE21

Název originálu:                When it comes to keeping workers, pick your battles : cover story

Překlad názvu:                Když jde o to udržet si pracovníky, dejte se do boje : titulní článek

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Manager's Intelligence Report, 10/2000, s. 1.

Výtah:                   

Článek radí vedoucím pracovníkům, aby se zaměřili na udržení si těch pracovníků, kteří mají důležitý význam a vliv na chod firmy nebo jejích oddělení.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE22

Název originálu:                The price of mismatched employees

Překlad názvu:                Cena za to, jsou-li do funkcí vybráni nevhodní pracovníci

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Manager's Intelligence Report, 10/2000, s. 12.

Výtah:                   

Studie se snaží zjistit pozadí a důvody, které vedou firmy k tomu, že vybírají pracovníky pro výkon takových funkcí, pro které nemají tito lidé dostatečné předpoklady. Popsaná situace pak způsobuje nízkou produktivitu firmy.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE23

Název originálu:                Getting the edge in professional selling : considering  training?

Překlad názvu:                Chcete-li dosáhnout hranice možností prodejního týmu, neuvažujete o školení?

Autor:                    HOCKENHULL, Terence A.

Zdroj:                     BusinessWorld, 3/10/2000, s. 1.

Výtah:                   

Právě minulý týden jsem hovořil s ředitelem osobního oddělení - oddělení řízení lidských zdrojů (HR), který byl pověřen návrhem a vypracováním školícího programu pro prodejní tým firmy. Jelikož on sám neměl s prodejem žádné zkušenosti, nebylo divu, že se cítil nesvůj. Vůbec nevěděl, jaký druh školení by byl pro prodejce vhodný. A  navíc, ředitel prodejního oddělení mu zadal vypracovat školicí program,  ale neposkytnul mu k tomu žádné podstatné informace, například jaké zkušenosti pracovníci prodejního týmu mají a co se potřebují naučit. Ředitel HR mi sdělil, že  má navíc omezené finanční prostředky a že nakonec bude nucen vypracovat pouze program krátkého školení, které se bude konat přímo ve firmě. Debatovali jsme o některých otázkách, které bude třeba při přípravě školení zvážit. Samozřejmě, že bude-li školení určeno nezkušenému týmu prodejců, či půjde-li o prodej nových výrobků, bude muset mít školení odpovídající náplň a musí se procvičit příslušná prodejní strategie.  Vypracování náplně školení však není jednoduché, protože existuje celá řada výukových programů a každý z nich je vhodný pro eliminaci určitých nedostatků prodejců. Jde přitom o školení motivační nebo o výuku základních prodejních dovedností?  Má se výcvik zaměřit na znalost prodávaných výrobků, na zlepšení dovedností, na dodávky výrobků nebo na teritoriální řízení prodeje? Rozumí vůbec prodejci, kterým je školení určeno, k čemu a jak se prodávaný výrobek používá a jaké služby zákazník potřebuje? Rovněž tak je chybné a nákladné se automaticky domnívat, že má-li se zlepšit klesající výkonnost prodejního týmu, je vždy školení tím nejvhodnějším prostředkem k nápravě. V takovém případě je nejlepší nejprve důkladně analyzovat příčiny poklesu prodeje. Pokud se však nakonec přeci jen dojde k závěru, že školení je to pravé řešení, je třeba zvážit i model programu školení, jeho obsah, prezentaci, objednávku a zkušenosti školitele s prodejem. Tím se vytvoří i daleko efektivnější a účinnější model školení, které pak opravdu přispěje ke zlepšení výkonnosti prodejního týmu.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE24

Název originálu:                Do you investigate employee complaints the right way?

Překlad názvu:                Vyřizujete stížnosti zaměstnanců správným způsobem?

Autor:                    FAGAN, Pamela

Zdroj:                     HR Focus, 2000, roč. 77, č. 10, s. 10.

Výtah:                   

Pokud zaměstnanec podá stížnost na jiného pracovníka firmy, na kontrolora nebo na zákazníka,  pracovník oddělení HR se začne snažit dosáhnout rovnováhy při řešení celé záležitosti. Pracovník, který stížnosti vyšetřuje, musí chránit práva a zájmy stěžovatele, obviněného a všech případných svědků situace, která ke stížnosti vedla. Jen velmi málo firem odpovídá na stížnosti dostatečně rychle.  I když není nutné co nejdříve uzavřít vyšetřování celé záležitosti, začít s vyšetřováním je třeba  téměř okamžitě.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE25

Název originálu:  Emotion management and organizational functions : a case study of patterns in a not-for-profit organization

Překlad názvu:      Management emocí a funkce organizace : případová studie modelových vzorců v neziskových organizacích.

Autor:                    CALLAHAN, Jannie L.

Zdroj:                     Human Resource Development Quarterly, 2000, roč. 11, č. 3, s. 245.

Výtah:                   

Tato případová studie neziskových organizací používá Hochschildovu teorii emočních soustav a Parsonovu teorii sociálních systémů, aby prozkoumala, jakým způsobem členové organizace získávali svoje zkušenosti, nebo projevovali svoje emoce. Studie došla k závěru, že citové reakce se dají přiřadit všem čtyřem systémovým funkcím Parsonovy teorie. Studie dochází k závěru, že by bylo možné  využívat emocionální reakce jednotlivců k získání náhledu na fenomén úrovně organizace.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE26

Název originálu:                Managing your mavericks

Překlad názvu:                Řízení nekonformních osobností ve firmě

Autor:                    CHEVERTON, Richard E.

Zdroj:                     Workforce, 2000, roč. 79, č. 10, s. 88.

Výtah:                   

Předkládá se výtah z knihy The Maverick Way (Jak jednají nekonformní osobnosti) od Richarda E. Cheverona. Mavericks je anglický výraz pro nekonformní osobnosti, v tomto případě bojovníky proti byrokracii, kteří narušují rutinní běh byrokratických zkostnatělých soustav a bariéry komunikace v organizacích. Kniha dochází k závěru, že  osvícení vedoucí pracovníci by tyto osobnosti měly chránit tím způsobem, že jejich nekonformní činnost budou sice sledovat, ale přitom se budou tvářit, jako že nic nevidí.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE27

Název originálu:                Nurturing the intrapreneurial spirit

Překlad názvu:                Péče o podnikatelského ducha

Autor:                    ROSNER, Bob

Zdroj:                     Workforce, 2000, roč. 79, č. 10, s. 88.

Výtah:                   

V interwiev se pan Gifford Pinchot dělí o své myšlenky o tom, jak mohou pracovníci HR pracovat inovativně a podnikatelsky. Je toho názoru, že vedoucí pracovníci v oblasti HR by se měli naučit podněcovat vnitřní motivaci zaměstnanců firmy a jejich ochotu plného nasazení pro firmu. Oddělení HR musí vyhledávat takové lidi, kteří jsou připraveni jednat podnikatelským způsobem ve prospěch společnosti, a vytvářet pro tyto lidi jisté a bezpečné pracovní prostředí.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE28

Název originálu:                Executives line up for couch treatment

Překlad názvu:                Sestava vedoucích pracovníků vhodná pro koučování

Autor:                    WALSH, Mary Williams

Zdroj:                     New York Times, 2000, s. 1.

Výtah:                   

Možná, že byl Henry Ford génius, napsal Dr. Kets de Vries, nyní profesor řízení lidských zdrojů na francouzské obchodní škole a autor knížky ''Life and Death in the Executive Fast Lane'' (Hektický život i smrt manažera) (Jossey-Bass, 1995). Ale Henry Ford byl rovněž despota, který vytrvale a s obrovským nasazením bojoval s neexistujícími nepřáteli, tvrdí profesor Kets de Vries. Manažerský tým Henryho Forda se řadu let vyčerpával šíleným a bezvýsledným bojem s fantomy, zatímco skutečný úhlavní nepřítel firmy Ford, firma General Motors, si v klidu získávala stále větší podíl na trhu.

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE29

Název originálu:                Outsourcing human resources over ASP

Překlad názvu:                Outsourcing lidských zdrojů pomocí systému ASP

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     M2 Presswire, 13/10/2000, s. 1.

Výtah:                   

Jako první ve světě vyvinula firma Proteus Solutions skutečný "Systém pro poskytování aplikačních služeb" - ASP (Application Service Provider), aby tak zdokonalila řízení vztahů se zaměstnanci "Employee relationship management" (ERM). To bylo součástí dohody mezi firmami Solution 6, SAP, Telstra a IBM Global Services. "Systém pro poskytování aplikačních služeb" - ASP má umožnit různým firmám outsourcing jejich funkcí HR. Jako součást nabídky výše uvedených firem byla vyvinuta i nová aplikace, která se nazývá HRFlex a která má umožnit vyšším vedoucím pracovníkům přístup k přesným, aktuálním a podrobným informacím v oblasti HR, a to pomocí sítě, která bude pokrývat celý svět. Dle sdělení vedoucí pracovnice firmy Proteus Solutions CEO, paní Tricie Sneddon, bude-li outsourcing HR používat program HRFlex, způsobí to revoluci v práci oddělení HR jak ve vládních institucích, tak i v soukromých firmách, protože se podstatným způsobem zvýší jejich efektivnost. "Dojde k převratu v celém průmyslu HR", tvrdí. Bude-li se používat vyspělý model řešení ASP vhodným způsobem, dojde nakonec k tomu, že se oddělení HR stane nákladově efektivní podnikatelskou jednotkou, jejíž výsledky bude možné opravdu měřit. Vyšší vedoucí pracovníci pak budou skutečně vědět, jaké zkušenosti a jaké kompetence uvnitř firmy existují, budou mít bezprostřední přístup k informacím o tom,  jaká školení právě probíhají, a porozumí vlivu rozhodnutí, která byla učiněna v oblasti HR, na širší činnost organizace. Podrobné informace budou dodávány přímo do jejich počítače, kdykoliv si to budou přát. I když na trhu s produkty určenými pro ASP "Systémy pro poskytování aplikačních služeb" existuje celá řada dalších nabídek, je výše uvedený model popisován paní Sneddon a jejími společníky jako "skutečný ASP" (Systém pro poskytování aplikačních služeb). Firmy SAP a Solution 6 jsou především zodpovědné za software a vývoj databáze této aplikace. Firma Telstra dodala řešení infrastruktury sítí a firma IBM Global Services je schopna šířit data po celém světě.

Firma Proteus Solutions vyvinula  aplikaci HRFlex, poskytuje služby a pomáhá se strategickými řešeními. "Vstupujeme do nového světa podnikání na základě spolupráce online, což má za následek změny v realizaci obchodní činnosti firem", říká pan Chris Bennett, vedoucí pracovník firmy a výkonný ředitel firmy SAP Australia & New Zealand. "Na jedné straně vytváří naše firma SAP kostru aplikací pro ASP, jak je tomu například v případě HRFlex, na druhé straně pak naši partneři dodávají nástroje pro transparentní řízení podnikatelských operací v oblasti HR". Aplikace HRFlex, která je k dispozici pro ASP, sestává ze dvou centrálních jednotek: z programu pro rozvoj kariéry (Career Development program) a z informačního systému pro řízení lidských zdrojů (Human Resources Information System (HRIS)).

 

 

Kód:                       MD/8/CERGE30

Název originálu:                What are the technologies that will most affect HR by 2010?

Překlad názvu:                Jaké budou technologie, které nejvíce ovlivní oblast HR do roku 2010?

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     HR Focus, 2000, roč. 77, č. 10, s. 9.

Výtah:                   

Je uváděno osm technologií, které budou mít největší vliv na operace prováděné v oblasti řízení lidských zdrojů během příštích deseti let. Mezi ně patří: Web, ASP a bezdrátová komunikace.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]