Digest

ISRM

Řízení změn k úspěchu

 

Kód:                       MD/8/CIKS31

Název originálu:  Clinical nutrition and foodservice personnel in teaching hospitals have different perceptions of    total quality management performance

Překlad názvu:      Personál, který poskytuje stravovací služby v nemocnicích, ve kterých se zároveň provádí výuka, vnímá totální řízení jakosti jinak

Autor:                    CHONG, Yukyeong, UNKLESBAY,Nan, DOWDY, Richard

Zdroj:                     Journal of the American Dietetic Association, 2000, roč. 100, č. 9, s. 1044.

Výtah:                   

Základní principy totálního řízení jakosti (TQM) se soustřeďují na uspokojování potřeb zákazníků a na jejich očekávání, dále pak na trvalé zlepšování jakosti a organizace služeb. Součástmi TQM strategie jsou zákazníci, pracovní postupy a zaměstnanci.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS32

Název originálu:                Implementing TQM

Překlad názvu:                Aplikace TQM

Autor:                    KIRK, John

Zdroj:                     Management Services, 2000, roč. 44, č. 9, s. 14.

Výtah:                   

Totální řízení jakosti (TQM) je známo řadu let, avšak pro firmy není vůbec snadné je uvést do praxe a navíc dosahovat očekávaných výsledků. Studie se snaží identifikovat klíčové faktory, které mají vliv na aplikaci TQM.  Účelem příspěvku je  poskytnout pracovníkům z praxe určité směrnice v oblastech, které se považují za klíčové pro zavedení komplexního programu TQM.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS33

Název originálu:                Hot global standards and testing trends

Překlad názvu:                Nejdůležitější a nejaktuálnější normy globálního charakteru a zkušební trendy

Autor:                    ZUCKERMAN, Amy

Zdroj:                     World Trade, 2000, roč. 13, č. 10, s. 100.

Výtah:                   

Na mezinárodní úrovni existuje v oblasti mezinárodně platných norem velmi bouřlivý vývoj, jehož cílem je pomoci v rozvoji podnikům, které jsou činné na globální úrovni. Britský normalizační úřad (The British Standards Institute) vyhotovil směrnici BS 8600 pro vyřizování stížností. Výbor ISO pro zákaznickou politiku (ISO's Committee on Consumer Policy (COPOLCO)) dal organizaci ISO podnět k provedení urychleného výzkumu realizovatelnosti a smysluplnosti vyhotovení mezinárodních norem pro oblast benchmarkingu elektronického obchodování, které by byly určeny pro uživatele. Na podporu této iniciativy výbor COPOLCO doporučil nedávno vydané směrnice OECD pro ochranu zákazníků (Guidelines for Consumer Protection), které se týkají elektronického obchodování, a zdůraznil nutnost jejich zavedení do praxe. Členové ISO rovněž tak souhlasí s tím, že je třeba dále v těchto aktivitách pokračovat a ustanovit nový výbor, který by se zabýval problematikou osobního finančního plánování. Normy finančního plánování, jak je navrhuje ANSI, by také měly obsahovat certifikaci osobních finančních poradců a normování procesu osobního finančního plánování.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS34

Název originálu:                Managing the wealth

Překlad názvu:                Řízení bohatství

Autor:                    CAMERON, Preston

Zdroj:                     CMA Management, 2000, roč. 74, č. 8, s. 46.

Výtah:                   

Znalosti představují moc, ale nemáte-li zaveden jejich odpovídající management,  mohou být důsledky pro vaši organizaci zničující. Rozebírají se čtyři kroky při řízení znalostí: 1. ustanovení expertů na řízení znalostí, 2. zařídit to tak, aby tito experti byli ve firmě vždy k dispozici, 3. zabezpečit, aby se s experty dalo řádně komunikovat, 4. jednat podle doporučení expertů.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS35

Název originálu:                Connecting with society : the changing role of the corporation

Překlad názvu:                Komunikace se společností : měnící se role firmy

Autor:                    NASSER, Jac

Zdroj:                     Executive Speeches, 2000, roč. 15, č. 2, s. 26.

Výtah:                   

Zabezpečení dostupné a užitečné mobility osob radikálně změnilo 20. století. Automobil představuje ve 20. stolení prostředek k dosažení rovnosti mezi lidmi. Zabezpečení dostupné a užitečné mobility informací bude mít v 21. století, jak se zdá, ten samý účinek. V této studii se rozebírají tři prvky této změny, které mají obrovský vliv na podnikání. Mezi ně patří 1. snižování nákladů a růst dostupnosti informací zabezpečuje mimořádné výhody pro spotřebitele, 2. pokud jsou zákazníci ochotni kupovat, mají v současné době daleko více možností, než tomu bylo dříve, a to díky rostoucímu trhu bez hranic, 3. vliv elektronického obchodování na zlepšování jakosti výrobků a služeb. Tyto změny se vlastně týkají efektivního využívání nových technologií pro vytváření nových možností. Jde o přesun konkurenční výhody z materiálních aktiv směrem k aktivům intelektuálním.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS36

Název originálu:                Make or buy strategy of firms in the U.S.

Překlad názvu:                Strategie U.S. firem - vyrábět nebo nakupovat

Autor:                    PARK, Hong Y., REDDY, C. Surender, SARKAR, Sam

Zdroj:                     Multinational Business Review, 2000, roč. 8, č. 2, s. 89.

Výtah:                   

Ekonomika transakčních nákladů poskytuje teoretický rámec pro strategii zdrojů. Článek se zabývá různými alternativami strategií zdrojů a jejich optimálním mixem. Strategie U.S. firem - vyrábět nebo nakupovat - se pečlivě zkoumá a empirické výsledky jsou dále vyhodnocovány.  Studie dochází k závěru, že výkonnost interních dodavatelů je velkým zklamáním, co se týká jakosti, včasnosti dodávek, nákladů a spolupráce. Výsledky výzkumu, které rovněž obsahují písemný komentář, dokazují, že firmy v USA snižují počet dodavatelů a dávají přednost jednomu nebo dvěma hlavním dodavatelům. Je jasné, že se tím dále prohlubuje vztah mezi zákazníkem a dodavatelem.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS37

Název originálu:                Communities of creation : managing distributed innovation in turbulent markets

Překlad názvu:                Model tvůrčí komunity : řízení distribuovaných inovací na turbulentních trzích

Autor:                    SAWHNEY, Mohanbir, PRANDELLI, Emanuela

Zdroj:                     California Management Review, 2000, roč. 42, č. 4, s. 24.

Výtah:                   

Nový model řízení distribuovaných inovací, takzvaný model tvůrčí komunity, je hlavním mechanismem pro řízení inovací, které existují mezi hierarchickým mechanismem a tržním mechanismem pro management inovací. Článek předkládá podrobnou případovou studii z oblasti počítačového průmyslu, která slouží k objasnění rozdílů mezi různými přístupy k managementu inovací. Rovněž se zde diskutuje o příležitostech a o nevyřešených problémech, které se týkají modelu tvůrčí komunity, jak z hlediska praxe, tak i z hlediska teorie.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS38

Název originálu:                The creative web : a new model for managing innovation

Překlad názvu:                Tvůrčí web : nový model pro řízení inovací

Autor:                    CONKLIN, David, TAPP, Larry

Zdroj:                     Ivey Business Journal, 2000, roč. 64, č. 5, s. 60.

Výtah:                   

V 21. století bude úspěch manažerů záviset na rozvoji kreativního webu. Kreativní web je daleko náročnější než samotný Internet. Vyžaduje nové organizační struktury a nové analytické přístupy.  V 21. století bude firma propojena se svými dodavateli, s dodavateli těchto dodavatelů a  se zákazníky interaktivním webem, který poskytuje mnohem více možností, než pouhé řetězové propojení všech komunikačních článků. Zavádění inovací vyžaduje v současné době, aby všechny strany byly v širokém rozsahu v trvalé a vzájemné interakci. Kreativní web iniciuje vytváření nových organizačních struktur a bude napomáhat jak managementu podniků tak, i vědeckým pracovníkům při vytváření a analýze nových řešení sítí. Předkládá se rozbor nového modelu sítí.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS39

Název originálu:                Managing innovation in public services : European and international experience

Překlad názvu:                Řízení inovací ve veřejných službách : evropské a mezinárodní zkušenosti

Autor:                    COULSON-THOMAS, Colin J.

Zdroj:                     Total Quality Management, 2000, roč. 9, č. 2-3, s. 213.

Výtah:                   

Reinženýring podnikatelských procesů (BPR), transformaci a restrukturalizaci považuje v současné době mnoho vyšších vedoucích pracovníků za podstatné pro to, aby firma přežila. V oblasti veřejných služeb aplikuje tento přístup stále více manažerských týmů, které: 1.  se snaží sladit rostoucí očekávání s omezenými finančními prostředky a které 2. došly k závěru, že je vyžadováno více než pouhé provádění postupných změn. Bohužel však jejich iniciativa často nahání jejich podřízeným hrůzu. Musí vždy tyto snahy managementu vyvolávat u podřízených strach? Existuje více různých postupů při zavádění inovací? Jak je třeba postupovat, aby se lidé nestávali oběťmi změn, ale aby jim změny prospívaly? Aby se vyhovělo rostoucím nárokům v této oblasti, pověřila Evropská komise tým 20 expertů, aby v celé Evropě prozkoumal zavádění BPR, moderních technologií a ostatních metod restrukturalizace podniků. V příspěvku se prezentují hlavní výsledky projektu COBRA (Constraints and Opportunities in Business Restructuring: an Analysis) (Prostředky nátlaku a nové příležitosti při restrukturalizaci podniků - analýza).

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS40

Název originálu:                Extending network-centric warfare to coalition crisis management and assessment

Překlad názvu:      Aplikace modelu managementu boje sítí na management krizí, který provádějí koalice, včetně vyhodnocení

Autor:                    GORMLEY, Dennis M., HART, Douglas M.

Zdroj:                     RUSI Journal, 2000, roč. 145, č. 2, s. 67.

Výtah:                   

Koncepce modelu managementu boje sítí, kterou dříve využívaly výhradně ozbrojené síly, je stejně důležitá i při vyhodnocování a zvládnutí jiných krizových situací. V ideálním případě platí, že čím efektivněji budoucí koalice vyhodnotí a zvládnou krize, tím je méně pravděpodobné, že bude nutné použít síly.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS41

Název originálu:                Setting a strong pace in a race without end

Překlad názvu:                Nasadit rychlé tempo při běhu bez konce

Autor:                    neuveden

Zdroj:                     Healthcare Financial Management, 2000, roč. 54, č. 10, s. 29.

Výtah:                   

Prezentuje se interview s panem Edwardem B. Carlsonem, vicepresidentem a hlavním finančním ředitelem organizace Munson Healthcare. Organizace Munson Healthcare je oblastní neziskový systém poskytování zdravotní péče, který funguje v severním Michiganu. Trvalé zlepšování jakosti služeb je integrální součástí činnosti organizace po celou dobu, co je pan Carlson ve funkci. Hlavním centrem poskytování zdravotní péče této organizace je nemocnice Munson Medical Center, která má 368 lůžek. Tato nemocnice obdržela v roce 2000 od National Committee for Quality Health Care's (Národní výbor pro jakost zdravotní péče) nejvyšší cenu za jakost.

 

 

Kód:                       MD/8/CIKS42

Název originálu:                E-procurement is one tool to reduce costs, cycle time

Překlad názvu:                Elektronický nákup je jedním z nástrojů ke snížení nákladů a ke zkrácení délky nákupního cyklu

Autor:                    AVERY, Susan

Zdroj:                     Purchasing, 2000, roč. 129, č. 5, s. 15.

Výtah:                   

U firmy Lockheed Martin Missiles and Fire Control z Dallasu je elektronický nákup jedním z nástrojů, které nákupčí používají ke snižování nákladů a ke zkrácení délky nákupního cyklu. Dalšími  prostředky jsou zeštíhlení výroby a systém Sigma, což je šest technik řízení jakosti.  V lednu 1998 pan Bobby Proffitt, který je vedoucím řízení zdrojů a rozvoje obchodu, poprvé seznámil generálního ředitele firmy, pana Jima Berryho, s plánem, který sliboval transformaci řízení procesu nákupu na úroveň odpovídající 21. století. Plán pana Proffitta je vlastně vizí trvalého zlepšování procesu nákupu, který vyžaduje změnu stávajících postupů takovým způsobem, že nákupčí bude mít daleko více času na budování vztahů s dodavateli a na péči o ně a na zavádění vertikální struktury dodavatelského řetězce, který propojí firmu s jejími dodavateli a zákazníky. Dobré vztahy s dodavateli jsou klíčem k úspěchu celé firmy, neboť 70% finančních prostředků, které  firma získá prodejem, se vrací zpět do nákupu.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000-2001 Studio aha!

Provoz serveru a aktualizace Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Aktualizace 18.05.2004

[CNW:Counter]